ЄС за­кли­кав Ро­сію звіль­ни­ти Ахте­ма Чий­го­за

Den (Ukrainian) - - День Пла­не­ти -

Єв­ро­со­юз за­кли­кав ро­сій­ську вла­ду звіль­ни­ти за­сту­пни­ка го­ло­ви Ме­джлі­су крим­ських та­тар Ахте­ма Чий­го­за, яко­го Вер­хов­ний суд Кри­му за­су­див до 8 ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі за «ор­га­ні­за­цію ма­со­вих за­во­ру­шень». Уза­яві, роз­мі­ще­ній на сай­ті Єв­ро­пей­ської слу­жби зов­ні­шніх справ за­зна­ча­є­ться: «ЄС по­стій­но сте­жив за роз­ви­тком спра­ви па­на Чий­го­за і на­по­ля­гав на йо­го звіль­нен­ні. Цей за­клик ми по­вто­рю­є­мо сьо­го­дні». Крім то­го, у по­ві­дом­лен­ні на­го­ло­шу­є­ться на то­му, що за­бо­ро­на ді­яль­но­сті Ме­джлі­су та пе­ре­слі­ду­ва­н­ня йо­го лі­де­рів є «сер­йо­зним і не­прийня­тним по­ру­ше­н­ням їхніх прав». На­сам­кі­нець ЄС за­кли­кав не­гай­но зня­ти обви­ну­ва­че­н­ня про­ти ін­шо­го за­сту­пни­ка го­ло­ви Ме­джлі­су Іль­мі Уме­ро­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.