«Ла­гі­дна де­ко­му­ні­за­ція»

Чо­му на Чер­ні­гів­щи­ні акти­ві­сти по­ча­ли са­мі за­мі­ню­ва­ти та­бли­чки на ву­ли­цях

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ві­та­лій НАЗАРЕНКО, Чер­ні­гів, фо­то ав­то­ра

Вла­сним ко­штом і за вла­сною іні­ці­а­ти­вою. В Чер­ні­го­ві акти­ві­сти та уча­сни­ки бо­йо­вих дій взя­ли­ся змі­ню­ва­ти та­бли­чки зі ста­ри­ми ра­дян­ськи­ми на­зва­ми ву­лиць на су­ча­сні. Пер­шою пе­ре­йме­ну­ва­ли ву­ли­цю, на­зва­ну на честь одні­єї із за­снов­ниць Ко­му­ні­сти­чної пар­тії Ні­меч­чи­ни, чле­на ви­кон­ко­му мі­жна­ро­дної під­рив­ної те­ро­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції Ко­мін­терн Кла­ри Це­ткін. Обі­йшла­ся па­трі­о­ти­чна ініціатива во­лон­те­рам всьо­го у кіль­ка­сот гривень. На­то­мість про­філь­не управ­лі­н­ня Чер­ні­гів­ської мі­ської ра­ди за­кла­ло на за­мі­ну та­бли­чок до­во­лі кру­глень­ку су­му.

■ «Ла­гі­дна де­ко­му­ні­за­ція» — так на­зва­ли по­ча­ток ши­ро­кої гро­мад­ської іні­ці­а­ти­ви чер­ні­гів­ські акти­ві­сти з фор­ма­ції «СІЧ» та «Спіл­ки ве­те­ра­нів вій­ни з Ро­сі­єю». Ло­гі­ка дій про­ста — чо­го ро­ка­ми не мо­же зро­би­ти мі­сце­ва вла­да, зро­блять не­бай­ду­жі.

■ «За три з по­ло­ви­ною ро­ки не­ого­ло­ше­ної вій­ни з Ро­сі­єю вла­да на мі­сцях не спро­мо­гла­ся на еле­мен­тар­не — ви­ко­на­ти За­кон і пе­ре­йме­ну­ва­ти ву­ли­ці, — обу­рю­є­ться Ма­ксим Со­ло­вар, член «Спіл­ки ве­те­ра­нів вій­ни з Ро­сі­єю » , до­бро­во­лець « Кар­пат­ської Сі­чі » , ді­ю­чий бо­єць 93- ї окре­мої ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди. — Ми та­кож чу­ли про су­ми, які за­кла­де­ні у бю­джет на від­по­від­ні ці­лі — во­ни аб­сур­дні. На­при­клад, одна та­бли­чка обі­йшла­ся нам всьо­го у 20 гривень. Ще стіль­ки ж ми за­пла­ти­ли за клей. У мі­сько­му ж бю­дже­ті на за­мі­ну та­бли­чок за­кла­ли близь­ко 700 ти­сяч гривень. Звід­ки во­ни взя­ли та­кі за­хмар­ні су­ми?».

■ До рі­шу­чих дій акти­ві­стів спо­ну­ка­ла без­ді­яль­ність мі­сце­вої вла­ди.

■ «19 лю­то­го 2016 ро­ку Чер­ні­гів­ська мі­ська ра­да ухва­ли­ла Роз­по­ря­дже­н­ня за но­ме­ром 56-р «Про пе­ре­йме­ну­ва­н­ня ву­лиць мі­ста». Тоб­то пів­то­ра ро­ки то­му бу­ло ви­зна­че­но ме­ха­нізм: ви­ко­на­вець — управ­лі­н­ня ЖКГ, кон­троль та від­по­від­аль­ність — за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви Оль­га Хо­ніч, — по­яснює член «Спіл­ки ве­те­ра­нів вій­ни з Ро­сі­єю», ко­ли­шній бо­єць 41-го ба­таль­йо­ну те­ри­то­рі­аль­ної обо­ро­ни «Чер­ні­гів» Ми­хай­ло ХОМЕНКО. — До цьо­го ча­су на жо­дній, під­кре­слюю, жо­дній, ву­ли­ці чи про­вул­ку не за­мі­не­но «сов­ко­вих» назв на су­ча­сні. Чер­ні­гів­ці пів­то­ра ро­ки пі­сля роз­по­ря­дже­н­ня про­дов­жу­ють чи­та­ти та­бли­чки зі щор­са­ми, дзер­жин­ськи­ми, во­ров­ськи­ми й ін­ши­ми вбив­ця­ми. Та­бли­чки з іме­на­ми лю­дей, які вби­ва­ли не­за­ле­жну Укра­їн­ську Дер­жа­ву, адже то­ді­шні «щор­си» і «во­ров­ські» — це су­ча­сні «мо­то­ро­ли» та «гі­ві». Для нас це прин­ци­по­во!».

■ Змі­ню­ю­чи ра­дян­ські та­бли­чки на су­ча­сні, акти­ві­сти роз­да­ва­ли лю­дям ли­стів­ки, в яких по­ясню­ва­ли під­ста­ви та на­слід­ки пе­ре­йме­ну­ва­н­ня. Біль­шість чер­ні­гів­ців з ро­зу­мі­н­ням і на­віть за­хва­том по­ста­ви­ли­ся до во­лон­тер­ської іні­ці­а­ти­ви. За сло­ва­ми акти­ві­стів, во­ни не обме­жа­ться пе­ре­йме­ну­ва­н­ням одні­єї ву­ли­ці і ма­ють на­мір про­дов­жи­ти свою іні­ці­а­ти­ву. За­че­пить во­на не ли­ше Чер­ні­гів і не ли­ше пе­ре­йме­ну­ва­н­ня.

■ «По­ді­бні про­бле­ми — у всіх без ви­ня­тку мі­сте­чках Чер­ні­гів­щи­ни, — ка­же лі­дер мі­сце­во­го осе­ред­ку «СІ­Чі» Оле­ксандр МАКСИМЕЦЬ. — Вла­да ма­є­на­ре­шті до­ве­сти все до ло­гі­чно­го за­вер­ше­н­ня. За­для то­го, щоб по­бу­ду­ва­ти но­ве, тре­ба зруй­ну­ва­ти ста­ре, чу­же і во­ро­же на­шій тра­ди­ції».

■ Акти­ві­сти по­ясню­ють, що, окрім пе­ре­йме­ну­ва­н­ня, най­ближ­чим ча­сом во­ни по­чнуть при­во­ди­ти до ла­ду й за­не­дба­ні істо­ри­чні пам’ятки.

■ У свою чер­гу пред­став­ни­ки мі­ської ра­ди Чер­ні­го­ва обі­ця­ють взя­ти­ся за ви­ко­на­н­ня вла­сно­го роз­по­ря­дже­н­ня вже в цьо­му ро­ці. «Ми роз­ро­бля­ли ди­зайн цих та­бли­чок, наразі ви­ді­ли­ли ко­шти на їх за­мі­ну, — ко­мен­тує за­сту­пник Чер­ні­гів­сько­го мі­сько­го го­ло­ви Оле­ксандр ЛОМАКО. — Ду­маю, в цьо­му ро­ці вже роз­по­чне­мо».

■ Але ко­ли оста­то­чно за­вер­шать чер­го­вий етап де­ко­му­ні­за­ції, влад­ці не бе­ру­ться про­гно­зу­ва­ти. «Го­во­ри­ти про тер- мі­ни не­до­ре­чно. Га­даю, це пи­та­н­ня до від­по­від­аль­них», — ка­же за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви. Те ж са­ме сто­су­є­ться і вар­то­сті за­мі­ни та­бли­чок. «Сто­сов­но вар­то­сті ме­ні важ­ко го­во­ри­ти», — ре­зю­му­вав Оле­ксандр Ломако.

■ З від­по­від­аль­ною за ви­ко­на­н­ня роз­по­ря­дже­н­ня за­сту­пни­цею мі­сько­го го­ло­ви Оль­гою Хо­ніч зв’яза­ти­ся, на жаль, не вда­ло­ся. А Оле­ксандр Ломако так і не на­дав обі­ця­ний більш де­таль­ний ко­мен­тар.

■ На­га­да­є­мо, на­при­кін­ці ли­пня цьо­го ро­ку чле­ни ви­кон­ко­му Чер­ні­гів­ської мі­ської ра­ди ухва­ли­ли по­прав­ки до «Ком­пле­ксної ці­льо­вої про­гра­ми роз­ви­тку ЖКГ на 2017—2020 ро­ки». Зокре­ма, во­ни збіль­ши­ли май­же 200 ти­сяч гривень ви­тра­ти на за­мі­ну та­бли­чок із на­зва­ми ву­лиць, які тре­ба бу­ло за­мі­ни­ти ще у ми­ну­ло­му ро­ці. На від­по­від­ні ці­лі у Про­гра­му за­кла­ли 500 ти­сяч гривень. Че­рез пів­то­ра ро­ки ко­му­наль­ни­ки за­жа­да­ли біль­ше гро­шей і за­про­си­ли су­му 699 ти­сяч гривень. Від­так, бю­дже­тні ко­шти бу­де роз­по­ді­ле­но між КП «Но­во­за­вод­ське», КП «Де­снян­ське», ЖЕК-10 і ЖЕК-13.

■ Зі сво­го бо­ку акти­ві­сти пі­до­зрю­ють ке­рів­ни­цтво ЖКГ у ма­хі­на­ці­ях, адже до­ни­ні чи­нов­ни­ки не по­ка­за­ли про­зо­рих обра­хун­ків. На їхнє­пе­ре­ко­на­н­ня, гро­ші по­трі­бно бра­ти не з бю­дже­ту, а з існу­ю­чо­го та­ри­фу.

■ За сло­ва­ми акти­ві­стів, у стру­кту­рі та­ри­фу на кварт­пла­ту єпункт «екс­плу­а­та­ція но­мер­них зна­ків на бу­дин­ку». Від­так, що­мі­ся­ця ме­шкан­ці ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків спла­чу­ють не біль­ше п’яти ко­пі­йок за ква­дра­тний метр. «Якщо взя­ти се­ре­дньо­ста­ти­сти­чний сто­квар­тир­ний бу­ди­нок, то за рік су­ма спла­че­них ко­штів скла­да­є­від 75 до 150 гривень, — по­яснює Оле­ксандр Максимець. — На ви­го­тов­ле­н­ня одні­єї та­бли­чки ми ви­тра­ти­ли 20 гривень, тож ко­штів, за­кла­де­них у та­риф, ма­ло би ви­ста­чи­ти на за­мі­ну та­бли­чки».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.