На чверть біль­ше, ніж ми­ну­ло­річ

Київ у 2017-му вже від­ві­да­ли май­же 700 ти­сяч іно­зем­них ту­ри­стів

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Про­тя­гом сі­чня-черв­ня 2017 ро­ку, згі­дно зда­ни­ми Дер ж при кор­дон слу­жби, Київ від­ві­да­ло 688,47 ти­ся­чі іно­зем­них ту­ри­стів, що на 25,43% біль­ше, ніж за ана­ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку, по­ві­дом­ля­ють на офі­цій­но­му сай­ті КМДА kievcity.gov.ua. За­зна­ча­є­ться, що най­біль­ше сто­ли­цю Укра­ї­ни від­ві­ду­ють гро­ма­дя­ни Ізра­ї­лю, США, Ні­меч­чи­ни, Бі­ло­ру­сі, Ту­реч­чи­ни, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Азер­бай­джа­ну, Фран­ції, Іта­лії, Гру­зії.

«Кіль­кість іно­зем­них від­ві­ду­ва­чів зро­стає, і з очі­ку­ва­них цьо­го ро­ку близь­ко 1,4 міль­йо­на іно­зем­них ту­ри­стів упро­довж 2017 ро­ку Київ за пер­ше пів­річ­чя від­ві­да­ла по­ло­ви­на. Це пре­кра­сна від­по­відь на всі за­ки­ди так зва­них до­бро­зи­чців, які тіль­ки й го­во­рять про зво­ро­тнє, при то­му не опе­ру­ю­чи жо­дни­ми фа­кта­ми. Це вко­тре до­во­дить, що Київ — ту­ри­сти­чно та ін­ве­сти­цій­но при­ва­бли­ве, ці­ка­ве мі­сто. Іно­зем­ний ту­ризм роз­ви­ва­є­ться, за­хо­ди, що спря­мо­ва­ні на йо­го роз­ви­ток, за­хо­ди мі­ської ці­льо­вої про­гра­ми роз­ви­тку ту­ри­зму в сто­ли­ці — ефе­ктив­ні та да­ють по­зи­тив­ний ре­зуль­тат», — ци­ту­ють на сай­ті за­сту­пни­ка го­ло­ви КМДА Оле­ксія Ре­зні­ко­ва.

Згі­дно з очі­ку­ва­н­ня­ми, до 2020 ро­ку кіль­кість іно­зем­них го­стей ста­но­ви­ти­ме не мен­ше двох міль­йо­нів.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.