«Сло­во єд­нає!» – у Хмель­ни­цько­му

Уже втре­тє у мі­сті від­бу­ва­є­ться лі­те­ра­тур­ний фе­сти­валь, який на­був не­о­фі­цій­но­го ста­ту­су «все­укра­їн­ський»

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ГОРШКОВА, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2017

Свя­то роз­по­ча­ло­ся 13 ве­ре­сня і три­ва­ти­ме де­сять днів. Ви­став­ки кни­жок, пре­зен­та­ції по­е­ти­чних та про­зо­вих збі­рок, зу­стрі­чі з ав­то­ра­ми, май­стер-кла­си для мо­ло­дих лі­те­ра­то­рів та жур­на­лі­стів, лі­те­ра­тур­ний ма­ра­фон — усе це від­бу­ва­ти­ме­ться в рі­зних ло­ка­ці­ях мі­ста за про­гра­мою Хмель­ни­цько­го мі­сько­го лі­те­ра­тур­но­го фе­сти­ва­лю «Сло­во єд­нає!».

Фе­сти­валь за­сно­ва­ний з іні­ці­а­ти­ви го­ло­ви прав­лі­н­ня Хмель­ни­цько­го обла­сно­го об’єд­на­н­ня Все­укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства «Про­сві­та» іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка Ві­та­лія МІХАЛЕВСЬКОГО і за під­трим­ки управ­лі­н­ня куль­ту­ри і ту­ри­зму Хмель­ни­цької мі­ської ра­ди. Як ствер­джує Ві­та­лій Мі­ха­лев­ський, фе­сти­валь «Сло­во єд­нає!» є куль­тур­но-про­сві­тни­цьким за­хо­дом, по­кли­ка­ним об’єд­на­ти зу­си­л­ля твор­чих осе­ред­ків у роз­бу­до­ві єди­ної не­за­ле­жної Укра­ї­ни, спри­я­ти по­пу­ля­ри­за­ції кра­щих зраз­ків су­ча­сно­го лі­те­ра­тур­но­го й ін­ших ви­дів ми­сте­цтва ді­я­чів Хмель­ни­цько­го та уча­сни­ків зін­ших міст і гро­мад кра­ї­ни.

За сло­ва­ми Ві­та­лія Міхалевського, цьо­го ро­ку фе­сти­валь роз­ши­рив свою гео­гра­фію, йо­го го­стя­ми ста­нуть пред­став­ни­ки ба­га­тьох обла­стей Укра­ї­ни: Хмель­ни­цької, Він­ни­цької, Жи­то­мир­ської, Тер­но­піль­ської, Львів­ської, Ки­їв­ської, Лу­ган­ської. Спе­ці­аль­ни­ми го­стя­ми свя­та бу­дуть Ва­силь Шкляр і бра­ти Ка­пра­но­ви. Та­кож ор­га­ні­за­то­ри роз­ши­ри­ли три­ва­лість фе­сти­ва­лю по­рів­ня­но зпо­пе­ре­дні­ми ро- ка­ми, аж до де­ся­ти днів. Но­во­вве­де­н­ням цьо­го­рі­чно­го «Сло­во єд­нає!» бу­де лі­те­ра­тур­ний міст «Прем’єра кни­ги-2017» у фор­ма­ті Skype-ма­ра­фо­ну. За­кін­чи­ться фе­сти­валь сим­во­лі­чно, на­пе­ре­до­дні Дня мі­ста Хмель­ни­цько­го.

«Сло­во єд­нає!» — як на ме­не, не­пре­тен­зій­ний фе­сти­валь, — ка­же Ми­хай­ло ЦИМБАЛЮК, член на­ціо­наль­них спі­лок пи­сьмен­ни­ків і жур­на­лі­стів Укра­ї­ни. — Ви­рі­зняє йо­го те, що пу­стив ко­рі­н­ня не зпла­нів ор­га­ні­за­то­рів, а ізз аду­му пи­сьмен­ни­ка, яким той по­ді­лив­ся десь у кав’яр­ні здруз ями-лі­те­ра­то­ра­ми. Я пе­ре­ко­на­ний, що лі­те­ра­тур­ні фе­сти­ва­лі ма­ють за­кін­чу­ва­ти­ся не тіль­ки ди­пло­ма­ми і по­да­рун­ка­ми, пе­ре­мож­ця­ми або уча­сни­ка­ми. Та­кі по­дії ма­ли би вті­лю­ва­ти­ся в ко­ле­ктив­ні збір­ни­ки тво­рів — як то ро­би­ться при під­го­тов­ці на­у­ко­вих кон­фе­рен­цій чи за їхні­ми ре­зуль­та­та­ми. І осо­бли­вість цьо­го­рі­чно­го фе­сти­ва­лю по­ля­гає в то­му, що та­ка збір­ка бу­де ви­да­на десь че­рез­мі­сяць пі­сля ньо­го. Крім то­го, я ра­дію, що на по­дію звер­ну­ли ува­гу пи­сьмен­ни­ки зВін­ни­ці, Жи­то­ми­ра, ізДо­неч­чи­ни та Лу­ган­щи­ни, і ба­га­то хто з них зби­ра­є­ться при­їха­ти. Ма­буть, то­му й у наз ві фе­сти­ва­лю при не­змін­но­му по­ло­жен­ні про ньо­го ми­мо­во­лі зни­кає сло­во «мі­ський». Фе­сти­валь ви­ро­стає, і це при­єм­но. Хо­че­ться, щоб якнай­швид­ше про ньо­го зга­ду­ва­ли як про одну з ві­зи­ті­вок Хмель­ни­цько­го. Я зби­ра­ю­ся теж взя­ти участь із си­гналь­ни­ми при­мір­ни­ка­ми сво­єї книж­ки. Це моя сьо­ма книж­ка, але я впер­ше по­стаю як гу­мо­рист і са­ти­рик».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.