Ген­на­дій ДРУЗЕНКО :

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Маю на­дію, що ни­ні по­лі­ти­ки під пиль­ним оком на­ро­ду, який­му­дрі­шає, зу­мі­ють бу­ти більш кон­стру­ктив­ни­ми і спи­ра­тись на за­са­дни­чі дер­жав­ні прин­ци­пи. Якщо не бу­де прин­ци­пів, то не бу­де вза­га­лі про що го­во­ри­ти. Най­біль­ше про­кля­т­тя Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті по­ля­гає в то­му, що за вже чо­ти­ри ро­ки ми так і не по­ба­чи­ли які­сної, по­ту­жної аль­тер­на­ти­ви. Ми по­стій­но ба­чи­мо одних і тих са­мих лю­дей. Якщо ми ще не до­зрі­ли до сво­го Ва­шинг­то­на, то ми при­найм­ні ма­є­мо раз у раз ста­ви­ти вла­ду на мі­сце, чі­тко від­рі­зня­ю­чи, де є дер­жав­ни­цька по­зи­ція і де є ви­ко­ри­ста­н­ня дер­жа­ви у вла­сних ці­лях, що є фа­кти­чно фе­о­да­лі­змом. Вла­ду тре­ба що­ра­зу би­ти по ру­ках, ко­ли во­на пра­гне дер­жав­ні це­гли­ни ви­ко­ри­ста­ти для по­бу­до­ви вла­сної фа­бри­ки. Я хо­чу по­дя­ку­ва­ти га­зе­ті «День» за те, що во­на на­га­дує про прин­ци­по­ві ре­чі, зокре­ма і про спра­ву вбив­ства Гон­га­дзе

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.