«Час від­чи­ни­ти ці две­рі»

Си­ло­ві стру­кту­ри за­ли­ша­ю­ться за­кри­ти­ми для бі­зне­су, — Пре­зи­дент Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

В Укра­ї­ні бу­де ство­ре­но слу­жбу фі­нан­со­вих роз­слі­ду­вань. «Не мо­же де­ся­ток пра­во­охо­рон­них ор­га­нів по чер­зі сту­ка­ти в две­рі. На­віть не сту­ка­ти, а ви­ла­му­ва­ти две­рі бі­зне­су. Са­ме то­му те­за про ство­ре­н­ня слу­жби фі­нан­со­вих роз­слі­ду­вань аб­со­лю­тно на­зрі­ла», — ска­зав Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко під час зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми укра­їн­сько­го й іно­зем­но­го бі­зне­су. Пре­зи­дент за­ува­жив, що одним із прі­о­ри­те­тів вла­ди є за­хист і під­трим­ка се­ре­дньо­го кла­су в Укра­ї­ні. За йо­го сло­ва­ми, Адмі­ні­стра­ція Пре­зи­ден- та, уряд, мі­ні­стер­ства на­вчи­ли­ся від­кри­то пра­цю­ва­ти з гро­мад­ські­стю, про­те си­ло­ві стру­кту­ри за­ли­ша­ю­ться за­кри­ти­ми. «Ду­маю, час ці две­рі від­чи­ни­ти. На­вчи­ти­ся чу­ти бі­знес і ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти з ни­ми», — ска­зав Пре­зи­дент.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ЛАЗАРЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.