В «Укр­енер­го» бу­дуть не­за­ле­жні спо­сте­рі­га­чі

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ністр енер­ге­ти­ки і ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Ігор На­са­лик під­пи­сав но­вий ста­тут НЕК «Укр­енер­го», що пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня не­за­ле­жної на­гля­до­вої ра­ди. «Не­за­ле­жній на­гля­до­вій ра­ді бу­ти», — на­пи­сав гла­ва НЕК Все­во­лод Ко­валь­чук на своїй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці». На­га­да­є­мо, на­при­кін­ці бе­ре­зня Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля до­ру­чи­ло най­біль­шим держ­під­при­єм­ствам сфе­ри енер­ге­ти­ки під­го­ту­ва­ти но­ві ре­да­кції сво­їх ста­ту­тів із мо­жли­ві­стю фор­му­ва­н­ня не­за­ле­жних на­гля­до­вих по­рад. «Укр­енер­го» ще до цьо­го за­лу­чи­ло Baker&McKenzie для роз­роб­ки но­вої вер­сії ста­ту­ту під­при­єм­ства. Пе­о­ре­дба­ча­є­ться, що не­за­ле­жна на­гля­до­ва ра­да фор­му­ва­ти­ме і за­твер­джу­ва­ти­ме стра­те­гію роз­ви­тку ком­па­нії, при­зна­ча­ти­ме ме­не­джмент, оці­ню­ва­ти­ме ро­бо­ту й оби­ра­ти­ме не­за­ле­жно­го ау­ди­то­ра для здій­сне­н­ня пе­ре­вір­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.