ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1321 — по­мер Дан­те Аліг’єрі, ге­ні­аль­ний іта­лій­ський по­ет, ав­тор зна­ме­ни­тої «Бо­же­ствен­ної ко­ме­дії». На­ро­див­ся 1256 р. 1812 — ар­мія На­по­ле­о­на уві­йшла до Мо­скви, за­ли­ше­ної за на­ка­зом Ку­ту­зо­ва. 1851 — по­мер Джеймс Фе­ні­мор Ку­пер, ви­да­тний аме­ри­кан­ський (зов­сім не «ди­тя­чий») пи­сьмен­ник («Остан­ній з мо­гі­кан » , « Зві­ро­бій » , «Слі­до­пит», «Пре­рія » , « Піо­не­ри » ) . На­ро­див­ся 1789 р. 1867 — у Гам­бур­зі по­ба­чив світ пер­ший том « Ка­пі­та­лу » Кар­ла Мар­кса. 1871 — роз­по­чав свою ді­яль­ність пер­ший укра­їн­ський ко­мер­цій­ний банк у Хар­ко­ві. 1911 — під час уро­чи­стих за­хо­дів на честь Оле­ксан­дра ІІ у Киї вській опе­рі був смер­тель­но по­ра­не­ний прем’єр Ро­сій­ської ім­пе­рії Пе­тро Сто­ли­пін. 1918 — Ра­да мі­ні­стрів Укра­їн­ської геть­ман­ської дер­жа­ви схва­ли­ла за­ко­но­про­ект про ре­кві­зи­цію при­мі­щень, не­об­хі­дних для дер­жав­них уста­нов. 1939 — у США ви­да­тний аві акон­стру­ктор Ігор Сі­кор­ський (1889—1972) під­няв у по­ві­тря свій пер­ший вер­то­літ (ге­лі­ко­птер) VS- 300. 1954 — на То­цько­му по­лі­го­ні Орен­бурзь­кої обла­сті (Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція) про­ве­де­но вій­сько­ві на­вча­н­ня Ра­дян­ської ар­мії із за­сто­су­ва­н­ням атом­ної зброї, в хо­ді яких за­зна­ли ура­же­н­ня 40 ти­сяч вій­сько­ви­ків та 10 ти­сяч ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня.

1939 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.