Бан­ки... з мо­ло­тка

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб (ФГВФО) ми­ну­ло­го ти­жня ре­а­лі­зу­вав акти­ви 39 бан­ків, що пе­ре­бу­ва­ли під йо­го управ­лі­н­ням, на су­му 99,57 міль­йо­на гри­вень, по­ві­до­мив ФГВФО на веб-сай­ті. 28,72 міль­йо­на гри­вень бу­ло за­лу­че­но в ре­зуль­та­ті про­ве­де­н­ня ау­кціо­нів з ре­а­лі­за­ції прав ви­мо­ги за кре­ди­та­ми, 70,13 міль­йо­на — з про­да­жу основ­них ко­штів. На ау­кціо­нах з про­да­жу прав ви­мо­ги за кре­ди­та­ми фі­гу­ру­ва­ли Фі­до­банк, Брок­бі­знес­банк, банк «Ки­їв­ська Русь», Ві­ЕйБі банк, Іме­кс­банк, банк «Де­марк», Укра­їн­ський бі­знес­банк та «Актив-банк». З мо­ло­тка пі­шли основ­ні ко­шти бан­ків «Хре­ща­тик» та «Ми­хай­лів­ський», Мі­сько­го ко­мер­цій­но­го бан­ку, Уні­ком­бан­ку, «Фор­ту­на-бан­ку», Ле­гбан­ку та Авант­бан­ку. За­га­лом цьо­го ти­жня ФГВФО ви­ста­вив на про­даж акти­ви 68 бан­ків, що пе­ре­бу­ва­ють у ста­дії лі­кві­да­ції, на за­галь­ну су­му по­над 20,7 мі­льяр­да гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.