Гри­ба­у­скай­те: Ли­тва як ні­ко­ли го­то­ва до на­вчань «Захід-2017»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Ли­тви Да­ля Гри­ба­у­скай­те за­яви­ла, що її кра­ї­на кра­ще, ніж будь-ко­ли, го­то­ва до вій­сько­вих на­вчань «Захід-2017», що про­во­дять Ро­сія та Бі­ло­русь, по­ві­дом­ляє DELFI. «За­раз ми са­мі кра­ще під­го­тов­ле­ні: у нас є біль­ше ін­стру­мен­тів для від­ля­ку­ва­н­ня та обо­ро­ни на на­шій те­ри­то­рії, нам та­кож до­по­ма­га­ють на­ші пар­тне­ри, дру­зі по НАТО: біль­ше ба­чи­ти, чу­ти та зна­ти», — на­го­ло­си­ла во­на. Крім то­го, пре­зи­дент від­зна­чи­ла, що хоч на­вча­н­ня бу­ли за­пла­но­ва­ні на 14—20 ве­ре­сня, на­справ­ді во­ни три­ва­ють уже близь­ко мі­ся­ця, адже «і пе­ред цим тер­мі­ном, і пі­сля актив­ність під­ви­ще­на». За да­ни­ми Ро­сії та Бі­ло­ру­сі, у на­вча­н­нях ві­зьмуть участь до 12,7 тис вій­сько­вих. Про­те за­хі­дні екс­пер­ти вва­жа­ють, що на­справ­ді їх бу­де що­най­мен­ше 100 тис. DELFI по­си­ла­є­ться на да­ні мі­жна­ро­дної роз­від­ки, згі­дно з яки­ми ймо­вір­ний сце­на­рій на­вчань — зброй­ний кон­флікт з НАТО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.