Чим вра­зи­ла Apple цьо­го­річ?

Пре­зен­та­ція но­ви­нок в Ка­лі­фор­нії одра­зу ви­йшла у «то­пи» обго­во­ре­н­ня в со­ці­аль­них ме­ре­жах

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Де­сять ро­ків то­му світ став одра­зу на­ба­га­то біль­шим і на­ба­га­то мен­шим. Стів Джобс пред­ста­вив iPhone — пер­ший смар­тфон із ви­хо­дом в ін­тер­нет, в яко­му до­свід вза­є­мо­дії— на пер­шо­му мі­сці. Це по­кла­ло по­ча­ток на­шо­ї­пов­но­ї­за­ле­жно­сті від га­дже­тів. За цей час де­вай­си зна­чно ево­лю­ціо­ну­ва­ли, і те­пер тра­ди­цій­не ве­ре­сне­ве пред­став­ле­н­ня но­вих лі­ні­йок від Apple що­ро­ку стає нью­змей­ке­ром №1 сві­ту те­хно­ло­гій.

Го­ло­ва ком­па­ні­ї­Тім Кук пре­зен­ту­вав ві­дра­зу три но­вих смар­тфо­ни, но­ву при­став­ку Apple TV, а та­кож мо­дер­ні­зо­ва- ні го­дин­ни­ки Apple Watch Series 3. Вар­то за­зна­чи­ти, що один із ре­клам­них ро­ли­ків, при­свя­че­них но­вій се­рії « ро­зум­но­го го­дин­ни­ка » Apple Watch, зні­ма­ли... у сто­ли­ці Укра­ї­ни. На ві­део мо­жна лег­ко впі­зна­ти при­мі­ще­н­ня ки­їв­сько­го вок­за­лу і пла­тфор­му стан­ці­ї­ме­тро «Зо­ло­ті во­ро­та». При­єм­но, що про­тя­гом остан­ньо­го ча­су Київ все ча­сті­ше стає ло­ка­ці­єю для зйо­мок кре­а­тив­ної ре­кла­ми сві­то­вих брен­дів.

Но­ва «лі­ній­ка» смар­тфо­нів iPhone 8 та iPhone 8+ ста­ли «ап­дей­та­ми» то­рі­шніх фла­гма­нів. Ди­зайн за­ли­шив­ся ко­ли­шнім, але тіль­ки ві­зу­аль­но. Рам­ка кор­пу­су — так са­мо з ме­та­лу, але «спин­ка» но­вих га­дже­тів зро­бле­на зі скла — та­ке рі­ше­н­ня бу­ло по­трі­бно для по­яви но­во­ї­фун­кці­ї­бе­здро­то­во­ї­за­ряд­ки.

На­то­мість дов­го­о­чі­ку­ва­ний iPhone X ( на­зва ви­мов­ля­є­ться ten, мо­дель при­свя­че­на де­ся­ти­річ­чю ком­па­нії) бу­кваль­но « на­шпи­го­ва­ний » но­ва­ці­я­ми. Екран за­ймає май­же всю по­верх­ню пе­ре­дньо­ї­па­не­лі за ви­ня­тком ви­сту­пу на­го­рі для ди­на­мі­ка, ді­а­го­наль скла­дає 5,8 дю­йма. Кпо­пки Home, як і пе­ред­ба­ча­ло­ся, не­має. Ро­з­бло­ку­ва­ти те­ле­фон мо­жна до­тор­ком або за до­по­мо­гою ска­не­ру облич­чя вла­сни­ка, який ви­зна­ча­ти­ме йо­го на­віть при змі­нах у зов­ні­шно­сті. На­при­клад, ви одя­гне­те оку­ля­ри, змі­ни­те стриж­ку чи збри­є­те бо­ро­ду. Во­дно­час смар­тфон вже став най­до­рож­чим в істо­рі­ї­брен­ду.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.