Ниж­чий про­гноз — ви­щі ці­ни

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ні­стер­ство сіль­сько­го го­спо­дар­ства США (USDA) у ве­ре­сні зни­зи­ло про­гноз вро­жаю зер­но­вих в Укра­ї­ні в 2017 ро­ці на 1 міль­йон тонн по­рів­ня­но зпро­гноз ом у сер­пні — до 63,9 міль­йо­на тонн. Про­гно­зу­ро­жаю фу­ра­жних куль­тур зни­же­но з 38,49 міль­йо­на тонн до 37,49 міль­йо­на тонн (зокре­ма, за ра­ху­нок ку­ку­ру­дзи). Про­гноз що­до пше­ни­ці за­ли­шив­ся без змін на рів­ні 26,5 міль­йо­на тонн. При цьо­му USDA під­ви­щив про­гноз що­до екс­пор­ту зер­на з Укра­ї­ни на 2017/2018 мар­ке­тин­го­вий рік май­же на 3% — до 43,3 міль­йо­на тонн по­рів­ня­но зпро­гноз ом у сер­пні. Зокре­ма, про­гно­зекс­пор­ту пше­ни­ці під­ви­ще­но на 0,5 міль­йо­на тонн — до 16,5 міль­йо­на тонн, фу­ра­жно­го зер­на — на 0,7 міль­йо­на тонн, до 26,81 міль­йо­на тонн (в т.ч. ку­ку­ру­дза 22 міль­йо­ни тонн). На­га­да­є­мо, за по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми Мі­нАП Укра­ї­ни, екс­порт зер­но­вих куль­тур та бо­ро­шна за під­сум­ка­ми 2016/2017 мар­ке­тин­го­во­го ро­ку ста­но­вив 44,44 міль­йо­на тонн. Уро­жай зер­но­вих в Укра­ї­ні, за ін­фор­ма­ці­єю Держ­ста­ту, у 2016 ро­ці ста­но­вив близь­ко 66 міль­йо­нів тонн, а за про­гно­зом Мі­нАП — 60,2— 63 міль­йо­ни тонн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.