Че­рез ура­ган «Ір­ма» за­ги­ну­ло 60 лю­дей

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Кіль­кість за­ги­блих вна­слі­док ура­га­ну «Ір­ма» зро­сла до 60 лю­дей: 18 лю­дей за­ги­ну­ли на пів­ден­но­му схо­ді США, а 43 лю­ди­ни на остро­вах у Ка­риб­сько­му мо­рі, пи­ше DW. Тим ча­сом ме­шкан­ці по­чи­на­ють по­сту­по­во по­вер­та­ти­ся до сво­їх бу­ді­вель. Зокре­ма, час­тко­во бу­ло до­зво­ле­но по­вер­та­ти­ся жи­те­лям і вла­сни­кам бі­зне­су на остро­ви Фло­ри­да-Кіс. Втім, до­сі біль­шість зруй­но­ва­них те­ри­то­рій за­ли­ша­є­ться без сві­тла. Ура­ган за­ли­шив без еле­ктро­енер­гії бу­дин­ки у Фло­ри­ді, Джор­джії, Пів­ні­чній та Пів­ден­ній Ка­ро­лі­ні й Ала­ба­мі. Ура­ган «Ір­ма» ви­рує у США зми­ну­ло­го ти­жня, йо­го на­зва­ли одним із най­силь­ні­ших за всю істо­рію. Про­те те­пер він втра­тив ста­тус ура­га­ну, а швид­кість ві­тру по­мі­тно змен­ши­ла­ся. Ба­га­то Ка­риб­ських остро­вів, що най­силь­ні­ше вра­же­ні «Ір­мою» — за­мор­ські те­ри­то­рії Фран­ції, Ве­ли­ко­бри­та­нії та Ні­дер­лан­дів. Кра­ї­ни над­си­ла­ють жи­те­лям цих те­ри­то­рій до­по­мо­гу. Про­те мі­сце­ві жи­те­лі по­ві­дом­ля­ють, що во­на над­хо­дить над­то по­віль­но, крім то­го, все ча­сті­ши­ми ста­ють ви­пад­ки ма­ро­дер­ства. Ек­спер­ти оці­ни­ли зби­тки від ура­га­нів «Ір­ма» та «Гар­ві» у 290 млрд до­ла­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.