«Без­пе­ка мі­ста»

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

У Хер­со­ні акти­ві­сти і па­труль­ні по­лі­цей­ські про­ве­дуть про­сві­тни­цьку акцію

Най­ближ­чи­ми ви­хі­дни­ми, під час свя­тку­ва­н­ня в Хер­со­ні Дня мі­ста, пред­став­ни­ки кіль­кох мі­сце­вих гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій спіль­но з пра­ців­ни­ка­ми па­труль­ної по­лі­ції про­ве­дуть ву­ли­чну акцію «Без­пе­ка мі­ста». Захід від­бу­де­ться 16 ве­ре­сня на вул. Су­во­ро­ва.

На­га­да­є­мо, про­тя­гом сі­чня — кві­тня 2017 ро­ку ГО «Но­ва ге­не­ра­ція» в пар­тнер­стві з п’ятьма ор­га­ні­за­ці­я­ми за про­гра­мою про­е­кту «Без­пе­чне мі­сто» про­ве­ла пер­ше до­слі­дже­н­ня оцін­ки без­пе­ки мі­ста ме­шкан­ця­ми Хер­со­на. До­слі­дже­н­ня ба­зу­ва­лось на ін­терв’ю 34 уча­сни­ків чо­ти­рьох фо­кус-груп: акти­ві­стів, мо­ло­ді, жі­нок і ба­тьків ді­тей рі­зно­го ві­ку, на ін­ди­ві­ду­аль­но­му (face to face) опи­ту­ван­ні 300 осіб та он­лай­но­пи­ту­ван­ні 49 осіб. Одним із по­ба­жань уча­сни­ків опи­ту­ва­н­ня ста­ло шир­ше ін­фор­му­ва­н­ня на­се­ле­н­ня про ро­бо­ту па­труль­них. Са­ме то­му ор­га­ні­за­то­ри ви­рі­ши­ли про­ве­сти ву­ли­чну акцію, спря­мо­ва­ну на по­пе­ре­дже­н­ня зло­чин­но­сті, по­си­ле­н­ня пра­во­по­ряд­ку та мі­сце­вої без­пе­ки.

У ме­жах за­хо­ду уча­сни­ки по­ка­зу­ва­ти­муть ін­фор­ма­цій­ні ро­ли­ки, роз­по­всю­джу­ва­ти­муть пам’ятки з опи­сом ал­го­ри­тмів дій у п’яти не­без­пе­чних си­ту­а­ці­ях: ДТП, гра­біж, кра­діж­ка, ша­храй­ство, до­ма­шнє на­силь­ство. По­лі­цей­ські та пра­во­за­хи­сни­ки на­да­ва­ти­муть го­ро­дя­нам без­ко­штов­ну юри­ди­чну кон­суль­та­цію. Го­ро­дя­нам по­ка­жуть ін­ста­ля­цію «ГРАНІ», яка зна­йо­мить з ре­аль­ни­ми істо­рі­я­ми по­стра­жда­лих від тор­гів­лі лю­дьми, по­ра­да­ми що­до без­пе­чно­го пра­це­вла­шту­ва­н­ня та по­до­ро­жей, а та­кож на­дасть но­ме­ри га­ря­чих лі­ній із про­ти­дії тор­гів­лі лю­дьми.

Під час акції та­кож зби­ра­ти­муть під­пи­си що­до іні­ці­ю­ва­н­ня гро­мад­ських слу­хань з пи­та­н­ня ство­ре­н­ня в мі­сті кри­зо­во­го цен­тру для жі­нок, які ста­ли жер­тва­ми на­силь­ства в сім’ї, у ме­жах гро­ма­дян­ської кам­па­нії «Хер­сон — те­ри­то­рія, віль­на від на­силь­ства». Щоб до­лу­чи­ти­ся до збо­ру під­пи­сів, ор­га­ні­за­то­ри про­сять ма­ти при со­бі до­ку­мен­ти, які по­свід­чу­ють осо­бу. На­га­да­є­мо, Хер­сон за­ли­ша­є­ться одним із не­ба­га­тьох міст в Укра­ї­ні, де не­має без­пе­чно­го при­тул­ку для жі­нок, у яко­му мо­жна бу­ло б отри­ма­ти пси­хо­ло­гі­чну, юри­ди­чну та со­ці­аль­ну до­по­мо­гу всім, хто цьо­го по­тре­бує.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.