«Ми­му­си мо об’єд­на­ти свої зу­си­л­ля»

У Су­мах від­кри­ли «ро­зум­ний хаб»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ал­ла АКІМЕНКО, Су­ми

Від те пер ак тив ні жи те лі Сум ма­ють свій не­за­ле­жний май­дан­чик, де змо­жуть пра­цю­ва­ти над іні­ці­а­ти­ва­ми та про­е­кта­ми, спря­мо­ва­ни­ми на роз­ви­ток рі­дно­го мі­ста. Мі­ста, яке, на пе­ре­ко­на­н­ня ор­га­ні­за­то­рів ха­бу, має на­зи­ва­ти­ся «Мі­стом ро­зум­них».

За­по­ча­тку­ва­ли до­бру спра­ву, як зав­жди, ен­ту­зі­а­сти. «Кі­стя­ком» вті­ле­н­ня за­ду­му ста­ли гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції: Центр со­ці­аль­но­го пар­тнер­ства, Гро­мад­ський фонд «Су­ми» та ГО «Мі­сто ро­зум­них». Са­ме во­ни до­кла­ли чи­ма­ло зу­силь для то­го, щоб не ли­ше за­лу­чи­ти охо­чих до кре­а­тив­но­го ко­ла, а й ство­ри­ти справ­ді «віль­ний про­стір» для ко­ри­сних іні­ці­а­тив.

При­мі­ще­н­ня під хаб, пі­шов­ши на­зу­стріч акти­ві­стам, ви­ді­ли­ло управ­лі­н­ня зв’яз­ків із гро­мад­ські­стю Сум­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції. Ре­монт ро­би­ли са­мі акти­ві­сти, а з ма­те­рі­а­ла­ми та ме­бля­ми до­по­ма­га­ли ті, хто їм по­ві­рив. Най­не­об­хі­дні­ше обла­дна­н­ня за­без­пе­чи­ли «в склад­чи­ну». Ре­сур­са­ми та­кож до­по­мо­гла Бри­тан­ська ра­да в Укра­ї­ні.

За­га­лом же, ка­жуть ор­га­ні­за­то­ри, ко­шти на по­тре­би ді­яль­но­сті бу­дуть за­лу­ча­ти шля­хом фан­дрей­зин­гу. Опла­чу­ва­ти ж ком­по­слу­ги, спо­ді­ва­ю­ться, до­по­ма­га­ти­муть ті, хто ко­ри­сту­є­ться «ро­зум­ним про­сто­ром».

А та­ких, во­че­видь, бу­де не­ма­ло. По­пит є. На пре­зен­та­ції «ро­зум­но­го ха­бу» бу­ло ба­га­то го­стей. Пе­ре­ва­жно мо­лодь. Ті, хто за­по чат ку вав « ро зум ний хаб » , ствер­джу­ють: го­лов­не, щоб бу­ла гро­мад­ська іні­ці­а­ти­ва, а чи за­ре­є­стро­ва­на ор­га­ні­за­ція, це вже не так ва­жли­во. Якщо лю­ди, які ма­ють ідею на ко­ристь мі­ста, та не ма­ють, де над нею по­пра­цю­ва­ти, будь-ла­ска, — до «ро­зум­но­го ха­бу». Тут є при­сто­со­ва­не для цьо­го при­мі­ще­н­ня, обла­дна­н­ня. «Ва­ша ко­ман­да шу­кає ро­бо­че мі­сце? Ро­би­те щось ко­ри­сне для на­шо­го мі­ста? За­ходь­те, для вас є мі­сця» — це основ­ний ме­сидж «ро­зум­но­го ха­бу», який на­зи­ва­ють «біль­ше, ніж про­стір». То­му тут ві­та­ють і че­ка­ють на рі­зно­ма­ні­тні ідеї та іні­ці­а­ти­ви. Якщо об’єд­на­ти зу­си­л­ля, знання та на­ви­чки — мо­жна зро­би­ти ду­же ба­га­то.

Уже є план дій на най­ближ­чий час. «Це гра на­дов­го, — ка­же одна з ор­га­ні­за­то­рів Ан­на ТОВСТУХА. — Не­че­сно го­во­ри­ти, що у всіх на­ших про­бле­мах вин­на вла­да. Ми му­си­мо об’єд­на­ти свої зу­си­л­ля та ро­би­ти ко­ри­сні для мі­ста справи са­мо­стій­но».

Тут про­во­ди­ти­муть на­вчаль­ні се­мі­на­ри, тре­нін­ги, ле­кції, за­лу­ча­ти­муть ві­до­мих у всьо­му сві­ті екс­пер­тів. Сьо­го­дні ви­зна­че­но вже два основ­ні на­пря­ми ді­яль­но­сті: роз­ви­ва­ю­чий та на­вчаль­ний.

Щоб зру­чні­ше бу­ло пра­цю­ва­ти, ство­рю­ють ка­лен­дар за­хо­дів: по­ки що до­мо­ви­ти­ся про ви­ко­ри­ста­н­ня ро­зум­но­го про­сто­ру мо­жна че­рез ін­тер­нет — на сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці». Най­ближ­чим ча­сом, спо­ді­ва­ю­ться іні­ці­а­то­ри, зна­йдуть спо­сіб за­лу­чи­ти адмі­ні­стра­то­ра на по­стій­ній осно­ві.

Тетяна БЕ­РЕ­ЗОВ­СЬКА,

сум­чан­ка, ма­ма двох ді­тей, ді­ли­ться: «Я пра­цюю спе­ці­а­лі­стом з управ­лі­н­ня пер­со­на­лом. У ме­не є ідея, що­прав­да, во­на ще на ста­дії роз­роб­ки: бі­знес-шко­ла для під­лі­тків 14 — 17 ро­ків. Са­ме у цьо­му ві­ці ді­ти мо­жуть здо­бу­ти ба­га­то знань для май­бу­тньої ді­яль­но­сті. Ми го­то­ві ці знання їм да­ти. Окре­мим на­прям­ком я б хо­ті­ла ор­га­ні­зу­ва­ти бі­знес-на­вча­н­ня для ді­тей, ба­тьки яких є уча­сни­ка­ми АТО. Без­ко­штов­но. Мій чо­ло­вік сьо­го­дні на пе­ре­до­вій. Я ро­зу­мію, що є ба­га­то та­ла­но­ви­тих ді­тей, але не всі ро­ди­ни ма­ють мо­жли­вість пла ти ти за та ке на вчан ня. Пам’ятаю, як сво­го чо­ло­ві­ка зби­ра­ла на вій­ну... То­му ду­же ро­зу­мію та­кі ро­ди­ну і го­то­ва до­по­ма­га­ти чим мо­жу. Орен­ду­ва­ти окре­ме при­мі­ще­н­ня за­раз ду­же до­ро- го, а тут, як я зро­зумі­ла, з цим нам мо­же до­по­мог­ти «ро­зум­ний­хаб».

Жур­на­ліст Дми­тро ВІДОВІЧ

під­три­мує: «Ро­зум­ний­хаб» — уні­каль­ний­про­стір. Те­пер від іні­ці­а­тив­них сум­чан очі­ку­ють актив­но­сті у ча­сто нев­дя­чнійі зав­жди скла­дній, але над­зви­чай­но ко­ри­сній спра­ві — спіль­но по­кра­щу­ва­ти рі­дне мі­сто. Ро­бо­чі зу­стрі­чі, се­мі­на­ри, ле­кції і все ін­ше, що до­по­ма­га­ти­ме в цьо­му, від­те­пер про­во­ди­ти ста­не на­ба­га­то про­сті­ше — по­я­ва зру­чно роз­та­шо­ва­но­го і обла­дна­но­го май­дан­чи­ка для обду­му­ва­н­ня та ре­а­лі­за­ції су­спіль­них іні­ці­а­тив, на­пев­но ж, зро­бить ви­слів «Су­ми — мі­сто ро­зум­них» твер­дже­н­ням, що не по­тре­бує до­ка­зів. Уже 16 ве­ре­сня від­бу­де­ться пер­шийіз за­пла­но­ва­них за­хо­дів — тре­нінг що­до пов­но­ва­жень ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Ве­ли­че­зний­плюс ха­бу — чі­тка від­сто­ро­не­ність від по­лі­ти­ки та бі­зне­су. За­те все, що сто­су­є­ться під­трим­ки іні­ці­а­тив «зни­зу», — це якраз сю­ди».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.