Не ли­ше «без­віз, а й «без­ро­у­мінг»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У Єв­ро­пей­сько­му пар­ла­мен­ті про­по­ну­ють за­про­ва­ди­ти для Укра­ї­ни, Гру­зії та Мол­до­ви мо­дель «Схі­дне пар­тнер­ство-плюс», що пе­ред­ба­чає ска­су­ва­н­ня пла­ти за ро­у­мінг, ство­ре­н­ня тра­сто­во­го ін­ве­сти­цій­но­го фон­ду для Укра­ї­ни і мо­жли­вість за­про­ва­дже­н­ня нових сан­кцій про­ти РФ. Ці за­хо­ди на­пе­ре­до­дні ли­сто­па­до­во­го са­мі­ту про­гра­ми ЄС «Схі­дне пар­тнер­ство», по­ві­дом­ляє «Ра­діо Сво­бо­да», мі­стя­ться в про­е­кті до­по­віді зре­ко­мен­да­ці­я­ми Єв­ро­пар­ла­мен­ту ін­шим єв­ро­пей­ським ін­сти­ту­ці­ям. Єв­ро­пар­ла­мент про­по­нує для трьох кра­їн — уча­сниць про­гра­ми при­ва­бли­ву мо­дель «Схі­дно­го пар­тнер­ства-плюс», яка пе­ред­ба­ча­ла б та­кож за­про­ва­дже­н­ня для цих кра­їн одно­сто­рон­ніх та­ри­фних пре­фе­рен­цій чи ство­ре­н­ня ши­ро­ко­сму­го­вих ка­на­лів зв’яз­ку зни­ми ви­со­кої по­ту­жно­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.