Кра­ще від най­кра­щих

18 ве­ре­сня че­твер­тий се­зон від­криє «Но­ва Фі­лар­мо­нія»

Den (Ukrainian) - - День України - Оль­га СТЕЛЬМАШЕВСЬКА

У Бу­дин­ку акто­ра ви­сту­пить та­ла­но­ви­тий мо­ло­дий пі­а­ніст Ста­ні­слав Хри­стен­ко (США), що ни­ні вхо­дить до ТОП-10 рей­тин­гу все­сві­тньо ві­до­мих му­зи­кан­тів. Кон­церт від­бу­де­ться у рам­ках між­на­ро­дної се­рії Master Piano, і від­криє че­твер­тий се­зон «Но­вої Фі­лар­мо­нії».

Ста­ні­слав Хри­стен­ко на­ро­див­ся у Хар­ко­ві, але вже 8 ро­ків жи­ве у США. Йо­го гра­фік кон­цер­тів роз­пла­но­ва­но на де­кіль­ка ро­ків впе­ред — він ви­сту­пає знай­ві­до­мі­ши­ми ор­ке­стра­ми сві­ту і спів­пра­цює зпро­від­ни­ми ди­ри­ген­та­ми. Ни­ні пі­а­ніст є та­кож ар­ти­стом зна­ме­ни­тої аме­ри­кан­ської ком­па­нії з ви­го­тов­ле­н­ня ро­я­лів Steinway & Sons. На­га­да­є­мо, сво­го ча­су цю ком­па­нію пред­став­ля­ли та­кі вір­ту­о­зи, як Ан­тон Ру­бін­штейн, Ігор Стра­вин­ський, Сер­гій Ра­хма­ні­нов, Сер­гій Про­ко­фьєв та Во­ло­ди­мир Го­ро­виць.

У твор­чо­му акти­ві С.Хри­стен­ка пе­ре­мо­ги на пре­сти­жних між­на­ро­дних зма­га­н­нях пі­а­ні­стів, зокре­ма, він отри­мав «Зо­ло­ту ме­даль» Між­на­ро­дно­го кон­кур­су пі­а­ні­стів у Клів­лен­ді, Пер­шу пре­мію Між­на­ро­дно­го кон­кур­су пі­а­ні­стів Ма­рії Ка­нальс, а та­кож Че­твер­ту пре­мію на Мі­жна­ро­дно­му кон­кур­сі Ко­ро­ле­ви Єли­за­ве­ти у Брюс­се­лі.

На кон­цер­ті у Ки­є­ві про­зву­чать тво­ри ро­ман­ти­ків Ф. Шу­бер­та та Й. Брам­са, а та­кож Дж. Гер­шві­на. Осо­бли­вим да­рун­ком для всіх по­ці­но­ву­ва­чів фор­те­пі­а­но ста­не ви­ко­на­н­ня «Со­на­ти­ни» ви­да­тно­го укра­їн­сько­го ком­по­зи­то­ра Єв­ге­на Стан­ко­ви­ча, який 19 ве­ре­сня свя­тку­ва­ти­ме своє 75-річ­чя.

ФОТО НАДАНО PR-КОМ­ПА­НІ­ЄЮ «ДЕЛЬ АРТЕ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.