Ста­ра п’єса на но­вий лад

Ре­зуль­тат мі­сце­вих ви­бо­рів у Ро­сії: в чо­му ка­вер­за?

Den (Ukrainian) - - День Планети - Бо­рис СОКОЛОВ, про­фе­сор, Мо­сква

Під­сум­ки мі­сце­вих ви­бо­рів, що від­бу­ли­ся в Ро­сії ми­ну­лої не­ді­лі, де­які спо­сте­рі­га­чі, осо­бли­во пов’яза­ні з си­стем­ною опо­зи­ці­єю, по­да­ють як трі­умф пар­тії «Яблу­ко». Во­на отри­ма­ла біль­шість у де­яких мо­сков­ських му­ні­ци­па­лі­те­тах і про­ве­ла сво­їх де­пу­та­тів у де­кіль­ка ре­гіо­наль­них пар­ла­мен­тів. Це по­да­є­ться як свід­че­н­ня то­го, що на­род уто­мив­ся, якщо не від Пу­ті­на, то при­найм­ні від прав­ля­чої пар­тії «Єди­на Ро­сія». І ось, мов­ляв, аб­со­лю­тно не­спо­ді­ва­но для вла­стей про­го­ло­су­вав за опо­зи­цій­них кан­ди­да­тів.

На­справ­ді, бо­ю­ся, не все так про­сто. І це за­свід­чує скан­дал у Но­во-Пе­ре­дєл­кі­но. На­га­даю, на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів мо­сков­ський мер Сер­гій Со­бя­нін аб­со­лю­тно де­мон­стра­тив­но, зве­ли­ким га­ла­сом, звіль­нив гла­ву та за­сту­пни­ка гла­ви ра­йо­ну Но­во-Пе­ре­дєл­кі­но, а та­кож за­мі­нив усіх го­лів діль­ни­чних ви­бор­чих ко­мі­сій «за гру­бі по­ру­ше­н­ня». По­ру­ше­н­ня зве­лись до то­го, що звіль­не­на за­сту­пник гла­ви ра­йо­ну пе­ре­да­ла пред­став­ни­кам ра­йон­них ви­бор­чих ко­мі­сій кон­вер­ти з«ви­на­го­ро­дою» і по­ясни­ла спів­ро­бі­тни­кам ДВК, як по­трі­бно ді­я­ти для то­го, щоб впли­ну­ти на ре­зуль­тат го­ло­су­ва­н­ня в по­трі­бний бік. Ві­део зцим ін­стру­кта­жем по­тра­пи­ло в ін­тер­нет.

Усе це ду­же на­га­дує ви­ста­ву. Ви­дно, до адмі­ні­стра­ції Но­во­Пе­ре­дєл­кі­но у ме­ра вже бу­ли якісь сер­йо­зні пре­тен­зії, окрім під­го­тов­ки до ви­бо­рів, і на при­кла­ді звіль­не­них чи­нов­ни­ків ви­рі­ши­ли пе­ре­ко­на­ти ма­си, а та­кож за­ру­бі­жних спо­сте­рі­га­чів, що мо­сков­ська ме­рія, та і ро­сій­ська вла­да в ці­ло­му, кров­но за­ці­кав­ле­на в то­му, щоб ви­бо­ри всіх рів­нів про­хо­ди­ли ма­кси­маль­но че­сно та про­зо­ро. Але в по­ді­бне не над­то ві­ри­ться. Ме­ха­нізм про­ве­де­н­ня ви­бо­рів у Ро­сії від­пра­цьо­ва­ний, і не­кон­тро­льо­ва­не про­со­чу­ва­н­ня ін­фор­ма­ції на та­кій ва­жли­вій ста­дії, як пе­ре­да­ча гро­шо­вих ко­штів та ін­стру­ктаж що­до фаль­си­фі­ка­цій, зда­є­ться ма­ло­ві­ро­гі­дним. Ду­маю, що в Крем­лі про­сто про­дов­жу­ють ту лі­нію, яка бу­ла роз­по­ча­та на остан­ніх ви­бо­рах до Дер­жав­ної Ду­ми. За­ра­зіз­си­стем­ною опо­зи­ці­єю, до якої на­ле­жать КПРФ, ЛДПР, «Спра­ве­дли­ва Ро­сія», а та­кож «Яблу­ко», вва­жа­ють за кра­ще не­фор­маль­но до­мов­ля­ти­ся.

На­га­даю, що на дум­ських ви­бо­рах у ма­жо­ри­тар­них окру­гах пе­ре­мо­гли ли­ше ті опо­зи­цій­ні кан­ди­да­ти, про­ти яких «Єди­на Ро­сія» не ви­став­ля­ла сво­їх кан­ди­да­тів. Це не дає під­став сум­ні­ва­ти­ся, що прі­зви­ща опо­зи­цій­них кан­ди­да­тів по ма­жо­ри­тар­них окру­гах (а зна­чною мі­рою — і пар­тій­ні спи­ски) бу­ли за­зда­ле­гідь по­го­дже­ні в адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та. А ось «Яблу­ко» ви­рі­ше­но бу­ло в Ду­му не пу­ска­ти. До­ля «яблу­чни­ків» — пред­став­ни­цтво в ре­гіо­наль­них пар­ла­мен­тах і му­ні­ци­па­лі­те­тах. Але тіль­ки не в гу­бер­на­тор­сько­му кор­пу­сі. Всі ші­стнад­цять гу­бер­на­то­рів-єди­но­ро­сів бу­ли успі­шно обра­ні. Що, до ре­чі ска­за­ти, ще раз до­во­дить, що ви­бор­чий про­цес Крем­лем пов­ні­стю кон­тро­лю­є­ться і збо­їв не дає.

У Мо­скві жі у низ­ці ін­ших ре­гіо­нів бу­ло ви­рі­ше­но збіль­ши­ти пред­став­ни­цтво «яблу­чни­ків», але в пев­них ме­жах. У тій же Мо­скві в пе­ре­ва­жній біль­шо­сті ра­йо­нів, як і ра­ні­ше, пе­ре­ва­жа­ють «єди­но­ро­си». Осо­бли­ве це пе­ре­ва­жа­н­ня по­мі­тне у «спаль­них ра­йо­нах», де ба­га­то пен­сіо­не­рів ізро­бі­тни­ків і вій­сько­во­слу­жбов­ців. А пар­тія «Яблу­ко», до спи­сків якої при­єд­на­ли­ся і «ПАРНАС», і рух Ген­на­дія Гуд­ко­ва, і ін­ші ко­ли­шні «не­си­стем­ні» опо­зи­ціо­не­ри (для них це бу­ло єди­ним спосо­бом по­до­ла­ти т. з. «му­ні­ци­паль­ний фільтр»), пе­ре­мо­гла в тих ра­йо­нах, де се­ред ви­бор­ців пе­ре­ва­жає ін­те­лі­ген­ція та сту­дент­ство і силь­на опо­зи­ція що­до ни­ні­шньої вла­ди. Для то­го, щоб до­зво­ли­ти пе­ре­мог­ти тут «яблу­чни­кам», «Єди­ній Ро­сії» до­ста­тньо бу­ло не вда­ва­ти­ся до фаль­си­фі­ка­цій, не ви­став­ля­ти силь­них кан­ди­да­тів і не ве­сти актив­ної пе­ред­ви­бор­ної кам­па­нії. При цьо­му, про­те, в спи­сках пе­ре­мож­ців ізо­поз иції не бу­ло по­лі­ти­ків, най­більш одіо­зних для ни­ні­шньої вла­ди. У Ми­хай­ла Ка­сья­но­ва чи Оле­ксія На­валь­но­го шан­сів пе­ре­мог­ти, зро­зумі­ло, не бу­ло. За­те Іл­лі Яши­ну, що став в опо­зи­цію до Ка­сья­но­ва, ні­би­то до­зво­ли­ли пе­ре­мог­ти в одно­му змо­сков­ських ра­йо­нів.

Тре­ба та­кож ма­ти на ува­зі, що на­віть якщо б сьо­го­дні в Ро­сії ра­птом від­бу­ли­ся від­но­сно че­сні ви­бо­ри (без­фаль­си­фі­ка­цій і рі­зно­ма­ні­тних «філь­трів», що від­сі­ка­ють від ви­бо­рів най­більш по­пу­ляр­них опо­зи­цій­них кан­ди­да­тів), не факт, що на них пе­ре­мо­гла б опо­зи­ція, си­стем­на і не­си­стем­на. Адже ко­ло­саль­на не­рів­ність у до­сту­пі до ЗМІ між пар­ті­єю вла­ди й опо­зи­ції ні­ку­ди б не по­ді­ла­ся.

Те, що на ни­ні­шніх ви­бо­рах «Яблу­ку» до­зво­ли­ли укрі­пи­ти свої по­зи­ції на мі­сце­во­му рів­ні, швид­ше за все, по­ясню­є­ться стра­те­гі­єю Крем­ля, на­прав­ле­ною на те, щоб не­вдо­во­ле­ні існу­ю­чим ста­ном ре­чей у кра­ї­ні під­три­му­ва­ли ціл­ком бла­го­на­дій­не «Яблу­ко», а не не­си­стем­ну опо­зи­цію На­валь­но­го та Ка­сья­но­ва. Крім то­го, у гро­мад­сько­сті, як у ро­сій­ської, так і за­ру­бі­жної, по­вин­не скла­сти­ся вра­же­н­ня, що в Ро­сії мо­жли­ве про­ве­де­н­ня че­сних і віль­них ви­бо­рів, і са­ме на та­ких ви­бо­рах пе­ре­мо­же Во­ло­ди­мир Пу­тін на­сту­пно­го ро­ку. А пе­ре­мо­га на ні­би­то віль- них ви­бо­рах по­вин­на, се­ред ін­шо­го, під­ви­щи­ти йо­го ле­гі­тим­ність на За­хо­ді. Тим ча­сом не­має жо­дних га­ран­тій, що на­справ­ді на май­бу­тніх пре­зи­дент­ських ви­бо­рах не бу­де пря­мих фаль­си­фі­ка­цій, пов’яза­них із ба­жа­н­ням під­ви­щи­ти яв­ку та від­со­ток тих, що про­го­ло­су­ва­ли за Пу­ті­на в тих чи ін­ших ре­гіо­нах.

Ну і зви­чай­но, ми­ну­лі мі­сце­ві ви­бо­ри по­вин­ні бу­ли пев­ною мі­рою ви­пу­сти­ти па­ру не­за­до­во­ле­но­сті, що на­ко­пи­чи­ла­ся. Так, у Мо­скві зна­чна ча­сти­на ме­шкан­ців не лю­бить ме­ра че­рез­без ко­не­чні бу­дів­ни­цтва на одних і тих же мі­сцях і про­гра­му «ре­но­ва­ції» п’яти­по­вер­хі­вок, що пе­ред­ба­чає їх зне­се­н­ня та бу­дів­ни­цтво на їхньо­му мі­сці су­ча­сних бу­ді­вель, аж до хма­ро­чо­сів. А ме­ха­нізм пе­ре­се­ле­н­ня ме­шкан­ців бу­дин­ків, що зно­ся­ться, до цих пір аб­со­лю­тно не зро­зумі­лий.

Ни­ні­шній мер лю­бить оси­па­ти бла­го­чин­но­стя­ми мо­скви­чів, не ці­кав­ля­чись їх дум­кою. Річ у то­му, що при Луж­ко­ву «від­ка­ти» чи­нов­ни­ків скла­да­ли 50% і на­віть біль­ше. Со­бя­нін же змен­шив нор­му «від­ка­тів» до ціл­ком бо­же­ських 15—20%. Але при цьо­му но­вий мер і йо­го ко­ман­да ба­жа­ють збе­рег­ти луж­ков­ський рі­вень сво­їх при­бу­тків, а для цьо­го до­во­ди­ться по­тро­ю­ва­ти об’єм осво­ю­ва­них ко­штів. Ось і мі­ня­ють пли­тку на мо­сков­ських тро­ту­а­рах і бру­ків­ках ма­ло не що­ро­ку, ча­стень­ко — в одних і тих же мі­сцях. Жо­ден за­хі­дний му­ні­ци­па­лі­тет со­бі та­ко­го б до­зво­ли­ти не міг.

Не ка­жу­чи вже про те, що, за чу­тка­ми, пли­тку й ін­ші бу­дма­те­рі­а­ли ви­ро­бля­ють афі­лі­йо­ва­ні з ме­ром фір­ми (але пе­ре­ві­ри­ти це важ­ко). За­ра­зже опо­нен­ти Со­бя­ні­на по­вин­ні ті­ши­ти­ся тим, що в їхніх ру­ках опи­ни­ло­ся де­кіль­ка му­ні­ци­па­лі­те­тів. Які, прав­да, як свід­чить до­свід, успі­шно про­ти­сто­я­ти мі­ській вла­ді не мо­жуть.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.