Юн­кер на­звав прі­о­ри­те­ти ЄС на на­сту­пний рік

Den (Ukrainian) - - День Планети -

ве­ре­сня 2017 ро­ку. Страс­бург. Го­ло­ва Єв­ро­ко­мі­сії Жан-Клод Юн­кер під час сво­єї що­рі­чної про­мо­ви «Про стан ЄС» за­явив, що він під­три­мує по­ши­ре­н­ня єв­ро­зо­ни на всі кра­ї­ни ЄС, зокре­ма на Угор­щи­ну та Поль­щу. Крім то­го, він на­го­ло­сив, що за­раз «са­ме слу­шний час», щоб зро­би­ти Ру­му­нію та Бол­га­рію чле­на­ми Шен­ген­ської зо­ни. У сво­їй про­мо­ві Юн­кер на­звав п’ять прі­о­ри­те­тів Єв­ро­со­ю­зу на на­сту­пний рік, по­ві­дом­ляє Ін­тер­факс. Се­ред них — фі­на­лі­зу­ва­ти уго­ди про віль­ну тор­гів­лю знай­ва­жли­ві­ши­ми пар­тне­ра­ми ЄС. При цьо­му він за­зна­чив, що ЄС роз­по­чав пе­ре­го­во­ри що­до ЗВТ зАв­стра­лі­єю та Но­вою Зе­лан­ді­єю. Ін­ши­ми прі­о­ри­те­та­ми Юн­кер на­звав ство­ре­н­ня більш кон­ку­рен­тної єв­ро­пей­ської про­ми­сло­во­сті, бо­роть­бу про­ти змін у клі­ма­ті, роз­ви­ток ци­фро­вої еко­но­мі­ки та ци­фро­во­го су­спіль­ства та вре­гу­лю­ва­н­ня мі­гра­цій­ної кри­зи.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.