Бри­тан­ські де­пу­та­ти про­го­ло­су­ва­ли за ска­су­ва­н­ня за­ко­нів ЄС

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пі­сля 13-го­дин­них пе­ре­го­во­рів де­пу­та­ти бри­тан­сько­го пар­ла­мен­ту в дру­го­му чи­тан­ні прийня­ли за­ко­но­про­ект про ска­су­ва­н­ня за­галь­но­єв­ро­пей­сько­го за­ко­но­дав­ства на те­ри­то­рії Ве­ли­ко­бри­та­нії, по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі. За за­ко­но­про­ект про­го­ло­су­ва­ли 326 де­пу­та­тів, про­ти — 290. Прем’єр-мі­ністр Ве­ли­ко­бри­та­нії Те­ре­за Мей на­зва­ла рі­ше­н­ня де­пу­та­тів істо­ри­чним, а за­кон про ска­су­ва­н­ня за­ко­но­дав­ства ЄС та­ким, що за­без­пе­чує впев­не­ність і ясність на­пе­ре­до­дні ви­хо­ду з ЄС. Те­пер за­ко­но­про­ект бу­дуть обго­во­рю­ва­ти Па­ла­та об­щин і Па­ла­та лор­дів. На­сам­кі­нець за­кон має під­пи­са­ти ко­ро­ле­ва Ве­ли­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­та II. Згі­дно з за­ко­но­про­е­ктом «Про ви­хід з ЄС», бу­де ска­со­ва­но за­кон про Єв­ро­пей­ське спів­то­ва­ри­ство 1972 ро­ку, який за­без­пе­чує вер­хо­вен­ство єв­ро­пей­ських за­ко­нів над на­ціо­наль­ни­ми. Крім то­го, бу­де при­пи­не­но юрис­ди­кцію Єв­ро­пей­сько­го су­ду на те­ри­то­рії кра­ї­ни. По­ві­дом­ля­є­ться, що бри­тан­ським пар­ла­мен­та­рям до­ве­де­ться змі­ни­ти ти­ся­чі єв­ро­пей­ських за­ко­нів. Та­ким чи­ном бри­тан­ський за­кон «Про з ЄС» мо­же ста­ти одним з най­біль­ших за­ко­но­дав­чих про­е­ктів, що ко­ли-не­будь при­йма­ли­ся в кра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.