Са­ти­ри­чно – про су­ча­сне су­спіль­ство

На укра­їн­сько­му ТБ по­ка­жуть сю­жет про фільм «Ква­драт», який пе­ре­міг на Канн­сько­му фе­сти­ва­лі

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

Вно­чі із 17 на 18 ве­ре­сня, о 01.05, у про­гра­мі «Ар­ґу­мен­тКі­но» на те­ле­ка­на­лі «1+1» іти­ме­ться про цьо­го­рі­чно­го пе­ре­мож­ця Канн­сько­го фе­сти­ва­лю, ла­у­ре­а­та «Зо­ло­тої паль­ми», фільм швед­сько­го ре­жи­се­ра Ру­бе­на Естлун­да «Ква­драт».

Це — са­ти­ри­чна ко­ме­дія про су­ча­сне ми­сте­цтво та су­ча­сне су­спіль­ство. Зві­сно, кри­ти­ка по­лі­тко­ре­ктно­сті й со­ціо­куль­тур­них тен­ден­цій, яка ви­яв­ля­є­ться у «Ква­дра­ті», — да­ле­ко не но­ве сло­во в кі­не­ма­то­гра­фі, про­те Естлун­до­ві вда­є­ться обі­гру­ва­ти мо­раль­ні ди­ле­ми з не­спо­ді­ва­но про­мо­ви­стою, по­де­ку­ди жорс­ткою, але обов’яз­ко­во за­хо­пли­вою до­те­пні­стю.

Та­кож в «Ар­ґу­мен­ті-Кі­но» по­да­ва­ти­ме­ться роз­гор­ну­та ін­фор­ма­ція про ін­ші кі­но­те­а­траль­ні но­вин­ки. Зокре­ма, про аме­ри­ка­но-бри­тан­ський блок­ба­стер «Кі­нґсмен: Зо­ло­те кіль­це», дан­сько-аме­ри­кан­ську ані­ма­цію «Lego(r) Нін­дзя­го-фільм» і про два аме­ри­кан­ські філь­ми жа­хів «Шкі­ря­не Облич­чя» та «Схо­ви­ще».

У ру­бри­ці «Се­рі­аль­ний кі­но­ефект» йти­ме­ться про дов­го­о­чі­ку­ва­ний тре­тій се­зон все­сві­тньо відо- мо­го се­рі­а­лу «Твін Пікс». І зно­ву, як і 26 ро­ків то­му, йо­го ав­тор Де­від Лінч зу­мів під­не­сти те­ле­ба­че­н­ня на но­вий ви­ра­жаль­ний та ми­сте­цький рі­вень, яко­го, втім, на­вряд чи для ко­гось най­ближ­чим ча­сом ста­не до сна­ги до­сяг­ти.

На­сам­кі­нець — те­ле­е­сеї про­а­ме­ри­кан­сько­го акто­ра Джо­на Гу­дме­на, ав­стра­лій­сько­го ре­жи­се­ра Ба­за Лур­ме­на та про одно­го з най­ви­зна­чні­ших пи­сьмен­ни­ків для кі­не­ма­то­гра­фа, май­стра са­спен­су, жа­хів та мі­сти­ки Сті­ве­на Кін­га.

ФО­ТО НАДАНО АВ­ТО­РОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.