Но­ва гла­ва у від­но­си­нах Iн­дії та Япо­нії

Den (Ukrainian) - - День Пла­не­ти -

13 ве­ре­сня 2017 ро­ку. Ахме­да­бад. Під час ві­зи­ту в Ін­дію прем’єр-мі­ністр Япо­нії Сін­дзо Абе дав старт про­е­кту по­бу­до­ви в кра­ї­ні япон­ської швид­кі­сної за­лі­зної до­ро­ги. За­лі­зни­ця, зав­довж­ки 500 кі­ло­ме­трів з’єд­нає мі­сто Ахме­да­бад з фі­нан­со­вою сто­ли­цею кра­ї­ни Мум­баї і ско­ро­тить час по­їзд­ки з во­сьми до трьох го­дин. Вар­тість про­е­кту — 17 млрд до­ла­рів. То­кіо на­дасть Нью-Де­лі кре­дит на 50 ро­ків під 0,1% рі­чних. Очі­ку­є­ться, що бу­дів­ни­цтво бу­де за­вер­ше­но до 15 сер­пня 2022 ро­ку, ко­ли від­зна­ча­ти­муть 75-ту рі­чни­цю не­за­ле­жно­сті Ін­дії. Япон­ський прем’єр Сін­дзо Абе на­го­ло­сив, що цей про­ект «озна­чає по­ча­ток но­вої гла­ви у від­но­си­нах Ін­дії та Япо­нії». А На­рен­дра Мо­ді акцен­ту­вав: «Япо­нія по­ка­за­ла, що во­на є справ­жнім дру­гом Ін­дії». Як за­зна­ча­ють ЗМІ, у пла­нах прем’єрів — обго­во­ре­н­ня пи­та­н­ня без­пе­ки в ре­гіо­ні че­рез зро­ста­ю­чу по­ту­жність Ки­таю. На фо­то: япон­ський прем’єр Сін­дзо Абе ра­зом з дру­жи­ною та ін­дій­ський прем’єр На­рен­дра Мо­ді від­ві­да­ли Са­бар­ма­ті Ашрам — оби­тель му­дре­ців і від­лю­дни­ків, за­сно­ва­ний Ма­ха­тмою Ган­ді.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.