УУ ««ппа­ав­ву­ут­тииннн­ніі»»

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Згід но із от ри ма ни ми да - ни ми чер в не во го мо ні то - рин гу ком па нії Gemius, по­над 19 млн ко­ри­сту­ва - чів в Укра­ї­ні за­хо­дять в ін­тер­нет за до по мо гою на стіль них ПК чи но ут бу ків; смар т фо на - ми для цьо го ко рис ту ють ся 10 млн осіб, план ше ти ви ко - рис то ву ють 2,6 млн жи те лів Укра ї ни. Жі нок се ред ці­єї ау­ди­то­рії на 2% біль­ше за чо­ло ві ків. Укра їнсь ка ін тер не­та­у­ди то рія до во лі мо ло да — 51% ко рис ту ва чів скла да ють лю­ди ві­ком від 14 до 34 ро­ків, по ві дом ляє nachasi. com. Тим ча сом за остан ні ро ки у сві ті по­ши­рив­ся тер­мін га­дже­то­ма­нія, який ча­сто має не­га­тив­не за­барв­ле­н­ня.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.