На ви­бо­рах у Нор­ве­гії пе­ре­мо­гла прав­ля­ча ко­а­лі­ція

Den (Ukrainian) - - День Планети -

За ре­зуль­та­та­ми під­ра­хун­ку 95% го­ло­сів, пе­ре­мо­гу на пар­ла­мент­ських ви­бо­рах у Нор­ве­гії здо­бу­ла прав­ля­ча ко­а­лі­ція: Кон­се­рва­тив­на пар­тія на чо­лі з чин­ним прем’єром Ер­ною Сол­берг і пра­во по­пу­ліст­ська пар­тія «Про­грес». За ни­ми йдуть Лі­бе­раль­на пар­тія та Хри­сти­ян­ська на­ро­дна пар­тія, по­ві­дом­ляє The Local. Ра­зом ці чо­ти­ри пар­тії отри­ма­ють 89 з 169 місць у пар­ла­мен­ті і сфор­му­ють біль­шість. ЗМІ пи­ше, що «ви­бор­ці ба­га­тої на­фто­вої кра­ї­ни да­ли прем’єру ман­дат ще на чо­ти­ри ро­ки». Впер­ше за біль­ше, ніж 30 ро­ків кон­се­рва­тив­ний прем’єр був пе­ре­о­бра­ний на дру­гий тер­мін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.