Чіль­не мі­сце – ма­льо­ва­ній ми­сці

Він­ни­цька май­стри­ня пред­ста­ви­ла со­тню ви­ро­бів зі ста­ро­вин­ни­ми по­діль­ськи­ми мо­ти­ва­ми

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця, фо­то ав­то­ра

У сві­тли­ці Він­ни­цько­го обла­сно­го цен­тру на­ро­дно­ї­твор­чо­сті роз­гор­ну­ла­ся ви­став­ка ке­ра­мі­ки зна­но­їу Він­ни­ці май­стри­ні Ві­кто­рії НІКОЛАЄВОЇ. У екс­по­зи­ції«За мо­ти­ва­ми по­діль­ських ми­сок... з гли­би­ни зем­лі» пред­став­ле­но 124 ви­ро­би, со­тня з них — це ке­ра­мі­чні ми­ски, які роз­ма­льо­ва­ні за ста­ро­вин­ни­ми по­діль­ськи­ми мо­ти­ва­ми. Май­стри­ня пред­ста­ви­ла дав­ні спосо­би роз­пи­су бар­ських, шар­го­род­ських, бе­ре­жан­ських, смо­три­цьких, ди­би­не­цьких та бу­бнів­ських ми­сок. Та­кож пред­ста­ви­ла зраз­ки ста­ро­вин­них ба­ньок, гор­щи­ків та гле­чи­ків.

«У на­ро­дній спад­щи­ні по­діль­сько­го гон­чар­ства ма­льо­ва­на ми­ска по­сі­дає чіль­не мі­сце, бо са­ме роз­пи­су­ва­н­ня ми­сок про­я­ви­ло пов­ною мі­рою ху­до­жній ге­ній По­ді­л­ля, — роз­по­від­ає ми­сте­цтво­зна­вець Во­ло­ди­мир ТИТАРЕНКО. — На жаль, двад­ця­те сто­лі­т­тя ста­ло для етніч- но­го куль­ту­ри укра­їн­ців жа­хли­вим пе­рі­о­дом то­таль­но­го ге­но­ци­ду, ви­мі­ри яко­го не під­да­ю­ться за­галь­ним нор­мам лю­дя­но­сті. Сві­до­мі ді­я­чі ми­сте­цтва в ни­ні­шній Укра­ї­ні ро­зу­мі­ють на­галь­ну по­тре­бу по­вер­ну­ти до жи­т­тя втра­че­ні ду­хов­ні скар­би. Смі­ли­во від­но­шу до та­ких і Ві­кто­рію Ні­ко­ла­є­ву, яка щи­ро опа­но­вує спо­кон­ві­чні ка­но­ни і нор­ми етні­чно­ї­куль­ту­ри на­ро­ду. Май­стри­ня тіль­ки на по­ча­тку сво­єї ми­сте­цько­ї­до­ро­ги, але во­на вже має в сво­є­му акти­ві до­во­лі ва­го­мі здо­бу­тки».

«У до­роб­ку май­стри­ні чи­ма­ло уні­каль­них ре­чей, але на цій ви­став­ці во­на ви­рі­ши­ла пред­ста­ви­ти са­ме зраз­ки ста­ро­дав­ніх ви­ро­бів, зокре­ма ми­сок, які во­на від­тво­рює і яким дає дру­ге жи­т­тя. До на­шо­го ча­су ді­йшли уні­каль­ні ар­те­фа­кти ча­сів три­піль­сько­го чи скіф­сько­го пе­рі­о­дів, ру­шни­ки та пи­сан­ки рі­зних ча­сів — все це дає май­стри­ні ши­ро­ке по­ле для роз­ду­мів та твор­чих по­шу­ків, — ко­мен­тує про­від­ний ме­то­дист із ви­став­ко­вої ді­яль­но­сті Він­ни­цько­го обла­сно­го цен­тру на­ро­дної твор­чо­сті Сер­гій БУГАЙ. — Ві­дві­ду­ва­чам бу­де ці­ка­во озна­йо­ми­ти­ся зі зраз­ка­ми ке­ра­мі­ки, яка ха­ра­кте­ри­зує Бе­ре­жа­ни (Тер­но­піль­сько­їо бла­сті), Смо­трич (Хмель­ни­цько­ї­о­бла­сті), Бар, Шар­го­род та се­ло Бу­бнів­ку ( Він­ни­цько­ї­о­бла­сті). Для ша­ну­валь­ни­ків сво­го та­лан­ту май­стри­ня пред­ста­ви­ла ори­гі­наль­ні ав­тор­ські ро­бо­ти».

Він­нич­чи­на здав­на сла­ви­ла­ся сво­ї­ми гон­чар­ни­ми осе­ред­ка­ми і та­ки­ми зна­ни­ми гон­ча­ра­ми, як бра­ти Ге­ра­си­мен­ки, Іван Гон­чар та Оле­ксій Лу­ци­шин. За­га­лом ни­ні в обла­сті гон­чар­ством за­йма­ю­ться по­над 40 май­стрів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.