«Бу­дів­ни­цтво зно­ву за­мо­ро­жу­є­ться»

Ре­а­бі­лі­та­цій­ний центр для ін­ва­лі­дів та уча­сни­ків АТО в Ужго­ро­ді та­ки бу­де. Ро­ків че­рез 30...

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на ДУДАШ, Ужго­род

Та­ки­ми іро­ні­чни­ми сло­ва­ми зма­льо­вує си­ту­а­цію з бу­дів­ни­цтвом спор­тив­но-ре­а­бі­лі­та­цій­но­го цен­тру для ін­ва­лі­дів зу­ра­же­н­ням опор­но-ру­хо­во­го апа­ра­ту та уча­сни­ків АТО го­ло­ва За­кар­пат­ської облор­га­ні­за­ції Укра­їн­ської фе­де­ра­ції спор­ту ін­ва­лі­дів зу­ра­же­н­ням опор­но-ру­хо­во­го апа­ра­ту Оле­ксандр ЛИЗАНЕЦЬ.

На­га­да­є­мо, бу­дів­ни­цтво су­ча­сно­го спор­тив­но-ре­а­бі­лі­та­цій­но­го цен­тру для ін­ва­лі­дів, ана­ло­гу яко­го не­має в Укра­ї­ні, ко­што­ри­сна вар­тість яко­го — по­над 30 міль­йо­нів гри­вень, роз­по­ча­ло­ся 26 жов­тня 2016 ро­ку. Під час за­кла­да­н­ня «ка­псу­ли ча­су» під пер­ший ка­мінь фун­да­мен­ту май­бу­тньо­го цен­тру очіль­ни­ки мі­ської та обла­сної вла­ди обі­ця­ли, що жо­дної зу­пин­ки в бу­дів­ни­цтві цен­тру не бу­де. На­справ­ді ж, ко­жен етап цьо­го бу­дів­ни­цтва да­є­ться зве­ли­ки­ми тру­дно­ща­ми. Трьох зпо­ло­ви­ною міль­йо­нів, на­да­них 2016 ро­ку, ви­ста­чи­ло ли­ше на під­го­тов­чі ро­бо­ти, а на­при­кін­ці гру­дня при­ва­тне під­при­єм­ство «Пан­те­он» при­пи­ни­ло бу­ді­вель­ні ро­бо­ти че­рез­від­су­тність ко­штів.

І ли­ше в сер­пні 2017 ро­ку бу­ді­вель­ни­ки зно­ву при­сту­пи­ли до ро­бо­ти. Цьо­го ра­зу одно­го міль­йо­на, на­да­но­го зфон­ду ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, та 200 ти­сяч — із місь- ко­го бю­дже­ту, ви­ста­чи­ло на вста­нов­ле­н­ня бо­ко­вих па­не­лей май­бу­тньо­го ком­пле­ксу. «Ко­штів не ви­ста­чи­ло на­віть на кон­ту­ри та ві­кна, аби до­вер­ши­ти хо­ча б бо­ко­ві сті­ни. Ми звер­та­ли­ся до го­ло­ви За­кар­пат­ської ОДА та обла­сної ра­ди М. Рі­ві­са, ме­ра Ужго­ро­да Б. Ан­дрі­ї­ва, про­те від­по­відь нев­ті­шна. На­ра­зі бу­дів­ни­цтво зно­ву за­мо­ро­жу­є­ться. Ко­ли ж бу­де на­сту­пний транш і в яко­му об­ся­зі — не­ві­до­мо. Але оче­ви­дно, що за ни­ні­шньо­го фі­нан­су­ва­н­ня ін­ва­лі­ди, уча­сни­ки АТО, мо­лодь зва­да­ми роз­ви­тку, ді­ти-си­ро­ти змо­жуть про­хо­ди­ти тут ре­а­бі­лі­та­цію хі­ба що ро­ків че­рез 30», — ка­же Оле­ксандр Лизанець.

На­ра­зі актив Фе­де­ра­ції ве­де пе­ре­мо­ви­ни зу­гор­ською та сло­ва­цькою сто­ро­на­ми, що­би за­лу­чи­ти їх до спів­фі­нан­су­ва­н­ня про­е­кту, і звер­та­є­ться до під­при­єм­ців та бла­го­дій­ни­ків зпро­ха­н­ням до­по­мог­ти у зве­ден­ні єди­но­го в Укра­ї­ні спор­тив­но-ре­а­бі­лі­та­цій­но­го ком­пле­ксу для ін­ва­лі­дів зу­ра­же­н­ня­ми опор­но-ру­хо­во­го апа­ра­ту.

А тим ча­сом хо­стел, при­сто­со­ва­ний для лю­дей зосо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми, спорт­зал, ма­са­жні та фіз­про­це­дур­ні ка­бі­не­ти, де про­хо­ди­ти­муть фі­зи­чну і пси­хо­ло­гі­чну ре­а­бі­лі­та­цію ін­ва­лі­ди й уча­сни­ки АТО на­віть із­су­сі­дніх ре­гіо­нів, за­ли­ша­є­ться не­д­ося­жною мрі­єю для них.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.