Вер­хов­ний суд США під­три­мав за­пит що­до за­бо­ро­ни на в’їзд бі­жен­ців

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Вер­хов­ний суд США під­три­мав за­пит адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та США що­до про­дов­же­н­ня за­бо­ро­ни на в’їзд бі­жен­цям, по­ві­дом­ляє CNN. Зокре­ма, суд за­бло­ку­вав дію рішення фе­де­раль­но­го апе­ля­цій­но­го су­ду, згі­дно з яким за­бо­ро­на на в’їзд до кра­ї­ни не по­ши­рю­ва­ла­ся на бі­жен­ців, які ма­ли офі­цій­не за­про­ше­н­ня від ор­га­ні­за­цій, що за­йма­ю­ться пе­ре­се­ле­н­ням. Це рішення мо­же впли­ну­ти на май­же 24 тис. лю­дей. За­бо­ро­на на в’їзд сто­су­є­ться ви­зна­че­них осіб зІра­ну, Лі­вії, Со­ма­лі, Су­да­ну, Си­рії та Єме­ну. Очі­ку­є­ться, що суд ого­ло­сить оста­то­чне рішення що­до по­ста­но­ви 10 жов­тня, ко­ли від­бу­де­ться го­лов­не слу­ха­н­ня що­до її кон­сти­ту­цій­но­сті. На­га­да­є­мо, 90-ден­на за­бо­ро­на на по­їзд­ки до США за­кін­чи­ться в кін­ці ве­ре­сня, а 120-ден­на за­бо­ро­на за­кін­чи­ться че­рез­мі­сяць. Ра­ні­ше ін­ші су­ди США по­ста­но­ви­ли, що по­ста­но­ва по­ру­шує аме­ри­кан­ську кон­сти­ту­цію та фе­де­раль­ний ім­мі­гра­цій­ний за­кон.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.