«Гра в дур­ня» з гро­ма­дою

Чо­му акти­ві­сти не ві­рять у ре­зуль­та­тив­ність уря­до­вої ро­бо­чої гру­пи що­до скан­даль­них бу­дів­ництв у Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Май­же мі­сяць при Мі­ні­стер­стві ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства пра­цює спе­ці­аль­на між­ві­дом­ча ро­бо­ча гру­па з пи­тань за­кон­но­сті бу­дів­ни­цтва де­яких об’єктів у Ки­є­ві. За­га­лом уря­дов­ці ма­ють роз­гля­ну­ти оди­над­цять най­більш кон­флі­ктних на сьо­го­дні то­чок. Се­ред них — зве­де­н­ня жи­тло­во­го ком­пле­ксу на мі­сці Сін­но­го рин­ку, зни­ще­н­ня лі­су у се­ли­щі Би­ків­ня, не­без­пе­чне бу­дів­ни­цтво ви­со­тки на Ме­чни­ко­ва, 11А.

Чи є не­об­хі­дні до­зво­ли та по­го­дже­н­ня для ко­жно­го бу­дів­ни­цтва, як во­ни від­по­від­а­ють за­ко­но­дав­ству — ці пи­та­н­ня ма­ють з’ясу­ва­ти спіль­но пред­став­ни­ки Мін­ре­гіон­бу­ду, Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри, Мі­ні­стер­ства юсти­ції, Дер­жав­ної ар­хі­те­ктур­но-бу­ді­вель­ної ін­спе­кції, Дер­жгео­ка­да­стру, Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції, Ки­їв­ра­ди, а та­кож фа­хів­ці у га­лу­зі бу­дів­ни­цтва та ар­хі­те­кту­ри, пред­став­ни­ки гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, ін­фор­мує прес-слу­жба Мін­ре­гіон­бу­ду. Та гро­ма­да до ці­єї іні­ці­а­ти­ви ста­ви­ться ске­пти­чно.

«БЕ­СІ­ДА ЧИ­НОВ­НИ­КІВ МІЖ СО­БОЮ»

Ро­бо­ча гру­па ство­ре­на за іні­ці­а­ти­ви мі­ні­стра ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та ЖКГ Ген­на­дія Зуб­ка, го­ло­вує на її за­сі­да­н­нях йо­го за­сту­пник Лев Пар­цха­ла­дзе. Ззов­ні все ви­гля­дає гар­но. Та схо­же на те, що за­мість кон­стру­ктив­ної ро­бо­ти йде «за­ми­лю­ва­н­ня» про­бле­ми. За сло­ва­ми го­ло­ви гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Бар­ви жи­т­тя» Лі­дії Гон­ча­рен­ко, наразі це на­га­дує бе­сі­ду чи­нов­ни­ків са­мих із со­бою. Адже жо­дно­го пред­став­ни­ка гро­мад­сько­сті до скла­ду ро­бо­чої гру­пи так і не вклю­че­но.

«Пред­став­ни­ків гро­мад­сько­сті, зокре­ма тих, чиї пра­ва по­ру­ше­но, до за­зна­че­ної ро­бо­чої гру­пи не вклю­чи­ли, — ко­мен­ту­ва­ла ра­ні­ше Оле­на Те­ре­щен­ко (Єскі­на), гро­мад­ська ді­я­чка та де­пу­та­тка Ки­їв­ра­ди VII скли­ка­н­ня. — Біль­шість із них про існу­ва­н­ня ці­єї гру­пи на­віть не зна­ють! До­бре, що у її скла­ді ма­ють бу­ти пред­став­ни­ки Мін­куль­ту, НАБУ, по­лі­ції та про­ку­ра­ту­ри. Але пред­став­ни­ки трьох остан­ніх стру­ктур на пер­ше за­сі­да­н­ня не з’яви­ли­ся. До­бре, що хо­ча б кіль­ка адрес про­ти­прав­них бу­дів­ництв се­ред со­тень ін­ших бу­де роз­гля­ну­то. Але яким чи­ном? Маю ве­ли­че­зне за­не­по­ко­є­н­ня, що і ця ро­бо­ча гру­па ви­яви­ться чер­го­вою се­ред ство­ре­них, що про­сто за­го­во­рить про­бле­му».

Як до­да­ють акти­ві­сти, Мін­ре­гіон­буд по­ви­нен ви­рі­ши­ти про­бле­му у пра­во­во­му по­лі, тоб­то ска­су­ва­ти до­зво­ли на не­за­кон­ні бу­дів­ни­цтва. Без цьо­го ві­дом­ство за­о­чно бе­ре на се­бе від­по­від­аль­ність за кожен про­ти­прав­но зве­де­ний об’єкт з обго­во­рю­ва­но­го спи­ску.

НЕКОНСТРУКТИВНІ ПЕ­РЕ­ГО­ВО­РИ

Цьо­го ти­жня від­бу­ло­ся дру­ге за­сі­да­н­ня ро­бо­чої гру­пи, на яко­му роз­гля­ну­ли п’ять об’єктів (на пер­шо­му за­сі­дан­ні 23 сер­пня ви­вча­ли про­бле­му ін­ших ше­сти про­блем­них то­чок). Вчер­го­ве пред­став­ни­ки гро­мад­сько­сті роз­по­ві­ли про суть про­бле­ми по ко­жно­му об’єкту та по­про­си­ли вклю­чи­ти акти­ві­стів до ро­бо­чої гру­пи офі­цій­но. Бо за­раз їх пу­ска­ють на ро­бо­чі за­сі­да­н­ня швид­ше як слу­ха­чів, а не рів­но­цін­них уча­сни­ків ви­рі­ше­н­ня кон­флі­ктів.

«За під­сум­ка­ми ко­жно­го за­сі­да­н­ня про­тя­гом де­кіль­кох ро­бо­чих днів бу­де роз­мі­ще­ний від­по­від­ний про­то­кол, який зна­хо­ди­ти­ме­ться у віль­но­му до­сту­пі на сай­ті мі­ні­стер­ства, — ци­тує Ле­ва Пар­цха­ла­дзе прес-слу­жба Мін­ре­гіон­бу­ду. — Усі об’єкти, роз­гля­ну­ті на по­пе­ре­дньо­му за­сі­дан­ні, на да­ний час зна­хо­дя­ться у ро­бо­ті від­по­від­них ви­ко­нав­ців, які по­ін­фор­му­ють про ре­зуль­та­ти ви­ко­на­ної ро­бо­ти на на­сту­пно­му за­сі­дан­ні».

Як ба­чи­мо, кон­стру­кти­ву по­ки не­ба­га­то. На­пе­ре­до­дні дру­го­го за­сі­да­н­ня ро­бо­чої гру­пи член Укра­їн­ської ака­де­мії ар­хі­те­кту­ри Ві­ктор Гле­ба за­кли­кав ко­лег озву­чу­ва­ти на зу­стрі­чі та­кі ви­мо­ги: про­ве­де­н­ня гро­мад­ської екс­пер­ти­зи скан­даль­них за­бу­дов (з ці­єю ви­мо­гою акти­ві­сти вже кіль­ка ра­зів пі­ке­ту­ва­ли Ка­бмін) та ска­су­ва­н­ня дії до­зво­лів, де­кла­ра­цій, кар­ток бла­го­устрою та ін­ших до­ку­мен­тів, що до­зво­ля­ють та­ке бу­дів­ни­цтво. Крім то­го, тре­ба на­да­ти акти­ві­стам для роз­гля­ду бу­ді­вель­ні пла­ни та фо­то­ма­ке­ти ко­жно­го кон­флі­ктно­го об’єкта. Та­кож Ві­ктор Гле­ба вва­жає, що Ген­на­дій Зуб­ко по­ви­нен ви­да­ти до­ру­че­н­ня­на­каз Дер­жав­ній ар­хі­те­ктур­но-бу­ді­вель­ній ін­спе­кції що­до тер­мі­но­вої пе­ре­вір­ки об’єктів зі спи­ску ро­бо­чої гру­пи на ви­ко­на­н­ня ви­мог мі­сто­бу­дів­но­го об­ґрун­ту­ва­н­ня та від­по­від­но­сті до­го­во­рів орен­ди до фа­кти­чної фун­кції. На­при­клад, жи­тло­вий ком­плекс «Яро­сла­вів град» на мі­сці Сін­но­го рин­ку мав бу­ти на 50% гро­мад­ським об’єктом. За­раз це пов­ні­стю ко­мер­цій­на спо­ру­да.

НЕЗАЛЕЖНИХ ЕКСПЕРТИЗ БО­Я­ТЬСЯ

Як уто­чни­ла «Дню» Лі­дія Гон­ча­рен­ко, істо­рія зі ство­ре­н­ням ро­бо­чої гру­пи вза­га­лі ста­ла сюр­при­зом для гро­ма­ди. Адже акти­ві­сти ви­ма­га­ли зов­сім ін­шо­го — уже зга­да­них гро­мад­ських експертиз по ко­жно­му скан­даль­но­му об’єкту.

«Згі­дно з по­ста­но­вою уря­ду №976 «Про за­твер­дже­н­ня По­ряд­ку спри­я­н­ня про­ве­ден­ню гро­мад­ської екс­пер­ти­зи ді­яль­но­сті ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди», ми ма­є­мо пра­во іні­ці­ю­ва­ти гро­мад­ські екс­пер­ти­зи, на­пи­сав­ши від­по­від­ні за­яви до Ка­бмі­ну, — про­дов­жує Лі­дія Гон­ча­рен­ко. — Уряд по­ви­нен їх за­твер­ди­ти про­тя­гом де­ся­ти днів від дня по­да­чі. За­мість цьо­го по­чи­на­є­ться «гра в дур­ня». Ка­бмін ство­рює цю ро­бо­чу гру­пу. Чи­нов­ни­ки бо­я­ться про­ве­де­н­ня незалежних гро­мад­ських експертиз, цим ще ні­хто не за­ймав­ся, ми як пер­шо­про­хід­ці, хо­ча ця по­ста­но­ва існує з 2008 ро­ку. У ній про­пи­са­но, що ко­ли ство­рю­є­ться та­ка гро­мад­ська екс­пер­ти­за, то до неї не мо­же по­тра­пи­ти лю­ди­на з кон­флі­ктом ін­те­ре­сів чи за­ці­кав­ле­ні чи­нов­ни­ки. Це був би хо­ро­ший ме­ха­нізм ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми не­за­кон­них за­бу­дов. На­ша пе­ре­мо­га ста­ла б пре­це­ден­том, щоб ін­ші акти­ві­сти пі­шли цим шля­хом».

Наразі за­яви акти­ві­стів про про­ве­де­н­ня гро­мад­ських експертиз чи­нов­ни­ки ігно­ру­ють. То­му гро­ма­да го­тує за­па­сний план. Крім від­кри­тих кри­мі­наль­них про­ва­джень про­ти по­са­дов­ців Дер­жав­ної ар­хі­те­ктур­но­бу­ді­вель­ної ін­спе­кції, хо­че іні­ці­ю­ва­ти від­кри­т­тя кри­мі­наль­них справ про­ти по­са­дов­ців Мін­ре­гіон­бу­ду за допу­ще­ні по­ру­ше­н­ня мі­сто­бу­дів­но­го за­ко­но­дав­ства. Па­ра­лель­но го­ту­ють акції з ви­мо­гою та­ки до­зво­ли­ти не­за­ле­жну гро­мад­ську оцін­ку най­більш ре­зо­нан­сних за­бу­дов. І очі­ку­ють на розв’яз­ку істо­рії зі ство­ре­н­ням уря­до­вої ро­бо­чої гру­пи.

«Не­ві­до­мо, чи на­ші ви­сту­пи на цих за­сі­да­н­нях за­пи­су­ю­ться під про­то­кол. Чи­нов­ни­ки про­сто ді­зна­ю­ться про на­яв­ні у нас до­ку­мен­ти, щоб від­да­ти за­бу­дов­ни­ку. Це на­смі­шка. Але уря­дов­ці зму­ше­ні до­гра­ти у цю гру, щоб по­тім ви­не­сти рі­ше­н­ня, що все нор­маль­но», — вва­жає Лі­дія Гон­ча­рен­ко. «День» сте­жи­ти­ме за роз­ви­тком си­ту­а­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.