Не допу­сти­ти зро­ста­н­ня та­ри­фів

АМКУ ви­сту­пив за те, аби ці­ни на газ ви­зна­ча­ли, від­штов­ху­ю­чись від цін укра­їн­ських га­зо­ви­до­бу­ва­чів

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет на­ді­слав до уря­ду Укра­ї­ни ли­ста (від 11 ве­ре­сня), в яко­му, зокре­ма, про­по­нує Ка­бмі­но­ві роз­гля­ну­ти мо­жли­вість ко­ри­гу­ва­н­ня ме­то­ди­ки ви­зна­че­н­ня цін на газ для на­се­ле­н­ня зтим, аби во­ни роз­ра­хо­ву­ва­ли­ся зу­ра­ху­ва­н­ням се­ре­дньо­ви­ва­же­них цін укра­їн­ських га­зо­ви­до­бу­ва­чів. Окрім то­го, АМКУ про­сить прем’єр-мі­ні­стра Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на до­ру­чи­ти Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля якнай­швид­ше ви­ко­на­ти ви­мо­ги по­ста­но­ви Ка­бмі­ну №187 і опри­лю­дни­ти на сво­є­му сай­ті ін­фор­ма­цію про ці­ну при­ро­дно­го га­зу, що йо­го по­ста­чає НАК «На­фто­га­зУкра­ї­ни» на­се­лен­ню і те­пло­по­ста­чаль­ним ор­га­ні­за­ці­ям у рам­ках спе­ці­аль­них зо­бов’язань.

У від­по­відь на за­пит «Дня» прес­слу­жба Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля по­ві­до­ми­ла та­ке. Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля вва­жає, що на сьо­го­дні не­має під­став для під­ви­ще­н­ня ці­ни на газ. Ана­ліз мі­ні­стер­ства за­свід­чив, що з 01 жов­тня 2017 ро­ку ці­на га­зу ма­ла ста­но­ви­ти 5815,49 гри­вень (без­ПДВ), що на 17,6% біль­ше, ніж по­то­чна ці­на. Але зро­ста­н­ня за­бор­го­ва­но­сті на­се­ле­н­ня за спо­жи­тий при­ро­дний газ­ста­но­вить остан­нім ча­сом 337% і ся­гну­ло 25,8 мі­льяр­да, що під­твер­джує низь­ку пла­то­спро­мо­жність спо­жи­ва­чів. Про це ж свід­чить зро­ста­н­ня кіль­ко­сті суб­си­дан­тів (60%). А чер­го­ве зро­ста­н­ня ці­ни га­зу для на­се­ле­н­ня, ре­лі­гій­них ор­га­ні­за­цій та те­пло­ко­мун­енер­го при­зве­де як до від­по­від­но­го про­пор­цій­но­го зро­ста­н­ня ви­трат держ­бю­дже­ту на суб­си­дії, так і до істо­тно­го збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті гро­ма­дян, що одер­жу­ють суб­си­дії. Так, у ре­зуль­та­ті мо­жли­во­го під­ви­ще­н­ня ці­ни на газ у Тер­но­піль­ській обла­сті кіль­кість до­мо­го­спо­дарств, що одер­жу­ють суб­си­дії, очі­ку­ва­но під­ви­щи­ться з89% до 96%.

Як за­зна­ча­ють у Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля, Укра­ї­на має те­хні­чну мо­жли­вість по­кри­ти по­тре­би в ім­порт­но­му при­ро­дно­му га­зі про­тя­гом 2-3 мі­ся­ців у лі­тній пе­рі­од, ко­ли ці­на на єв­ро­пей­ських май­дан­чи­ках (ха­бах) най­ниж­ча. При цьо­му по­то­чна ці­на при­ро­дно­го га­зу на рів­ні 4942 грив­ні, в якій тор­го­вель­на на­дбав­ка (на­цін­ка) «На­фто­га­зу» ста­но­вить 93 грив­ні чи 1,9% дає змо­гу цій ком­па­нії пов­ною мі­рою ви­ко­ну­ва­ти по­кла­де­ні на неї спе­ці­аль­ні обов’яз­ки, не при­зво­дя­чи до зби­тків і не ви­ма­га­ю­чи до­да­тко­вих до­та­цій і ком­пен­са­цій бю­дже­ту.

З огля­ду на це Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля роз­ро­би­ло про­ект змін до по­ста­но­ви КМУ №187 від 22.03.2017 ро­ку, в яких про­по­ну­є­ться... вне­сти змі­ни до пе­рі­о­ду, на осно­ві яко­го здій­сню­є­ться роз­ра­ху­нок зна­че­н­ня ці­ни га­зу на рів­ні ім­порт­но­го па­ри­те­ту. Від­по­від­но до цих про­по­зи­цій ці­на га­зу на пе­рі­од з01.10.2017 по 01.04.2018 мо­же ста­но­ви­ти 5223,06 грив­ні (без­ПДВ). Це ли­ше на 5,6% біль­ше, ніж по­то­чна ці­на. А оскіль­ки та­кі змі­ни не пе­ре­ви­щу­ють 10% від по­то­чної ці­ни, то від­по­від­но до по­ста­но­ви Ка­бмі­ну №187 для пе­ре­гля­ду на опа­лю­валь­ний се­зон 2017-2018 ро­ків не­має під­став. Ро­зро­бле­ний про­ект змін обго­во­ре­но на уря­до­во­му ко­мі­те­ті зпи­тань ПЕК, і він го­то­вий для прийня­т­тя на чер­го­во­му за­сі­дан­ні уря­ду Укра­ї­ни, під­су­му­ва­ли у прес-слу­жбі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.