«Ав­то­КрАЗ» по­збув­ся «сов­ка»

Ре­кон­стру­йо­ва­ний фар­бу­валь­ний ком­плекс за­без­пе­чить під­ви­ще­н­ня яко­сті й по­лі­пше­н­ня умов пра­ці

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Єди­ний в Укра­ї­ні ви­ро­бник ве­ли­ко­ван­та­жних ав­то­мо­бі­лів — ПАТ «Ав­то­КрАЗ» (Кре­мен­чук Пол­тав­ської обл.) за­вер­шив ре­кон­стру­кцію фар­бу­валь­но­го ком­пле­ксу це­ху ша­сі. На неї бу­ло спря­мо­ва­но по­над 1,5 міль­йо­на гри­вень, зокре­ма по­над міль­йон цьо­го ро­ку. Зав­дя­ки цьо­му вда­ло­ся уни­кну­ти сов­де­пів­сько­го ана­хро­ні­зму, ко­ли те­хп- ро­цес за­вер­шу­вав­ся на від­кри­то­му по­ві­трі, що по­зна­ча­ло­ся на йо­го яко­сті. Но­вий те­х­про­цес на­дасть мо­жли­вість ефе­ктив­ні­ше ви­яв­ля­ти дрі­бні де­фе­кти фар­бу­ва­н­ня й одра­зу їх ви­прав­ля­ти, що, зре­штою, по­лі­пшить якість за­барв­ле­н­ня ву­злів і де­та­лей ша­сі ав­то­мо­бі­ля, от­же, під­ви­щить дов­го­ві­чність ро­бо­ти цьо­го най­ва­жли­ві­шо­го ву­зла. Еко­но­мі­чно­го ефе­кту від ці­єї ін­ве­сти­ції не очі­ку­є­ться, оскіль­ки во­на спря­мо­ва­на ще й на по­лі­пше­н­ня умов пра­ці. «Ав­то­КрАЗ» ви­пу­скає 33 ба­зо­ві мо­де­лі, по­над 260 мо­ди­фі­ка­цій і ком­пле­кта­цій ав­то­мо­біль­ної те­хні­ки для ро­бо­ти у всіх га­лу­зях еко­но­мі­ки й у Зброй­них си­лах Укра­ї­ни. 2016 ро­ку під­при­єм­ство ви­го­то­ви­ло 740 ве­ли­ко­ван­та­жних ав­то.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.