«А мо­же, нам і Луцьк при­єд­на­ти?»

Кня­ги­ни­нів­ська об’єд­на­на те­ри­то­рі­аль­на гро­ма­да вже сьо­го­дні має пло­щу біль­шу, ніж в обла­сно­го цен­тру

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Ми­ну­ло­го лі­та Кня­ги­ни­нів­ська гро­ма­да по­пов­ни­ла­ся те­ри­то­рі­єю Ро­ки­нів­ської се­ли­щної ра­ди, утво­рив­ши ОТГ. Се­ли­ще мі­сько­го ти­пу Ро­ки­ні сво­го ча­су збу­ду­ва­ли для пра­ців­ни­ків сіль­сько­го­спо­дар­ської на­у­ко­вої до­слі­дної стан­ції. Не се­ло про­си­ло­ся до мі­сте­чка, а мі­сте­чко до се­ла, яке ви­яви­ло­ся зна­чно успі­шні­шим. Дня­ми се­сія Во­лин­ської обла­сної ра­ди по­го­ди­ла для Кня­ги­ни­нів­ської ОТГ при­єд­на­н­ня Іван­чи­ців­ської сіль­ської ра­ди, яка зна­хо­ди­ться вза­га­лі у су­сі­дньо­му з Лу­цьким — Ро­жи­щен­сько­му ра­йо­ні. Та­ким чи­ном Кня­ги­ни­нів­ська ОТГ ма­ти­ме вже 11 сіл, при­чо­му вар­то вра­ху­ва­ти, що її зем­лі — пра­кти­чно під Лу­цьком.

Луцьк же ви­явив­ся обрі­за­ним з усіх бо­ків, по­пе­ре­дні влад­ці не по­тур­бу­ва­ли­ся, аби він мав зем­лю для роз­ви­тку, ін­ко­ли спо­сте­рі­га­є­ться про­сто па­ра­докс: їдеш на­чеб­то мі­стом, мі­ським тро­лей­бу­сом, а на­справ­ді це вже те­ри­то­рія ко­тро­їсь сіль­ської ра­ди... То­му для обла­сно­го цен­тру Во­ли­ні ду­же при­ва­бли­вим бу­ло б при­єд­на­н­ня сіл, про­те спра­ва по­ки ма­ло­пер­спе­ктив­на. А жарт кня­ги­ни­нів­сько­го сіль­сько­го го­ло­ви Оле­ни Твер­до­хліб що­до то­го, що во­ни мо­гли б при­єд­на­ти і Луцьк, мі­стить та­ки ра­ціо­наль­ну дум­ку.

Се­ла Іван­чи­ці та Озде­ніж, які вже ста­ли «кня­ги­ни­нів­ськи­ми», за те­ри­то­рі­аль­ним роз­по­ді­лом на­ле­жать до су­сі­дньо­го ра­йо­ну. Про­те спо­кон­ві­ку орі­єн­ту­ю­ться на бли­жній, Лу­цький ра­йон, і той же Кня­ги­ни­нок із Сир­ни­ка­ми. Ме­шкан­цям сіл про­сто зру­чно доби­ра­ти­ся сю­ди, а не в Ко­па­чів­ку, до якої їх при­пи­са­ла ра­йон­на вла­да. Хо­ча де­пу­та­ти Іван­чи­ців­ської сіль­ра­ди спо­ча­тку про­го­ло­су­ва­ли за при­єд­на­н­ня до Ко­па­чів­ської ОТГ, про­те се­ля­ни під­ня­ли справ­жній бунт, зби­ра­ли сти­хій­ні збо­ри, під­ні­ма­ли на но­ги де­пу­та­тів Вер­хов­ної Ра­ди та обла­сну вла­ду. І сво­го до­ся­гли.

Ва­лен­тин МАЛИНОВСЬКИЙ, кон­суль­тант із де­цен­тра­лі­за­ції та юри­ди­чних пи­тань Асо­ці­а­ції міст Укра­ї­ни, до­ктор по­лі­ти­чних на­ук, про­фе­сор Схі­дно­єв­ро­пей­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки, вва­жає, що ре­фор­ми по­вин­ні на­сам­пе­ред здій­сню­ва­ти­ся для лю­дей та в їхніх ін­те­ре­сах. То­му рі­ше­н­ня при­єд­на­ти­ся Іван­чи­цям і Озде­ні­жу до Кня­ги­нин­ка є ви­прав­да­ним. Ко­па­чів­ка на­віть не має, на від­мі­ну від Кня­ги­нин­ка, до­ста­тньої ін­фра­стру­кту­ри. Ча­сти­ну уста­нов ОТГ роз­мі­стять у Ко­па­чів­ці, ча­сти­ну — в су­сі­дньо­му Кре­мен­ці. Іван­чи­цям і Озде­ні­жу це яв­но «не по до­ро­зі». Роз­ши­ре­н­ня сво­єї те­ри­то­рії для Кня­ги­ни­нів­ської ОТГ є по­зи­тив­ним фа­кто­ром, бо роз­ши­ря­ться пер­спе­кти­ви при­ва­бле­н­ня ін­ве­сто­рів. Кня­ги­ни­нів­ська — най­ба­га­тша сіль­ра­да ра­йо­ну (вла­сні до­хо­ди на 1 сі­чня 2017 ро­ку скла­ли май­же 13 міль­йо­нів гри­вень). А до ба­га­тшо­го зав­жди ви­гі­дні­ше при­єд­ну­ва­тись, ніж до бі­дні­шо­го ( а Ко­па­чів­ська сіль­ра­да сут­тє­во по­сту­па­є­ться Кня­ги­ни­нів­ській). На­се­ле­н­ня Іван­чи­ців­ської сіль­ра­ди — не­ве­ли­ке, у шко­лі на­вча­є­ться всьо­го 34 учнів. Від­по­від­но при при­єд­нан­ні до ОТГ отри­мує пе­ре­ва­ги, зокре­ма мо­жли­вість сут­тє­во по­лі­пши­ти ін­фра­стру­кту­ру, най­пер­ше від­ре­мон­ту­ва­ти до­ро­ги.

Се­сія Во­лин­ської обла­сної ра­ди вне­сла змі­ни у своє рі­ше­н­ня «Про схва­ле­н­ня про­е­кту Пер­спе­ктив­но­го пла­ну фор­му­ва­н­ня те­ри­то­рій гро­мад Во­лин­ської обла­сті». Шанс ре­аль­но змі­ни­ти своє жи­т­тя на кра­ще в об’єд­на­ній те­ри­то­рі­аль­ній гро­ма­ді отри­ма­ли не тіль­ки Іван­чи­ці з Озде­ні­жем, а й ін­ші во­лин­ські се­ла. Во­линь, до ре­чі, по­сі­дає дру­ге мі­сце в Укра­ї­ні в за­галь­но­му рей­тин­гу фор­му­ва­н­ня ОТГ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.