Ор­га­ні­чні ге­кта­ри

На Сум­щи­ні роз­ви­ва­ють ви­ро­бни­цтво то­ва­рів без за­сто­су­ва­н­ня хі­мі­чних ре­чо­вин

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла АКІМЕНКО, Су­ми

УСу­мах вдру­ге від­був­ся Між­на­ро­дний фо­рум «Ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво — по­ва­га до се­бе та сво­єї зем­лі», ор­га­ні­зо­ва­ний Сум­ською тор­го­во-про­ми­сло­вою па­ла­тою у пар­тнер­стві з обл­держ­адмі­ні­стра­ці­єю та обла­сною ра­дою. На ньо­му роз­гля­да­ли­ся аспе­кти дер­жав­ної ре­гу­ля­тор­ної по­лі­ти­ки у сфе­рі ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва, пер­спе­кти­ви спів­пра­ці з Ка­на­дою у рам­ках Уго­ди про віль­ну тор­гів­лю, пи­та­н­ня брен­дин­гу про­ду­кції укра­їн­ських то­ва­ро­ви­ро­бни­ків, кон­тро­лю стан­дар­тів без­пе­ки хар­чо­вих про­ду­ктів.

Обго­во­рю­ва­ли­ся та­кож акту­аль­ні про­гра­ми під­трим­ки агра­рі­їв в Укра­ї­ні та пер­спе­кти­ви роз­ви­тку ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва. У фо­ру­мі взя­ли участь пред­став­ни­ки Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни і Ка­над­сько-укра­їн­сько­го про­е­кту з під­трим­ки тор­гів­лі та ін­ве­сти­цій, гро­мад­ські об’єд­на­н­ня ор­га­ні­чних то­ва­ро­ви­ро­бни­ків Сум­щи­ни. На фо­ру­мі пра­цю­ва­ла ви­став­ка «Про­ду­кти для здо­ро­во­го жи­т­тя», до якої при­єд­на­ли­ся орі­єн­тов­но 30 аграр­них го­спо­дарств обла­сті, при­ва­тні ви­ро­бни­ки, го­сті з ін­ших ку­то­чків Укра­ї­ни.

«Сьо­го­дні де­да­лі біль­шої акту­аль­но­сті у сві­ті, та в Укра­ї­ні зокре­ма, на­бу­ває те­ма здо­ро­во­го хар­чу­ва­н­ня й ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва, — го­во­рить пре­зи­дент Сум­ської ТПП Ко­стян­тин МАКАРЕНКО. — Втім, якщо у кра­ї­нах Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, в Япо­нії, США, Швей­ца­рії, Ка­на­ді, Ав­стра­лії та Но­вій Зе­лан­дії ор­га­ні­чні пло­щі ста­нов­лять ти­ся­чі ге­кта­рів, то ми ли­ше по­чи­на­є­мо го­во­ри­ти про та­ке яви­ще, як ор­га­ні­чне зем­ле­роб­ство».

До сло­ва, Ко­стян­тин Макаренко іні­ці­ю­вав ви­ді­ле­н­ня ко­штів з Сум­сько­го обла­сно­го бю­дже­ту на час­тко­ву ком­пен­са­цію ви­трат агра­рі­ям на отри­ма­н­ня сер­ти­фі­ка­та для ви­ро­бни­цтва ор­га­ні­чної про­ду­кції. Від­так про­гра­мою роз­ви­тку агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу та сіль­ських те­ри­то­рій Сум­ської обла­сті на пе­рі­од до 2020 ро­ку пе­ред­ба­че­но від­шко­ду­ва­н­ня 50% вар­то­сті сер­ти­фі­ка­та йо­го вла­сни­ко­ві.

Сьо­го­дні ор­га­ні­чне зем­ле­роб­ство у Сум­ській обла­сті впро­ва­дже­но на пло­щі по­над двох ти­сяч ге­кта­рів у Ли­по­во­до­лин­сько­му, Ле­бе­дин­сько­му, Се­ре­ди­но-Буд­сько­му, Сум­сько­му, Ро­мен­сько­му, Охтир­сько­му, Шос­ткин­сько­му ра­йо­нах. На­ле­жать ці ге­кта­ри го­спо­дар­ствам, які пе­ре­ва­жно за­йма­ю­ться ово­чів­ни­цтвом та са­дів­ни­цтвом. Ви­ро­бни­ки ор­га­ні­чної про­ду­кції ни­ні про­хо­дять етап сер­ти­фі­ка­ції.

Ко­мен­тує Оле­ксандр МАСЛАК, про­ре­ктор сум­сько­го На­ціо­наль­но­го аграр­но­го уні­вер­си­те­ту, ке­рів­ник Цен­тру­ро­з­ви­тку­сіль­ських гро­мад СНАУ: «Ми спів­пра­цю­є­мо з ОДА, з сіль­госп­під­при­єм­ства­ми, які ви­ко­ри­сто­ву­ють ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво. Крім то­го, у нас є до­слі­дні по­ля, де на­у­ков­ці мо­жуть здій­сню­ва­ти до­слі­дже­н­ня, пов’яза­ні з ви­ро­щу­ва­н­ням куль­тур на осно­ві ор­га­ні­чних те­хно­ло­гій у на­шій агро­клі­ма­ти­чній зо­ні. Ви­ро­щу­є­мо й куль­ту­ри, які не­тра­ди­цій­ні для на­шої клі­ма­ти­чної зо­ни. Та­кі фо­ру­ми, як ни­ні­шній, по­трі­бні, бо во­ни спри­я­ють по­пу­ля­ри­за­ції на­прям­ку ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва, до­по­ма­га­ють ство­ри­ти май­дан­чик, де мо­жуть по­спіл­ку­ва­ти­ся одно­дум­ці».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.