У клі­тці ко­ру­пції

«Сі­рий куб» пред­ста­ви­ли у ки­їв­сько­му Цен­трі ві­зу­аль­них ми­стецтв

Den (Ukrainian) - - Культура - Ган­на ПАРОВАТКІНА, фото на­да­ні ор­га­ні­за­то­ра­ми ви­став­ки

Вер­ні­саж від­бу­ва­є­ться у рам­ках між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю « Ми­сте­цтво про­ти ко­ру­пції » . Акції три­ва­ють у 9 мі­стах Укра­ї­ни та Ки­ши­не­ві ( Ре­спу­блі­ка Мол­до­ва) під егі­дою Goethe-Institut в Укра­ї­ні.

«Ко­ру­пція — про­бле­ма ін­тер­на­ціо­наль­на, — на­го­ло­си­ла ор­га­ні­за­тор фе­сти­ва­лю, аси­стент від­ді­лу спе­ці­аль­них куль­тур­них про­грам Goethe-Institut в Укра­ї­ні Іло­на ДЕМЧЕНКО. — Во­на єі у са­мій Ні­меч­чи­ні. І там ізнею бо­рю­ться за до­по­мо­гою еко­но­мі­чних і по­лі­ти­чних ре­форм, а та­кож куль­ту­ри. У черв­ні у Бер­лі­ні під егі­дою Фе­де­раль­но­го цен­тру По­лі­ти­чної осві­ти про­хо­див між­на­ро­дний сим­по­зі­ум «IRRESISTIBLE?». Він став пер­шим «мо­ду­лем» про­е­кту, в зав­да­н­ня яко­го вхо­дить все­бі­чне до­слі­дже­н­ня фе­но­ме­ну ко­ру­пції, зокре­ма ме­то­да­ми ми­сте­цтва...»

Ви­став­ка «Сі­рий куб» — це ро­бо­ти укра­їн­ських, ні­ме­цьких та одно­го мол­дов­сько­го ав­то­ра. Одним знай­яскра­ві­ших (і скла­дних у ви­ко­нан­ні) про­е­ктів «ко­ле­ктив­ки» мо­жна на­зва­ти муль­ти­ме­дій­ну ін­ста­ля­цію «Ве­жа» ві­до­мої ні­ме­цької ху­до­жни­ці, ре­жи­се­ра, про­фе­со­ра Бер­лін­сько­го уні­вер­си­те­ту ми­стецтв Гі­то Ште­єрл. Трьо­хка­наль­не 3D-ві­део, ство­ре­не у ко­ла­бо­ра­ції зОле­ксі­єм Ра­дин­ським (Ки­їв) та Оле­гом Фо­на­рьо­вим ( Хар­ків) зви­ко­ри­ста­н­ням сцен з ві­део­і­гор, при­свя­че­не істо­рії Укра­ї­ни від по­ча­тку Не­за­ле­жно­сті до Май­да­ну і на­сту­пних по­дій. Основ­ною те­мою ро­бо­ти Ште­єрл ста­ла гі­бри­дна вій­на (ху­до­жни­ця про­во­дить па­ра­ле­лі зві­део­і­гра­ми). Основ­не пи­та­н­ня « Ве­жі » — це три­ва­лість вій­сько­во­го кон­флі­кту... Вій­на — це ко­ру­пція, впев­не­на Гі­то Ште­єрл.

Ре­шта про­е­ктів « ку­ба » («Лі­в­обе­ре­жна» і «Тро­є­щи­на Два» Оле­ксія Ра­дін­сько­го, « По­трі­бна лю­ди­на » Станіслава Мен­зе­лев­сько­го, Ан­ни Ону­фрі­єн­ко, Оле­ксан­дра Те­лю­ка, «Рі­ка Чор­на» Ген­на­дія По­пе­ску та «Лю­стра­ція» Да­но Ко­смі­ни), від­вер­то ка­жу­чи, зли­ва­ю­ться в один. Мо­же, зті­єї при­чи­ни, що всі ав­то­ри пред­ста­ви­ли ві­део. Гар­не, до ре­чі, але... На за­галь­но­му тлі ду­же ви­ді­ля­є­ться цикл фото Оле­ксан­дра Бур­ла­ки. За сло­ва­ми ху­до­жни­ка і ар­хі­те­кто­ра, знім­ки Ме­жи­гір’я він зро­бив 22 лю­то­го 2014 р. у пер­ші ж го­ди­ни пі­сля вте­чі В.Яну­ко­ви­ча, ко­ли лю­ди тіль­ки-но по­тра­пи­ли до йо­го ре­зи­ден­ції. Роз­кіш і во­дно­час не­згра­бний не­смак ін­тер’ єрів, в яких ще за кіль­ка го­дин до то­го вель­ми ком­фор­тно се­бе по­чу­вав ду­же ба­га­тий ха­зя­їн ма­є­тку у над­то зли­ден­ній кра­ї­ні, ви­кли­ка­ють по­чу­т­тя від­тор­гне­н­ня.

Але на­стіль­ки силь­ний ефект на гля­да­ча «фо­то­шпа­ле­ри» па­на Бур­ла­ки (вклю­чно зі сві­тли­ною по­зо­ло­че­но­го уні­та­зу, який 3 лю­то­го 2014 р. акти­ві­сти вста­но­ви­ли на по­ста­мен­ті ски­ну­то­го пам’ ятни­ка Ле­ні­ну на ки­їв­ській Бес­са­раб­ці) теж не спра­ви­ли би, як­би не на ди­во вда­ла ку­ра­тор­ська кон­це­пція ви­став­ки. І не «ар­хі­те­ктур­не» її рішення Да­ни Ко­смі­ни. Аби екс­по­зи­ція не ви­гля­да­ла пла­ка­тною агі­ткою, ку­ра­тор Ка­те­ри­на Мі­щен­ко при­ду­ма­ла не­три­ві­аль­ний хід: со­ці­ум во­на за­про­по­ну­ва­ла роз­гля­да­ти як « ті­ло » , як кор­пус — в бу­кваль­но­му сен­сі сло­ва. Від­по­від­но ко­ру­пція транс­фор­му­ва­ла­ся у « про­бле­му ті­ле­сно­сті», це вже не про­сто «хи­бний» ко­ло­обіг гро­шей у су­спіль­ній при­ро­ді. Але будь- яке ті­ло має свою ар­хі­те­кто­ні­ку. То­му ви­став­ка в ці­ло­му пе­ре­тво­ри­ла­ся ще й на чи­сто ар­хі­те­ктур­ний про­ект, ду­же ці­лі­сний. Іро­ні­чно обі­гра­ю­чи кон­це­пцію «бі­ло­го ку­ба» (з1920-х ми­сте­цтво у су­ча­сних га­ле­ре­ях ви­став­ля­ло­ся на тлі бі­лих стін, мов­ляв, зав­дя­ки цьо­му ар­хі­те­кту­ра са­мих при­мі­щень не від­во­лі­ка­ти­ме ува­ги), Да­на Ко­смі­на «ви­бу­ду­ва­ла » екс­по­зи­цію у фор­мі ку­бів. Ві­део, яке де­мон­стру­є­ться в окре­мих ку­бах- па­віль­йо­нах, ви­кли­кає асо­ці­а­ції зпо­оди­но­ки­ми клі­ти­на­ми спіль­но­го ор­га­ні­зму. Але якщо вже куб тут «сі­рий» за­мість бі­ло­го — йде­ться, швид­ше за все, про ра­ко­ві клі­ти­нах. Ко­ру­пція — це зло­які­сна пу­хли­на.

Що­до фото Оле­ксан­дра Бур­ла­ки (до­го­во­ри­мо про них, адже ра­зом із ві­део Гі­то Ште­єрл це, без­сум­нів­но, ти­туль­ний про­ект ви­став­ки), то тут кітч і пи­ху Ме­жи­гір’я Ко­смі­на ра­зом із ку­ра­то­ром Мі­щен­ко обі­гра­ли окре­мо. І то ду­же ви­тон­че­но. При­бли­зно по­ло­ви­ну від за­галь­но­го чи­сла знім­ків во­ни за­про­по­ну­ва­ли роз­див­ля­ти­ся крізь «пар­кан» з на­пів­про­зо­ро­го пла­сти­ка. Гля­да­чі ту­ля­ться до ма­лень­ких ді­ро­чок, схо­жих на отво­ри від куль, аби хоч че­рез­ці шпа­ри­ни по­ба­чи­ти, що ж там, за пар­ка­ном. «Ми хо­че­мо під­ня­ти про­бле­му ді­є­во­сті «гро­мад­ської дум­ки». А ще по­го­во­ри­ти про те, що ось ми по­ба­чи­ли і на­зва­ли ко­ру­пцію — а що да­лі? — по­яснює К.Мі­щен­ко. — А зе­ле­ний ко­лір сті­ни, на якій роз­ві­ша­ні фото Бур­ла­ки, на­га­ду­ють зе­ле­ні пар­ка­ни ка­зен­них дач на­ших чи­нов­ни­ків. Як і син­те­ти­чна за­ві­са — «пар­кан», що від­окрем­лює дру­гу ча­сти­ну фото Ме­жи­гір’я від гля­да­чів».

Про укра­їн­ську ко­ру­пцію ми всі зна­є­мо ду­же до­бре. Пи­та­н­ня в то­му, що ма­є­мо зцим зна­н­ням ро­би­ти?

Ві­дві­ду­ва­чі ви­став­ки «Сі­рий куб»

Три­ка­наль­на НD-ві­део­ін­ста­ля­ція «Ве­жа» ні­ме­цької ху­до­жни­ці Гі­то Ште­єрл

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.