Ма­крон від­ві­дує остро­ви, зруй­но­ва­ні «Iр­мою»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

12 ве­ре­сня 2017 ро­ку. Пу­ен­та-Пітр. Пре­зи­дент Фран­ції Ем­ма­ну­ель Ма­крон під час ві­зи­ту на фран­цузь­кі за­мор­ські те­ри­то­рії, які по­стра­жда­ли вна­слі­док ура­га­ну «Ір­ма», за­явив, що го­лов­ною ме­тою вла­ди є яко­мо­га швид­ше лі­кві­ду­ва­ти на­слід­ки сти­хії. За сло­ва­ми пре­зи­ден­та, по­вер­не­н­ня жи­те­лів цих ре­гіо­нів до нор­маль­но­го жи­т­тя є «аб­со­лю­тним прі­о­ри­те­том», по­ві­дом­ляє France 24. На лі­та­ку, яким при­ле­тів Ма­крон, жи­те­лям остро­вів при­ве­зли пи­тну во­ду, їжу, лі­ки, а та­кож обла­дна­н­ня для бо- роть­би з на­слід­ка­ми сти­хії. Ра­зом з Ма­кро­ном до зо­ни сти­хій­но­го ли­ха при­бу­ли лі­ка­рі та екс­пер­ти, що оці­нять зав­да­ну не­го­дою шко­ду. По­ки що зби­ток, на­не­се­ний фран­цузь­ким остро­вам ура­га­ном «Ір­ма», оці­ню­є­ться в по­над мі­льярд єв­ро.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.