Ево­лю­ція не­ми­ну­ча?

У ро­лі го­лов­но­го «са­ні­та­ра» укра­їн­ської при­ро­до­охо­рон­ної га­лу­зі — Уго­да про асо­ці­а­цію з ЄС

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, «День»

З1 ве­ре­сня уго­да за­пра­цю­ва­ла в пов­но­му об­ся­зі. Гла­ва 6 «Нав­ко­ли­шнє­се­ре­до­ви­ще» єклю­чо­вою для ро­зу­мі­н­ня то­го, що ма­є­змі­ни­ти Укра­ї­на в при­ро­до­охо­рон­ній га­лу­зі. Го­лов­на ме­та — збе­ре­же­н­ня, за­хист і від­тво­ре­н­ня якості дов­кі­л­ля та гро­мад­сько­го здо­ров’я і ра­ціо­наль­не ви­ко­ри­ста­н­ня при­ро­дних ре­сур­сів.

БІГ ІЗ ПЕРЕШКОДАМИ

Мі­ністр еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Укра­ї­ни Остап Се­ме­рак на­зи­ва­є­пун­кти, за­фі­ксо­ва­ні у цій ча­сти­ні уго­ди, го­то­вим пла­ном дій. Але і він, і пред­став­ни­ки Пла­тфор­ми гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства Укра­ї­на — ЄС, які ана­лі­зу­ва­ли си­ту­а­цію, ба­чать низ­ку пе­ре­шкод для йо­го ре­а­лі­за­ції. Во­ни акцен­ту­ють на не­узго­дже­но­сті ді­яль­но­сті ін­сти­ту­цій і ду­блю­ван­ні їхніх фун­кцій, на від­су­тно­сті ви­рі­ше­н­ня еко­ло­гі­чних про­блем се­ред прі­о­ри­те­тів уря­ду та пар­ла­мен­ту.

На дум­ку Оста­па Се­ме­ра­ка, не­до­ста­тньо жорс­ткі сан­кції за по­ру­ше­н­ня еко­ло­гі­чно­го за­ко­но­дав­ства, не­про­зоре ви­ко­ри­ста­н­ня ре­сур­сів і від­су­тність ме­то­дик оцін­ки еко­ло­гі­чно­го ста­ну та­кож за­ва­жа­ють мас­шта­бним ре­фор­мам. Мі­ністр стур­бо­ва­ний і тим, що су­спіль­ство не зав­жди усві­дом­лю­є­при­чин­но-на­слід­ко­ві зв’яз­ки між за­бру­дне­н­ням дов­кі­л­ля та ста­ном здо­ров’я гро­ма­дян. Це не зав­жди вра­хо­ву­є­ться в ін­ших ре­фор­мах, що від­да­ля­є­їх від ре­а­лій.

По­го­джу­ю­ться з та­ким за­ува­же­н­ням мі­ні­стра і пред­став­ни­ки Пла­тфор­ми гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства Укра­ї­на — ЄС. Во­ни пе­ре­ко­на­ні, що фра­гмен­тар­ні та роз­рі­зне­ні ре­фор­ми не да­дуть на­ле­жно­го ре­зуль­та­ту, тож вар­то за­крі­пи­ти за­ко­но­дав­чо ін­те­гра­цію при­ро­до­охо­рон­ної по­лі­ти­ки в ін­ші сфе­ри дер­жав­но­го управ­лі­н­ня та при­ді­ли­ти біль­ше ува­ги стра­те­гі­чно­му пла­ну­ван­ню.

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЗМІН

Одні­єю з ре­ко­мен­да­цій ро­бо­чої гру­пи, яка ана­лі­зу­ва­ла впро­ва­дже­н­ня еко­ло­гі­чної ча­сти­ни Уго­ди про асо­ці­а­цію, бу­ло вдо­ско­на­ле­н­ня Стра­те­гії на­ціо­наль­ної еко­ло­гі­чної по­лі­ти­ки. Мін­при­ро­ди вже оно­ви­ло до­ку­мент та про­тя­гом на­сту­пних трьох ти­жнів обго­во­рю­ва­ти­ме йо­го з гро­ма­дою. Остап Се­ме­рак коротко оха­ра­кте­ри­зу­вав стра­те­гію еко­ло­гі­чної по­лі­ти­ки до 2030 ро­ку.

Так, на цей пе­рі­од по­став­ле­но кіль­ка ці­лей. Чи­нов­ни­ки ма­ють удо­ско­на­ли­ти дер­жав­ну си­сте­му при­ро­до­охо­рон­но­го управ­лі­н­ня й обду­ма­ти, як зни­зи­ти еко­ло­гі­чні ри­зи­ки, «озе­ле­ни­ти» еко­но­мі­ку та за­без­пе­чи­ти її ста­лий роз­ви­ток. За­де­кла­ро­ва­на й ін­те­гра­ція еко­ло­гі­чної по­лі­ти­ки в ін­ші сфе­ри. Цьо­му спри­я­ти­ме фор­му­ва­н­ня в укра­їн­ців дбай­ли­во­го став­ле­н­ня до при­ро­ди та ін­ших близь­ких цін­но­стей, те­ма­ти­чні осві­тні за­хо­ди. Пред­став­ни­ки вла­ди хо­чуть за­ці­ка­ви­ти еко­ло­гі­чною те­ма­ти­кою со­ціо­ло­гів і жур­на­лі­стів.

Із ко­жної ці­лі ви­пли­ва­ють ін­ди­ка­то­ри, за яки­ми мо­жна оці­ни­ти ре­а­лі­за­цію по­ло­жень стра­те­гії. У но­вій вер­сії до­ку­мен­ту їх 35.

«Ко­ли ми го­во­ри­мо про ви­ко­на­н­ня Уго­ди про асо­ці­а­цію, то ма­є­мо ро­зу­мі­ти, що прийня­т­тя стра­те­гії не єза­вер­ше­н­ням усьо­го про­це­су, — на­го­ло­шу­є­Остап Се­ме­рак. — Цей про­цес до­ро­го­вар­ті­сний, ви­ма­га­є­сер­йо­зних ін­сти­ту­цій­них змін і ко­му­ні­ка­ції з су­спіль­ством. Кра­ї­ни Схі­дної Єв­ро­пи сво­го ча­су ви­тра­ти­ли на це де­ся­тки мі­льяр­дів єв­ро. Тож Укра­ї­на по­вин­на го­во­ри­ти не тіль­ки про зав­да­н­ня, а й про інструменти, яки­ми мо­жна здій­сни­ти ре­фор­ми».

За сло­ва­ми мі­ні­стра, пі­сля під­пи­са­н­ня за­ко­ну про стра­те­гі­чну еко­ло­гі­чну оцін­ку мо­жна бу­де по­ру­шу­ва­ти пи­та­н­ня до­сту­пу до еко­ло­гі­чної ін­фор­ма­ції. За­раз очо­лю­ва­не ним ві­дом­ство пра­цю­є­над низ­кою рам­ко­вих за­ко­нів, по­го­джує стра­те­гію управ­лі­н­ня від­хо­да­ми та ви­ро­бля­є­но­ву клі­ма­ти­чну по­лі­ти­ку. Ро­зро­бля­є­ться та­кож но­ва си­сте­ма мо­ні­то­рин­гу якості по­ві­тря. Се­ме­рак обі­цяє пред­ста­ви­ти на­пра­цю­ва­н­ня у цих сфе­рах вже у най­ближ­чі мі­ся­ці.

ЙТИ В НА­РОД

«Ме­ні ім­по­ну­є­те, що мі­ністр до­сить гли­бо­ко ви­вчив про­бле­ма­ти­ку і хо­че от- ри­му­ва­ти ре­зуль­тат, — ко­мен­тує « Дню » Ган­на Го­лу­бов­ська- Оні­сі­мо­ва, го­ло­ва ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди Все­укра­їн­ської еко­ло­гі­чної гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «МА­МА-86». — Він ску­пий на обі­цян­ки, але сте­жить, щоб во­ни ви­ко­ну­ва­ли­ся, і під­крі­плю­є­сло­ва ді­я­ми. Для ме­не бу­ло не­спо­ді­ван­кою те, що мі­ністр про­вів пря­мий зв’язок між ста­ном здо­ров’я і ста­ном дов­кі­л­ля. Ця річ ні­би­то ві­до­ма всім, але остан­нім ча­сом чи­нов­ни­ки втра­ти­ли її з по­ля зо­ру. А цей вплив — одна з при­чин, чо­му на по­бу­то­во­му рів­ні еко­ло­гі­чна те­ма­ти­ка на­стіль­ки ва­жли­ва».

Ган­на вва­жає, що гро­мад­ськість мо­же до­по­мог­ти вла­ді з ре­фор­ма­ми, за­йма­ю­чись еко­ло­гі­чною осві­тою та адво­ка­ці­єю на мі­сце­во­му рів­ні. «Мі­сце­ва вла­да ча­сто­гу­сто за­бу­ва­є­про сфе­ру дов­кі­л­ля. То­му гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції на­сам­пе­ред ма­ють іти в ре­гіо­ни, які по­тре­бу­ють під­трим­ки, щоб ви­рі­шу­ва­ти еко­ло­гі­чні про­бле­ми та про­су­ва­ти кон­кре­тні іні­ці­а­ти­ви на мі­сцях», — пе­ре­ко­на­на во­на.

Та­кої дум­ки до­три­му­є­ться і На­та­лія Ан­дру­се­вич, яка ко­ор­ди­ну­є­про­філь­ну ро­бо­чу гру­пу Пла­тфор­ми гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства Укра­ї­на — ЄС. «Уго­да про асо­ці­а­цію пря­мо не пе­ред­ба­ча­є­за­лу­че­н­ня ре­гіо­нів до змін. Про­те єв­ро­ін­те­гра­цій­ні ре­фор­ми ма­ють ло­каль­ну скла­до­ву, не­об­хі­дне для них за­ко­но­дав­ство тор­ка­є­ться ре­гіо­нів, — на­го­ло­шує во­на. — На мі­сце­во­му рів­ні ма­ло хто до­ста­тньо по­ін­фор­мо­ва­ний про ці про­це­си. Там хо­чуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти уго­ду для ви­рі­ше­н­ня вла­сних еко­ло­гі­чних про­блем, але не до кін­ця ро­зу­мі­ють, як це зро­би­ти. То­му ва­жли­во за­лу­ча­ти мі­сце­ву вла­ду та жи­те­лів рі­зних ре­гіо­нів до роз­роб­ки та ко­мен­ту­ва­н­ня стра­те­гій і пла­нів. Це осо­бли­во акту­аль­но, вра­хо­ву­ю­чи де­цен­тра­лі­за­цій­ні про­це­си та пе­ре­да­чу ба­га­тьох ва­же­лів на мі­сця».

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.