Вийти з гри

Пе­да­го­гів на­вчать до­по­ма­га­ти ді­тям, які по­тра­пи­ли у не­без­пе­чні вір­ту­аль­ні кве­сти

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Ла Стра­да — Укра­ї­на» у спів­пра­ці зМі­ні­стер­ством осві­ти і на­у­ки, На­ціо­наль­ною ака­де­мі­єю пе­да­го­гі­чних на­ук Укра­ї­ни, Ди­тя­чим фон­дом ООН ( ЮНІСЕФ) ви­да­ла кни­гу « Не­без­пе­чні кве­сти для ді­тей: про­фі­ла­кти­ка за­лу­че­н­ня». Це збір­ка ме­то­ди­чних ре­ко­мен­да­цій, яка скла­да­є­ться зтрьох роз­ді­лів: ме­то­ди­чні ре­ко­мен­да­ції для про­фі­ла­кти­ки су­ї­ци­даль­ної по­ве­дін­ки ді­тей, пра­кти­чні ма­те­рі­а­ли до за­нять з ді­тьми, а та­кож ма­те­рі­а­ли для за­нять із пе­да­го­га­ми та ба­тька­ми.

Пре­зи­ден­тка ГО «Ла Стра­да — Укра­ї­на» Ка­те­ри­на Лев­чен­ко пе­ре­ко­на­на, що ви­да­н­ня є «акту­аль­ною від­по­від­дю не­бай­ду­жих пе­да­го­гів, пси­хо­ло­гів і гро­мад­ських акти­ві­стів на за­гроз­ли­ву си­ту­а­цію, яка по­ча­ла по­ши­рю­ва­ти­ся в ди­тя­чо­му се­ре­до­ви­щі в Укра­ї­ні зсе­ре­ди­ни 2016 ро­ку». На­сам­пе­ред іде­ться про «смер­тель­ні кве­сти», які ши­ри­ли­ся со­ці­аль­ною ме­ре­жею «ВКон­та­кті».

«ПОКЛАДАТИСЯ ТІЛЬ­КИ НА ТЕХНІЧНІ ОБМЕЖЕННЯ НЕ МО­ЖНА»

Як за­яви­ли в Мі­ні­стер­стві осві­ти і на­у­ки, щоб ма­ти змо­гу впли­ва­ти на си­ту­а­цію, тре­ба кон­со­лі­ду­ва­ти зу­си­л­ля всіх, хто до­ти­чний до про­це­су на­вча­н­ня та ви­хо­ва­н­ня ді­тей. Оскіль­ки під­лі­тки (а кни­га, на­сам­пе­ред, орі­єн­то­ва­на на ро­бо­ту зці­єю ві­ко­вою ка­те­го­рі­єю) біль­ше ча­су про­во­дять у шко­лі й учи­те­лі ма­ють біль­ше до­сту­пу до них, пе­да­го­гі­чні пра­ців­ни­ки мо­жуть і по­вин­ні во­ло­ді­ти та­ки­ми ін­стру­мен­та­ми до­по­мо­ги.

«Вар­то ро­зу­мі­ти, що по­ши­ре­н­ня не­без­пе­чних кве­стів від­обра­жає про­бле­ми, які є не ли­ше в ді­тей, ай у су­спіль­стві за­га­лом, на­сам­пе­ред у став­лен­ні до­ро­слих до ді­тей. Не­ро­зу­мі­н­ня, не­ува­га до ди­тя­чо­го жи­т­тя, бай­ду­жість до їхніх проблем, зверх­ність або, нав­па­ки, на­дмір­ний кон­троль і гі­пе­ро­пі­ку­ва­н­ня, на­ко­пи­чу­ю­чись, при­зво­дять до фор­му­ва­н­ня за­кри­то­сті ди­ти­ни, від­чу­т­тя в неї са­мо­тно­сті та не­по­трі­бно­сті, по­шу­ку мо­жли­вих ви­хо­дів зта­ких си­ту­а­цій від­по­від­но до її рі­шень та мо­жли­во­стей. Один із­та­ких шля­хів, ві­до­мий здав­ніх ча­сів, — вте­ча від ре­аль­но­сті, що у на­ші ча­си спро­сти­ло­ся зав­дя­ки по­яві вір­ту­аль­но­го сві­ту, вір­ту­аль­них дру­зів, вір­ту­аль­но­го спіл­ку­ва­н­ня та вір­ту­аль­но­го жи­т­тя, в яко­му й смерть зда­є­ться вір­ту­аль­ною, — го­во­рить Ка­те­ри­на Лев­чен­ко. — У трав­ні 2017 ро­ку Вер­хов­на Ра­да обме­жи­ла до­ступ до ко­ри­сту­ва­н­ня де­яки­ми ро­сій­ськи­ми ін­тер­не­тре­сур­са­ми, зокре­ма, ме­ре­жею «ВКон­та­кті». Цей крок, без сум­ні­ву, зни­жує рі­вень за­гро­зи для ді­тей, але не лі­кві­дує її пов­ні­стю, бо твор­ці не­без­пе­чних кве­стів для до­ся­гне­н­ня сво­єї чор­ної ме­ти змо­жуть ви­на­йти спосо­би обі­йти за­бо­ро­ни та ді­ста­ти­ся ді­тей. То­му покладатися тіль­ки на технічні обмеження не мо­жна».

СПО­СІБ ДОСЛІДИТИ ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН

За ін­фор­ма­ці­єю фа­хів­ців, які пра­цю­ють на На­ціо­наль­ній ди­тя­чій га­ря­чій лі­нії, у се­ре­ди­ні 2016 — на по­ча­тку 2017 ро­ку з’яви­ла­ся но­ва тен­ден­ція: звер­не­н­ня що­до про­хо­дже­н­ня смер­тель­них кве­стів у со­ці­аль­ній ме­ре­жі «ВКон­та­кті». У цій со­цме­ре­жі ба­га­то ді­тей є під­пи­сни­ка­ми «груп смер­ті»: «Си­ний кит», «Мо­ре ки­тов», «Ти­хий дом», «Ра­збу­ди ме­ня в 4:20» та ін­ших. Чи­ма­ло ді­тей, які те­ле­фо­ну­ва­ли на На­ціо­наль­ну ди­тя­чу га­ря­чу лі­нію, роз­по­від­а­ли, що во­ни є уча­сни­ка­ми смер­тель­них кве­стів, але бо­я­ться про­хо­ди­ти їх до кін­ця. Є ді­ти, го­то­ві при­пи­ни­ти про­хо­дже­н­ня та­ко­го кве­сту, але не зна­ють, як це зро­би­ти. Існує й окре­ма ка­те­го­рія ба­тьків, які пі­до­зрю­ють, що їхні ді­ти про­хо­дять смер­тель­ні кве­сти, але не зна­ють, як по­во­ди­тись у та­кій си­ту­а­ції. 90% або­нен­тів га­ря­чої лі­нії — ді­ти від ше­сти до 18 ро­ків, ре­шта — до­ро­слі.

За сло­ва­ми роз­ро­бни­ків ме­то­ди­чних ре­ко­мен­да­цій «Не­без­пе­чні кве­сти для ді­тей: про­фі­ла­кти­ка за­лу­че­н­ня», у них не ви­сві­тлю­ю­ться пи­та­н­ня, хто та яким чи­ном за­ро­бляє на та­ких кве­стах, ство­рює і по­ши­рює їх, за­лу­ча­ю­чи нових уча­сни­ків. Їхня ме­та ін­ша: при­вер­ну­ти ува­гу пе­да­го­гів до про­бле­ми, на­дав­ши ін­фор­ма­цію про неї. По-дру­ге, ав­то­ри ви­да­н­ня хо­чуть на­да­ти пра­кти­чні ін­стру­мен­ти, які ма­ють до­по­мог­ти пе­да­го­гі­чним пра­ців­ни­кам у спіл­ку­ван­ні зко­ле­га­ми, в ро­бо­ті з ді­тьми та ба­тька­ми, у роз­мо­вах на та­кі не­про­сті те­ми, як цін­ність люд­сько­го жи­т­тя і су­ї­ци­даль­на по­ве­дін­ка, по­ва­га до се­бе та ін­ших, ро­зу­мі­н­ня та вмі­н­ня го­во­ри­ти про вла­сні про­бле­ми. Та­кож ме­то­ди­чні ре­ко­мен­да­ції ма­ють до­по­мог­ти шкіль­ним офі­це­рам по­лі­ції у про­ве­ден­ні уро­ків та бе­сід зі шко­ля­ра­ми, в ре­а­гу­ван­ні на та­кі ви­пад­ки.

І — що го­лов­не — та­ка ро­бо­та до­зво­лить від­сте­жу­ва­ти психологічний стан під­лі­тків. Адже, як ствер­джу­ють ек­спер­ти, є ду­же ба­га­то скарг ді­тей на цьку­ва­н­ня збо­ку одно­лі­тків чи тро­хи стар­ших ді­тей, на­силь­ство в сім’ї та жор­сто­ке по­во­дже­н­ня. У 2016-му — на по­ча­тку 2017 ро­ку ди­тя­ча га­ря­ча лі­нія по­ча­ла фі­ксу­ва­ти збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті звер­нень що­до се­ксу­аль­но­го на­силь­ства над ді­тьми як ізбо­ку чле­нів ро­ди­ни, так і в ди­тя­чо­му се­ре­до­ви­щі. Ви­со­кою за­ли­ша­є­ться кіль­кість ви­пад­ків жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня зді­тьми в сім’ї... Ви­сно­вок нев­ті­шний: у на­шо­му су­спіль­стві до­ро­слі не ра­ху­ю­ться із­пра­ва­ми ди­ти­ни, ба біль­ше — по­де­ко­ли вза­га­лі не зна­ють про їхнє існу­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.