Від­по­відь на­вча­н­ням «За­хід-2017»?

Укра­ї­ни при­ве­де­ні у бо­йо­ву го­тов­ність з ме­тою пе­ре­вір­ки

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Зме­тою пе­ре­вір­ки го­тов­но­сті до ви­ко­на­н­ня зав­дань за при­зна­че­н­ням май­же всі бо­йо­ві вій­сько­ві ча­сти­ни По­ві­тря­них cил Зброй­них cил Укра­ї­ни при­ве­де­ні у бо­йо­ву го­тов­ність. Про це по­ві­до­ми­ло Управ­лі­н­ня зв’яз­ків з гро­мад­ські­стю Зброй­них cил Укра­ї­ни. Під час ви­ко­на­н­ня цих за­хо­дів здій­сню­є­ться при­зов на на­вчаль­ні збо­ри ре­зер­ві­стів опе­ра­тив­но­го ре­зер­ву пер­шої та дру­гої черг для до­уком­пле­кту­ва­н­ня цих вій­сько­вих ча­стин до пов­них шта­тів. Осо­бли­вe ува­гe під час збо­рів при­ді­ля­ють спро­мо­жно­сті вій­сько­вих ча­стин ор­га­ні­зо­ва­но прийня­ти осо­бо­вий склад за­па­су та ор­га­ні­за­ції все­бі­чно­го за­без­пе­че­н­ня. Та­кож з ре­зер­ві­ста­ми бу­де про­ве­де­но низ­ку за­нять з ін­ди­ві­ду­аль­ної під­го­тов­ки.

На­га­да­є­мо, ро­сій­сько-бі­ло­ру­ські на­вча­н­ня «За­хід-2017» від­бу­ду­ться з 14 по 20 ве­ре­сня 2017 ро­ку пе­ре­ва­жно на те­ри­то­рії Бі­ло­ру­сі, від­ра­зу на 7 по­лі­го­нах, і бу­дуть мас ш таб ни ми — в них візь ме участь при­бли­зно 13 ти­сяч вій­сько­вих (в то­му чи­слі 3 ти­ся­чі ро­сі­ян) та 680 оди­ниць те­хні­ки. Хо­ча укра­їн­ські та за­хі­дні екс­пер­ти не­о­дно­ра­зо­во при­пу­ска­ли, що вій­сько­вих та те­хні­ки мо­же бу­ти за­лу­че­но в ра­зи біль­ше. Ві­дмін­ність цьо­го­рі­чних на­вчань не ли­ше у мас­шта­бі, ай у кар­ди­наль­ній змі­ні гео­по­лі­ти­чної си­ту­а­ції в ре­гіо­ні (остан­ні та­кі на­вча­н­ня від­бу­ва­ли­ся в 2013 р.), ко­ли одна з уча­сниць на­вчань — Ро­сія — з 2014 ро­ку ве­де агре­сив­ні, в то­му чи­слі во­єн­ні дії про­ти Укра­ї­ни.

Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

Май­же всі бо­йо­ві вій­сько­ві ча­сти­ни По­ві­тря­них cил ЗС

ФОТО НАДАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.