Три про­е­кти змін ви­бор­чих пра­вил

Чи ста­нуть «від­кри­ті спи­ски» ча­сти­ною укра­їн­ських де­мо­кра­ти­чних ре­форм?

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Юлія ТИЩЕНКО, по­лі­ти­чний ана­лі­тик, Укра­їн­ський не­за­ле­жний центр по­лі­ти­чних до­слі­джень

Олі­гар­хі­чна по­лі­ти­ка є основ­ним галь­мом роз­ви­тку Укра­ї­ни. На­че пи­рій, во­на роз­ро­ста­є­ться ву­сі­біч, руй­ну­ю­чи сво­ї­ми па­го­на­ми рі­зні куль­ту­ри. Олі­гар­хат за­хо­плює дер­жа­ву, оплу­ту­ю­чи її не­фор­маль­ни­ми зв’ яз­ка­ми, на­са­джу­ю­чи по­всю­дно «по­трі­бних» лю­дей, які схва­лю­ва­ти­муть « по­трі­бні » рі­ше­н­ня, тра­кту­ва­ти­муть у « по­трі­бний» спо­сіб ін­фор­ма­цію, пра­ву­ва­ти­муть « по­трі­бним » рі­чи­щем. Упо­лі­ти­ці ме­та­ста­зи олі­гар­ха­ту — кон­троль над ви­бо­ра­ми.

Олі­гар­хат па­ну­ва­ти­ме в Укра­ї­ні, ви­зи­ску­ю­чи з ви­бо­рів, до­ти, до­ки спра­ву не ві­зьме в свої ру­ки сам ви­бо­рець. І якщо ви­бо­рець не сха­ме­не­ться за­раз, то на на­сту­пних ви­бо­рах до Вер­хов­ної Ра­ди, які ма­ють від­бу­ти­ся 2019 ро­ку, су­спіль­ство отри­має в пар­ла­мен­ті чер­го­ву пор­цію олі­гар­хі­чних став­ле­ни­ків, роз­бав­ле­них для при­ва­бли­во­сті «но­ви­ми облич­чя­ми» та не­скін­чен­ни­ми дис­ку­сі­я­ми про зня­т­тя не­до­тор­кан­но­сті.

«ВІД­КРИ­ТІ СПИ­СКИ» — МА­ЛЕНЬ­КИЙ КРОК ДО ВЕ­ЛИ­КИХ ЗМІН

Про це зав­жди бо­ля­че го­во­ри­ти. Та ко­ли Не­бе­сна Со­тня скла­ла го­ло­ви, за­хи­ща­ю­чи пра­во співвітчизників на гі­дне жи­т­тя, зда­ва­ло­ся, ста­рі пра­ви­ла, зокре­ма й що­до від бо ру пред с тав ни ків сус піль ст - ва до ор га нів вла ди, ма ють бу ти зни­ще­ни­ми на­зав­жди.

За три ро ки вда ло ся до сяг ти ба га то чо го. І хо ча змі на пра вил від бо ру суд дів, дер жав них по са - дов­ців, ство­ре­н­ня не­за­ле­жних інс ти ту цій для про ти дії ко руп ції, ор­га­ні­за­ція но­вих ан­ти­ко­ру­пцій­них стру­ктур та чи­ма­ло ін­ших ре­фор ма торсь ких кро ків на ра зі ще не змі ни ли си ту а цію до ко рін - но, — во­ни все-та­ки обна­ді­ю­ють. Одна ли ше олі гар хіч на фор те ця за ли ша єть ся доб ре укріп ле ною, за­хи­ще­ною від ре­фор­ма­тор­сько­го на сту пу, що доб ре вид но, зок ре - ма, на при­кла­ді чин­ної до­сі ста­рої си­сте­ми ви­бо­рів до пар­ла­мен­ту.

Хо­ча у пла­ні ро­бо­ти Вер­хов­ної Ра­ди є три за­ко­но­про­е­кти, які мо­жуть так чи іна­кше змі­ни­ти чин­ну ви бор чу сис те му, се ред ого ло - ше них прі о ри те тів на осін ню се - сію ре­фор­ма ви­бор­чої си­сте­ми не про­зву­ча­ла. І це при­гні­чує.

ЯКІ ІСНУ­ЮТЬ ЗА­КО­НО­ПРО­Е­КТИ?

Пер­ший, ав­тор яко­го — Юрій Мі рош ни чен ко, фрак ція Пар - тії ре гі о нів ( за ко но про ект за № 1068), пе ред ба чає по вер нен ня до су то про пор цій ної ви бор чої сис те ми, яку бу ло за сто со ва но у 2006 і 2007 ро­ках. Всі кан­ди­да­ти ви су ва ють ся спис ком від пар тій або бло­ків пар­тій, а ви­бо­рець сво­їм го­ло­сом під­три­мує весь спи­сок. Де пу та та ми ста ють стіль ки від - сот ків пред с тав ни ків спис ку, скіль ки від сот ків го ло сів ви бор - ців збе ре спи сок. Мі ні маль ний бар’єр, згі­дно з цим за­ко­но­про­е­ктом, — чи то 1%, чи то 3%. Ав­то­ри у « ви со ті » про хід но го бар’ єра не впев­не­ні, бо в рі­зних ча­сти­нах тек с ту за ко но про ек ту про по ну - ють рі­зні. Хто са­ме ста­не де­пу­та­том — ви­зна­ча­є­ться за по­ряд­ком роз­мі­ще­н­ня кан­ди­да­тів у спи­ску. От­же, від­кри­тих спи­сків про­по­зи­ція не мі­стить.

Дру гий за ко но про ект — від фрак ції пар тії « Бать ків щи на » ( № 1068- 1). Він ба зу єть ся на ідеї про пор цій ної ви бор чої сис те ми з п’яти­від­со­тко­вим бар’єром. Пар­тії ( бло ки пар тій не до пус ка ють - ся) фор му ють свій за галь но дер - жав­ний спи­сок кіль­кі­стю від 100 до 450 кан ди да тів. За ньо го про - по­ну­є­ться го­ло­су­ва­ти у 450 те­ри­то рі аль них ви бор чих окру гах. Уже на цьо­му ета­пі ясно, що про ре­гіо­наль­ні окру­ги і го­ло­су­ва­н­ня за від­кри­ти­ми спи­ска­ми не йде­ться, ад же не мож ли во ко жен із 450 окру­гів за­без­пе­чи­ти спи­ска­ми кан­ди­да­тів. Ав­то­ри за­ко­но­про­е­кту сві до мі цьо го. Во ни за зна ча - ють, що в цих 450 окру гах мо же бу ти « за кріп ле но » кан ди да та. Але та­ко­го «за­крі­пле­но­го» кан­ди­да­та мо­же і не ви­яви­ти­ся, бо кан­ди­да­тів мо­же бу­ти від 100 до 450. У будь-яко­му ра­зі, ви­бо­рець го­ло- сує тіль­ки за пар­тію. А от з пи­та­н­ням, хто са­ме із її спи­ску ста­не де­пу та том, ви зна ча єть ся са ма пар - тія пі­сля то­го, як ЦВК ого­ло­сить кіль кість за ра хо ва них їй ман да - тів. Та ким чи ном, пер ші де сять осіб спи­ску про­хо­дять до Вер­хов­ної Ра­ди га­ран­то­ва­но, а до­ля ре­шти пре­тен­ден­тів ви­рі­шу­є­ться пар­ті­єю вже пі­сля ви­бо рів.

От­же, за про по но ва на « Бать - ків­щи­ною» си­сте­ма ви­бо­рів на­ле­жить до про­пор­цій­них із за­кри­ти­ми спис ка ми, а не до про пор цій - них із від кри ти ми спис ка ми. Крім то­го, про­це­ду­ри вста­нов­ле­н­ня ре­зуль­та­тів ви­бо­рів да­ле­кі від де­мо­кра­ти­чних стан­дар­тів.

Остан­ній із за­ко­но­про­е­ктів — № 1068-2 (вне­се­ний низ­кою де­пу­та тів, зок ре ма Вік то ром Чу ма - ком, Ле­о­ні­дом Єм­цем та ін.) — пе­ред ба чає, що кож на пар тія ( про бло ки пар тій не йдеть ся) фор мує свій за галь ний спи сок, а та кож роз­по­ді­ляє цих же кан­ди­да­тів по 27 ре­гіо­наль­них спи­сках. У ко­жно­му із цих ре­гіо­наль­них спи­сків за про по но ва но пред с та ви ти не мен­ше ніж п’ять кан­ди­да­тів. Ви­бор ці го ло су ва ти муть за од но го кан ди да та із ре гі о наль но го спис - ку одні­єї пар­тії у сво­є­му ви­бор­чо - му ре­гіо­ні (або, за ба­жа­н­ням, мо­жуть під­три­ма­ти спи­сок у ці­ло­му. У та­ко­му ра­зі вва­жа­ти­ме­ться, що ви бо рець по год жу єть ся з тим по - ряд ком, у яко му пар тія ви су ває кан ди да тів, і не на дає пе ре ваг яко­мусь кон­кре­тно­му кан­ди­да­то­ві). 450 ман­да­тів роз­по­ді­ля­ю­ться між пар ті я ми, які на бра ли 3% і біль­ше го­ло­сів ви­бор­ців.

Хто са­ме ста­не де­пу­та­том, ви­зна­ча­є­ться у два ета­пи. Спо­ча­тку по­трі­бно вста­но­ви­ти, ко­му із кан­ди да тів у ре гі о наль них спис ках пар тій ді ста неть ся ман дат. Для цьо­го по­трі­бно вста­но­ви­ти, скіль­ки го ло сів ви бор ців при па дає на один ман­дат. Отож усі го­ло­си, від­да­ні за всі пар­тії, які по­до­ла­ли ви­бор чий бар’ єр, ді лять ся на 450. Зна ю чи, скіль ки го ло сів « кош - тує » один ман дат у всій кра ї ні, мож на вста но ви ти, скіль ки ман - да тів при па дає на ко жен ре гі о - наль­ний спи­сок пар­тії. Це до­ся­га­єть ся ді лен ням кіль кос ті го ло сів за спи­сок пар­тії в ре­гіо­ні на ви­бор­чу кво­ту («вар­тість» одно­го ман­да­та). Пі­сля то­го як бу­де ви­зна­че­но, скіль­ки кан­ди­да­тів і хто са­ме отри­має ман­да­ти на осно­ві ви­бор­чої кво ти, не роз по ді ле ні в окру гах мі­сця пар­тії роз­по­ді­ля­ться на рів­ні за галь но дер жав но го спис ку за по­ряд­ком роз­мі­ще­н­ня кан­ди­да­тів.

Осо­бли­ві­стю за­зна­че­но­го за­ко­но­про­е­кту є те, що кіль­кість ман­да тів, яка роз по ді ля ти меть ся в кож но му з окру гів, за ле жа ти ме від рів­ня яв­ки ви­бор­ців у ре­гіо­ні.

Зга да ні ви ще три за ко но про - екти мі­стять ще чи­ма­ло ню­ан­сів, які сто су ють ся ор га ні за ції ви бо - рів, — втім, важ ли во зна ти, на - скіль­ки мо­жуть змі­ни­ти­ся пра­ви­ла ви­бо­рів, якщо Ра­да про­го­ло­сує за який-не­будь із них. Оче­ви­дно, що ли ше один із ва рі ан тів змін дає змо­гу ви­бор­цю про­го­ло­су­ва­ти за кон­кре­тно­го кан­ди­да­та зі спи­ску пар­тії, на­дав­ши під­трим­ку са­ме йо­му.

За­га­лом си­ту­а­ція мо­же скла­сти­ся та­ким чи­ном, що до ви­бо­рів 2019 ро ку за ли шить ся і чин на сис те ма. У та ко му ра зі ви бор ці опи нять ся пе ред знай о мим на бо - ром рі шень: про по зи ції пря мо го під ку пу для най більш ма со во го ви­бор­ця в одно­ман­да­тних окру­гах і за­кри­ті на­бо­ри кан­ди­да­тів у ба­га­то­ман­да­тно­му окру­зі. Чи справ­ді та ка сис те ма за без пе чує віль - ний ви­бір та че­сні вибори? Че­ка­є­мо на від по відь від за ко но дав ців уже ці­єї осе­ні.

Про ект « Гро мадсь ка під - трим­ка ре­фор­му­ва­н­ня за­ко­но­давст ва для пар ла мен­тсь ких ви бо - рів » ре алі зу єть ся УНЦПД за спри ян ня ЦЕДЕМ та фі нан со вої під­трим­ки Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії в Укра­ї­ні.

За­га­лом си­ту­а­ція мо­же скла­сти­ся та­ким чи­ном, що до ви­бо­рів 2019 ро­ку за­ли­ши­ться і чин­на си­сте­ма. У та­ко­му ра­зі ви­бор­ці опи­ня­ться пе­ред зна­йо­мим на­бо­ром рі­шень: про­по­зи­ції пря­мо­го під­ку­пу для най­більш ма­со­во­го ви­бор­ця в одно­ман­да­тних окру­гах і за­кри­ті на­бо­ри кан­ди­да­тів у ба­га­то­ман­да­тно­му окру­зі. Чи справ­ді та­ка си­сте­ма за­без­пе­чує віль­ний ви­бір та че­сні вибори? Че­ка­є­мо на від­по­відь від за­ко­но­дав­ців уже ці­єї осе­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.