«Пі­сля­смак» Кі­от­сько­го про­то­ко­лу

Мін­при­ро­ди зві­тує про успі­хи у ви­ко­нан­ні укра­їн­ських зо­бов’язань. Еко­ло­ги акцен­ту­ють — ро­бо­ти ще ба­га­то

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

На­ве­сні ми­ну­ло­го ро­ку Укра­ї­на отри­ма­ла «чер­во­ну кар­тку» від се­кре­та­рі­а­ту Рам­ко­вої кон­вен­ції ООН про змі­ну клі­ма­ту. Між­на­ро­дні ек­спер­ти під­го­ту­ва­ли звіт що­до ви­ко­на­н­ня Укра­ї­ною зо­бов’язань за під­сум­ка­ми за­вер­ше­н­ня до­да­тко­во­го пе­рі­о­ду дії Кі­от­сько­го про­то­ко­лу. У ньо­му ми отри­ма­ли не­га­тив­ну оцін­ку за нев­ча­сні та не­які­сні зві­ти про ви­ко­ри­ста­н­ня квот на ви­ки­ди ву­гле­ки­сло­го га­зу, че­рез що ри­зи­ку­ва­ли опи­ни­ти­ся у цен­трі ще одно­го між­на­ро­дно­го скан­да­лу у зв’яз­ку зне­ви­ко­на­н­ням умов уго­ди.

ПЕРЕМОЖНИЙ ЗВІТ

На­га­да­є­мо, Укра­ї­на то­рік зму­ше­на бу­ла по­вер­ну­ти Япо­нії 2,5 міль­йо­на єв­ро, ко­трі не ви­ко­ри­ста­ла на енер­го­о­ща­дні про­е­кти, як це пе­ред­ба­ча­ло­ся за уго­дою з япон­ською сто­ро­ною. Крім фі­нан­со­во­го та пра­кти­чно­го аспе­ктів пи­та­н­ня, ви­яв­ля­є­ться, Укра­ї­на про­гра­ва­ла і в юри­ди­чно­му по­лі, не зві­ту­ю­чи як слід пе­ред між­на­ро­дни­ми пар­тне­ра­ми. Однак не­дав­но мі­ністр еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Остап Семерак за­явив про по­зи­тив­ні змі­ни у ви­ко­нан­ні зо­бов’язань у рам­ках Кі­от­сько­го про­то­ко­лу, зокре­ма тих, що сто­су­ю­ться юри­ди­чної пло­щи­ни.

«Укра­ї­на ви­йшла зnoncompliance за Кі­от­ським про­то­ко­лом, — на­пи­сав у Facebook Остап Семерак. — Та­ке рішення ухва­ле­но на за­сі­дан­ні Ко­мі­те­ту з до­три­ма­н­ня Кі­от­сько­го про­то­ко­лу, яке від­бу­ло­ся у Бон­ні. Не лю­блю мантр про вин­них у всьо­му «па­пе­ре­дні­ків». Але са­ме у цей час то­рік про­гри­мі­ла но­ви­на, що Ко­мі­тет здо­три­ма­н­ня Кі­от­сько­го про- то­ко­лу Се­кре­та­рі­а­ту Рам­ко­вої Кон­вен­ції ООН зі змі­ни клі­ма­ту ухва­лив рішення що­до не­ви­ко­на­н­ня (non-compliance) Укра­ї­ною у пов­но­му об­ся­зі ви­мог зві­тно­сті що­до сво­їх зо­бов’язань за Кі­от­ським про­то­ко­лом. Та­ки­ми ви­яви­ли­ся на­слід­ки ві­ді­мкне­н­ня у сер­пні 2015 ро­ку На­ціо­наль­но­го еле­ктрон­но­го ре­є­стру ан­тро­по­ген­них ви­ки­дів та аб­сорб­ції пар­ни­ко­вих га­зів Укра­ї­ни. Без пе­ре­біль­шень, це мо­гло б ма­ти справ­ді сер­йо­зні на­слід­ки для нас. Упро­довж ба­га­тьох ро­ків за рі­зних уря­дів до кі­от­ських гро­шей ста­ви­ли­ся як до ре­сур­су, який тре­ба до­бре «осво­ї­ти». «Па­пе­ре­дні­кі» чха­ли на імідж кра­ї­ни, який ста­вав все гір­шим і гір­шим, бо ми ви­гля­да­ли ди­ку­на­ми, які не три­ма­ють сво­го сло­ва і не ви­ко­ну­ють зо­бов’язань. З ве­ре­сня ми­ну­ло­го ро­ку Мін­при­ро­ди про­ве­ло де­ся­тки пе­ре­го­во­рів та ви­ко­на­ло ве­ли­ку кіль­кість зав­дань, щоб під­твер­ди­ти, що ми — на­дій­ні уча­сни­ки про­це­сів сто­сов­но Кі­от­сько­го про­то­ко­лу. Ре­зуль­тат: Укра­ї­на за­вер­ши­ла усі за­хо­ди, ви­зна­че­ні у пла­ні із за­без­пе­че­н­ня від­по­від­но­сті ви­мо­гам Кі­от­сько­го про­то­ко­лу, ви­ко­на­ла свої зо­бов’яза­н­ня за пер­шим пе­рі­о­дом дії Кі­от­сько­го про­то­ко­лу. Ко­мі­тет здо­три­ма­н­ня Кі­от­сько­го про­то­ко­лу за­свід­чив, що пи­та­н­ня від­но­сно від­по­від­но­сті Укра­ї­ни ви­мо­гам Кі­от­сько­го про­то­ко­лу ви­рі­ше­но».

УРОК ДЛЯ ПАРИЖА

Еко­ло­гі­чна спіль­но­та та­ку за­яву мі­ні­стра сприйня­ла до­во­лі стри­ма­но, адже ця пе­ре­мо­га — не щось ви­ня­тко­ве, а те, що і так ма­ла б зро­би­ти Укра­ї­на від­по­від­но до взя­тих на се­бе між­на­ро­дних зо­бов’язань. На дум­ку го­ло­ви прав­лі­н­ня Цен­тру еко­ло­гі­чних іні­ці­а­тив «Еко­дія» Іри­ни Став­чук, це урок на май­бу­тнє для по­ді­бних си­ту­а­цій — ко­ли є між­на­ро­дні зо­бов’яза­н­ня та пе­ред­ба­ча­є­ться вча­сне їх ви­ко­на­н­ня.

«По­зи­тив у то­му, що це пи­та­н­ня ви­рі­ше­но. Бу­ло б до­бре, щоб на май­бу­тнє у Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії бу­ли чі­тко про­пи­са­ні про­це­ду­ри та від­по­від­аль­ність за які­сне і вча­сне по­да­н­ня усі­єї зві­тно­сті, що сто­су­є­ться Кі­от­сько­го про­то­ко­лу. То­му що у нас по­пе­ре­ду Па­ризь­ка уго­да, яка теж пе­ред­ба­чає рі­зні фор­ми зві­тно­сті, — до­дає Іри­на Став­чук. — Ко­жна кра­ї­на ма­ла по­да­ти ін­фор­ма­цію про те, що бу­ло зча­сти­ною ви­ки­дів, яку ні­ко­му не пе­ре­да­ли, а ви­ко­ри­ста­ли на сво­є­му вну­трі­шньо­му по­лі. Ми ці ви­ки­ди ма­ли спи­са­ти, і пев­на кіль­кість за­ли­ша­ла­ся не­про­да-

Остап СЕМЕРАК: Укра­ї­на за­вер­ши­ла усі за­хо­ди, ви­зна­че­ні у пла­ні із за­без­пе­че­н­ня від­по­від­но­сті ви­мо­гам Кі­от­сько­го про­то­ко­лу, ви­ко­на­ла свої зо­бов’яза­н­ня за пер­шим пе­рі­о­дом дії Кі­от­сько­го про­то­ко­лу. Ко­мі­тет з до­три­ма­н­ня Кі­от­сько­го про­то­ко­лу за­свід­чив, що пи­та­н­ня від­но­сно від­по­від­но­сті Укра­ї­ни ви­мо­гам Кі­от­сько­го про­то­ко­лу ви­рі­ше­но

ною. Укра­ї­на не спи­са­ла те, що ма­ла. А цим фор­маль­но ні­би не ви­ко­на­ла своє зо­бов’яза­н­ня. І не пра­цю­вав На­ціо­наль­ний еле­ктрон­ний ре­єстр ан­тро­по­ген­них ви­ки­дів та аб­сорб­ції пар­ни­ко­вих га­зів. Ко­ли він за­пра­цю­вав, то час уже сплив, бо спи­са­ти їх тре­ба бу­ло до 31 гру­дня 2015 ро­ку. Ці­лий рік по­тім три­ва­ла ця про­це­ду­ра. Від­по­від­но, це пи­та­н­ня ви­но­си­ло­ся на між­на­ро­дні пе­ре­го­во­ри, і на­ре­шті ця про­це­ду­ра за­вер­ше­на».

ЗАПІЗНІЛІ ВИСНОВКИ

На­ра­зі Укра­ї­на не зві­тує пе­ред Япо­ні­єю за отри­ма­ні ко­шти від про­да­жу квот на ви­ки­ди пар­ни­ко­вих га­зів. Але Іри­на Став­чук на­га­дує, що є ще іспан­ські ко­шти, 30 міль­йо­нів єв­ро, які ми отри­ма­ли так са­мо за про­даж квот. Про них вза­га­лі ні­хто не зга­дує. Ста­ном на 2016 рік ко­шти не бу­ли ви­ко­ри­ста­ні, а отри­ма­ли ми їх у 2009-2010 ро­ках.

«Та крім цьо­го є ве­ли­ка ро­бо­та все­ре­ди­ні кра­ї­ни що­до на­ла­го­дже­н­ня мо­ні­то­рин­гу зві­тно­сті та ве­ри­фі­ка­ції під­при­ємств за ви­ки­ди шкі­дли­вих ре­чо­вин, — про­дов­жує Іри­на Став­чук. — До­сі не існу­ва­ло уні­фі­ко­ва­них ме­то­дик, ко­жне під­при­єм­ство ра­ху­ва­ло ви­ки­ди по-сво­є­му, по­да­ва­ло їх мі­ні­стер­ству, але ці да­ні ні­хто не пе­ре­ві­ряв. За­раз за під­трим­ки Сві­то­во­го бан­ку роз­ро­бля­ю­ться ці ме­то­ди­ки та за­кон, який про­пи­ше зві­тність під­при­ємств і ве­ри­фі­ка­цію роз­ра­хун­ків на ви­ки­ди — тоб­то про­цес пе­ре­вір­ки, чи пра­виль­но під­при­єм­ство про­зві­ту­ва­ло пе­ред Мі­н­еко­ло­гії. До кін­ця ро­ку їх обі­ця­ють пре­зен­ту­ва­ти».

Дру­гий про­цес, над яким теж по­вин­на пра­цю­ва­ти Укра­ї­на, сто­су­є­ться роз­роб­ки та за­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми тор­гів­лі ви­ки­да­ми. «Ми ма­є­мо ре­а­лі­зу­ва­ти це від­по­від­но до Уго­ди про асо­ці­а­цію з ЄС, — по­яснює го­ло­ва прав­лі­н­ня цен­тру «Еко­дія». — Однак на­віть в Єв­ро­со­ю­зі не змо­гли зро­би­ти цей про­цес про­зо­рим та ефе­ктив­ним, тоб­то бу­ли си­ту­а­ції, ко­ли кра­ї­ни на­да­ва­ли біль­ше до­зво­лів, ніж по­трі­бно, ко­ли ді­я­ли якісь схе­ми. Зва­жа­ю­чи на си­ту­а­цію в Укра­ї­ні, з огля­ду на те, що існує ба­га­то ри­зи­ків і ко­ру­пцій­них схем, у нас кра­ще пра­цює за­ко­но­дав­ство та ре­фор­ми у сфе­рі енер­го­ефе­ктив­но­сті, ніж скла­дні си­сте­ми тор­гів­лі ви­ки­да­ми».

На­справ­ді ро­бо­ти що­до Кі­от­сько­го про­то­ко­лу в Укра­ї­ни ще ба­га­то. При­мі­ром, при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті чи­нов­ни­ків, при­че­тних до ко­ру­пцій­них схем у ре­а­лі­за­ції « зе­ле­них » ін­ве­сти­цій. Так, у 2009 ро­ці від­кри­ли кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за по­зо­вом між­на­ро­дної бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції «Еко­ло­гі­я­Пра­во-Лю­ди­на» до Дер­жав­но­го агент­ства еко­ло­гі­чних ін­ве­сти­цій, що роз­по­ря­джа­ло­ся ко­шта­ми та роз­по­ді­ля­ло їх між «зе­ле­ни­ми» про­е­кта­ми. Че­рез рік Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра теж по­ру­ши­ла кри­мі­наль­ну спра­ву про­ти Дер­ж­агент­ства еко­ло­гі­чних ін­ве­сти­цій — за фі­нан­со­ві зло­вжи­ва­н­ня. Однак про ре­зуль­та­ти цих дій, зокре­ма про аре­шти кон­кре­тних по­са­дов­ців, до­сі не­має жо­дних но­вин.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФОТО СТАНІСЛАВА КОЗЛЮКА

XVIII Мiж на род ний фо то кон курс ФОТО — -2016

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.