Ви­со­кий сим­во­лізм свя­та 14 жов­тня

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Ва­силь ФЕД­ЧУК, член пре­зи­дії обла­сної ор­га­ні­за­ції Кон­гре­су ін­те­лі­ген­ції Во­ли­ні, за­слу­же­ний жур­на­ліст Укра­ї­ни, Луцьк

Є про­по­зи­ція цьо­го дня до­став­ля­ти до ме­мо­рі­а­лу Ві­чної сла­ви Лу­цька во­гні Пам’яті з Бе­ре­сте­чка, Вов­ча­ка і Ко­ве­ля а

НВо­ли­ні пі­сля де­якої пе­ре­р­ви від­нов­лю­є­свою ді­яль­ність обла­сна ор­га­ні­за­ція Кон­гре­су укра­їн­ської ін­те­лі­ген­ції. Во­на до­во­лі актив­но пра­цю­ва­ла, ко­ли її очо­лю­вав сві­тлої пам’яті пи­сьмен­ник Пе­тро Мах. На за­сі­дан­ні пре­зи­дії обго­во­ре­но план подаль­шої ро­бо­ти. Осо­бли­вий акцент ви­рі­ше­но зро­би­ти на па­трі­о­ти­чно­му ви­хо­ван­ні мо­ло­ді, уча­сті осві­тян у по­гли­бле­но­му ви­вчен­ні істо­рії рі­дної кра­ї­ни та сво­го краю, до­по­мо­зі її чле­нів в онов­лен­ні екс­по­зи­цій шкіль­них му­зе­їв та від­зна­че­н­ня Днів мі­ста і се­ла.

На­ро­ди­ла­ся та­кож до­сить ці­ка­ва ідея — вне­сти но­ві еле­мен­ти у від­зна­че­н­ня трьох свят: Дня укра­їн­сько­го ко­за­цтва, Дня ство­ре­н­ня УПА і Дня за­хи­сни­ка Укра­ї­ни. Тре­тій рік по­спіль усі во­ни від­зна­ча­ю­ться 14 жов­тня — на По­кро­ву Пре­чи­стої Бо­го­ро­ди­ці. На­ше По­ліс­ся без­по­се­ре­дньо до­ти­чне до цих зна­мен­них дат. Адже у черв­ні да­ле­ко­го 1651 ро­ку під Бе­ре­сте­чком без­смер­тним по­дви­гом про­сла­ви­ли се­бе 300 ко­за­ків-ли­ца­рів, які ці­ною вла­сно­го жи­т­тя стри­ма­ли на­ва­лу поль­сько­го ко­ро­лів­сько­го вій­ська і да­ли змо­гу пол­ков­ни­ку Бо­гу­ну вря­ту­ва­ти зна­чну ча­сти­ну се­лян­сько-ко­за­цьких за­го­нів Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го.

Ще одна по­дія. Во­се­ни 1942 ро­ку в ур­очи­щі Вов­чак, що в Ту­рій­сько­му ра­йо­ні, по­ча­ли фор­му­ва­ти­ся пер­ші за­го­ни Укра­їн­ської пов­стан­ської ар­мії. Ни­ні тут від­кри­то пер­шу чер­гу істо­ри­чно­го ком­пле­ксу «Во­лин­ська Січ». Че­рез пів­ро­ку ді­яль­ність пов­стан­ців по­ши­ри­ла­ся й на ін­ші ре­гіо­ни краю, і вже на­ве­сні 1943-го в Кол­ках бу­ло за­сно­ва­но Пов­стан­ську ре­спу­блі­ку. Ни­ні тут спо­ру­дже­но та­кож ме­мо­рі­ал.

Вар­то на­га­да­ти, що на Во­ли­ні у ро­ки Дру­гої сві­то­вої вій­ни чи не най­дов­ше три­ва­ли бої з оку­пан­та­ми — з 28 сі­чня, ко­ли кін­но­тни­ки Пер­шо­го Укра­їн­сько­го фрон­ту за­хо­пи­ли ви­со­ту по­бли­зу се­ла Ста­рий Чор­то­рийськ, до 21 ли­пня 1944 ро­ку, ко­ли звіль­ни­ли се­ли­ще Шацьк. До­бре ві­до­ма фрон­то­ви­кам чо­ти­ри­мі­ся­чна опе­ра­ція з ви­зво­ле­н­ня Ко­ве­ля — ва­жли­во­го за­лі­зни­чно­го ву­зла на шля­ху до Вар­ша­ви. Си­ни ба­га­тьох на­ро­дів ко­ли­шньо­го Со­ю­зу за звер­ше­ні по­дви­ги в бо­ях на те­ре­нах обла­сті бу­ли на­го­ро­дже­ні зір­ка­ми ге­ро­їв. На­зве­мо ли­ше де­кіль­ка прі­звищ. Це укра­їн­ці Ар­ка­дій Ко­мок, Ва­дим Олій­ник, Флор Сто­ляр­чук, гру­зин Чі­чі­ко Бен­де­лі­а­ні, ро­сі­я­ни Ві­ктор Єр­шов та Сер­гій Єфі­мов, узбек Не­мат­жан Ха­кі­мов. Усім їм вдя­чні во­ли­ня­ни спо­ру­ди­ли пам’ятні зна­ки, ме­мо­рі­аль­ні пли­ти з їхні­ми го­ре­льє­фа­ми, іме­на де­яких ге­ро­їв но­сять ву­ли­ці ба­га­тьох міст та се­лищ.

Отож єпро­по­зи­ція у день 14 жов­тня в обла­сний центр — Луцьк до­став­ля­ти до ме­мо­рі­а­лу Ві­чної сла­ви во­гні Пам’яті з цих трьох місць — Бе­ре­сте­чка, Вов­ча­ка і Ко­ве­ля. Пра­во про­не­сти фа­ке­ли ма­ють здо­бу­ти пла­сту­ни цих трьох ра­йо­нів: Го­ро­хів­сько­го, Ту­рій­сько­го і Ко­вель­сько­го. Тут у по­че­сній вар­ті їх зу­стрі­ча­ти­муть чле­ни «Ко­за­цько­го стрі­ле­цько­го брат­ства», ве­те­ра­ни УПА, ко­ли­шні фрон­то­ви­ки та уча­сни­ки АТО. Це сим­во­лі­чно. Адже еста­фе­та му­жно­сті, сла­ви та до­бле­сті на­ших хо­ро­брих пред­ків (ко­за­ків), ве­те­ра­нів УПА, Дру­гої сві­то­вої вій­ни і тих, хто на Дон­ба­сі уже че­твер­тий рік бо­ре­ться з се­па­ра­ти­ста­ми та їхні­ми ро­сій­ськи­ми на­тхнен­ни­ка­ми за не­за­ле­жність і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Укра­ї­ни, без­пе­ре­чно, за­кар­бу­є­ться в пам’яті й сер­цях мо­ло­ді. І слу­жи­ти­ме гар­ним уро­ком єд­но­сті рі­зних по­ко­лінь.

Чле­ни пре­зи­дії обла­сної ор­га­ні­за­ції Кон­гре­су ін­те­лі­ген­ції Во­ли­ні пе­ре­да­ли цю про­по­зи­цію в ор­га­ни мі­сце­вої вла­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.