Сі­мей­ні... вій­ни

16 і 17 ве­ре­сня «Рі­зня» — пер­ша прем’єра се­зо­ну в Мо­ло­до­му те­а­трі

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Уви­ста­ві «Рі­зня», яку по­ста­ви­ла та­ла­но­ви­тий ре­жи­сер Вла­да Бє­ло­зо­рен­ко за п’єсою «Бог рі­за­ни­ни» ві­до­мої фран­цузь­кої пи­сьмен­ни­ці Ясмі­ни Ре­зи (укра­їн­ський пе­ре­клад — Іва­на Ряб­чія), гля­да­чі по­ба­чать двох укра­їн­ських зі­рок — Рим­му Зю­бі­ну та Ір­му Ві­тов­ську. Са­ме участь цих двох прим Мо­ло­до­го те­а­тру за­без­пе­чує ве­ли­че­зний гля­да­цький ін­те­рес до спе­кта­клю, бо сво­єю май­стер­ні­стю і ха­ри­змою актри­си за­ча­ро­ву­ють, а на пу­блі­ку че­кає пси­хо­ло­гі­чний дво­бій ге­ро­їнь — Ве­ро­ні­ки (Р. Зю­бі­на) та Ан­нет­ти (І. Ві­тов­ська).

За сю­же­том, хло­пчик на­звав одно­кла­сни­ка до­но­щи­ком, а той у від­по­відь за­їхав йому по фі­зіо­но­мії й ви­бив кіль­ка зу­бів... Ді­ти на­віть уяви­ти не мо­гли, у що пе­ре­ро­стуть їхні пу­сто­щі. Так- от, одні ба­тьки при­хо­дять до дру­гих, що­би про­ясни­ти де­та­лі ін­ци­ден­ту і до­мо­ви­ти­ся про мо­раль­ну ком­пен­са­цію. Ці сі­мей­ні па­ри на­ле­жать до рі­зних про­шар­ків су­спіль­ства — бур­жуа, які ко­сять під бо­ге­му, і се­ре­дній клас, який за­ро­бив гро­шей і уяв­ляє, що стри­бнув на схо­дин­ку ви­ще. Світ­ська бе­сі­да до­ро­слих, роз­мо­ва про ви­хо­ва­н­ня мо­лод­шо­го по­ко­лі­н­ня по­сту­по­во пе­ре­ро­стає у скан­дал, і по­чи­на­є­ться та­ка сло­ве­сна рі­за­ни­на, яка за­чі­пає рі­зно­ма­ні­тні те­ми — від го­мо­фо­бії до на­ци­зму... і це пе­ре­ро­стає у справ­жню вій­ну між сім’ ями. Кожен пра­гне до­ве­сти свою пра­во­ту, вва­жа­ю­чи, що по­сту­пи­ти­ся — озна­чає про­гра­ти.

Хоч дія ви­ста­ви від­бу­ва­є­ться ли­ше в чо­ти­рьох сті­нах квар­ти­ри ( сце­но­гра­фія Во­ло­ди­ми­ра Ка­ра­шев­сько­го), але гля­да­чів три­ма­ють у на­пру­же­но­сті до фі­наль­ної ми­ті діа­ло­гу ге­ро­їв. У по­ста­нов­ці пар­тне­ра­ми Ві­тов­ської та Зю­бі­ної ви­сту­плять акто­ри Ана­то­лій Со­мик та Оле­ксандр Ро­ма­шко.

До ре­чі, кі­но­ма­ни змо­жуть зга­да­ти та­кож стрі­чку Ро­ма­на По­лан­сько­го, який здо­був пре­мію «Се­зар», де зня­ли­ся зна­ме­ни­ті Джо­ді Фо­стер, Кейт Він­слет, Джон Рай­лі та Крі­стоф Вальц, і по­рів­ня­ти, на­скіль­ки пе­ре­кон­ли­во у ви­ста­ві «Рі­зня» Мо­ло­до­го те­а­тру ви­йдуть із сло­ве­сних ба­та­лій на­ші ки­їв­ські май­стри.

ФО­ТО ВІОЛИ СОКОЛАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.