ДТЕК по­вер­нув­ся облич­чям до львів­сько­во­лин­сько­го ву­гі­л­ля

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Усер­пні цьо­го ро­ку ДТЕК на­ро­стив за­ку­пів­лю ву­гі­л­ля шахт Львів­сько-Во­лин­сько­го ба­сей­ну на 37% (по­рів­ня­но з ли­пнем) — до 72 ти­сяч тонн. Як по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба ком­па­нії, це дасть змо­гу за­без­пе­чи­ти ТЕС, що пра­цю­ють в умо­вах прі­о­ри­те­тно­го за­ван­та­же­н­ня, ві­тчи­зня­ним ву­гі­л­лям мар­ки «Г». Упрес-слу­жбі за­зна­ча­ють, що ТЕС ДТЕК є основ­ним спо­жи­ва­чем ву­гі­л­ля дер­жав­них під­при­ємств «Львів­ву­гі­л­ля» і «Во­ли­ньву­гі­л­ля». Об­ся­ги за­ку­пі­вель за­ле­жать від енер­го­ба­лан­су кра­ї­ни і по­пи­ту на еле­ктро­енер­гію, яку ви­ро­бля­ють ТЕС «За­хі­д­енер­го». За­га­лом з по­ча­тку 2017 ро­ку ДТЕК ку­пив у шахт Львів­сько-Во­лин­сько­го ба­сей­ну при­бли­зно 439 ти­сяч тонн ву­гі­л­ля. Час­тка ДТЕК у про­да­жах ре­сур­су «Львів­ву­гі­л­ля» і «Во­ли­ньву­гі­л­ля» ста­но­вить близь­ко 80%. При цьо­му в ДТЕК на­га­ду­ють, що з ве­ре­сня ці­на ре­а­лі­за­ції ву­гі­л­ля дер­жав­них шахт для ТЕС і ТЕЦ зро­сла на 10% — до 2,2 ти­ся­чі гри­вень за тон­ну (без ПДВ і ви­трат на транс­пор­ту­ва­н­ня).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.