У го­сті до нас... аме­ри­кан­ське ву­гі­л­ля

Ро­сія втра­чає остан­ній інструмент енер­го­шан­та­жу, — По­ро­шен­ко

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День» ФОТО АНДРІЯ КРИМСЬКОГО

Усе­ре­ду в пе­ре­ван­та­жу­валь­но­му ком­пле­ксі держ­під­при­єм­ства «Мор­ський тор­го­вель­ний порт «Южний» (Оде­ська обл.) при­швар­ту­ва­ло­ся су­дно Ocean Ambitious ізван­та­жем 62 ти­ся­чі тонн енер­ге­ти­чно­го ву­гі­л­ля ізСША для ТЕС ТОВ «Цен­тр­енер­го». Як по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба пор­ту, сти­ві­до­ри пла­ну­ють роз­ван­та­жи­ти ім­порт­ний ван­таж за три до­би. «На по­ча­тку ве­ре­сня ми за­вер­ши­ли пла­но­ву під­го­тов­ку обла­дна­н­ня, адже най- ближ­чо­го ти­жня під­при­єм­ство пла­нує прийня­ти одра­зу чо­ти­ри су­дна з295 ти­ся­ча­ми тонн ву­гі­л­ля: одне для «Цен­тр­енер­го», два для ДТЕК і одне для ТОВ «Єв­ро­ре­кон­стру­кція», — ска­зав в.о. ди­ре­кто­ра «МТП «Южний» Ві­та­лій Жу­ков­ський.

Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко при­ві­тав при­бу­т­тя в оде­ський порт пер­шої пар­тії енер­ге­ти­чно­го ву­гі­л­ля ізСША і на­звав це «без­по­во­ро­тною втра­тою для Ро­сії ще одно­го ін­стру­мен­та енер­ге­ти­чно­го шан- та­жу». Пре­зи­дент Аме­ри­кан­ської тор­го­вель­ної па­ла­ти в Укра­ї­ні Ан­дрій Гун­дер на­звав при­хід бал­ке­ра у «Пів­ден­ний» хо­ро­шою но­ви­ною. «Спів­пра­ця ком­па­нії-чле­на па­ла­ти Xcoal Energy&Resources і ПАТ «Цен­тр­енер­го» — це ва­жли­вий крок для роз­ви­тку укра­їн­сько-аме­ри­кан­ських тор­го­вель­них від­но­син», — ска­зав він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.