«Це мо­же при­зве­сти до но­во­го кон­флі­кту»

Го­спо­дар­ський суд Ки­є­ва від­мо­вив у зне­сен­ні скан­даль­ної АЗС на ву­ли­ці Ре­ву­цько­го

Den (Ukrainian) - - День України - Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, «День»

Про­ти­сто­я­н­ня три­ває кіль­ка мі­ся­ців. Ком­па­нія ОККО бу­дує за­прав­ку, по­при те, що за Ге­не­раль­ним пла­ном сто­ли­ці зем­ля від­ве­де­на під ав­то­сто­ян­ку. Де­таль­ний план те­ри­то­рії ще не роз­ро­бле­но, змі­ни при­зна­че­н­ня ді­лян­ки та­кож не бу­ло. Тож бу­дів­ни­цтво не є за­кон­ним. До то­го ж, від­стань до жи­тло­вих бу­дин­ків за­ма­ла для ви­бу­хо­не­без­пе­чно­го об’єкта.

Жи­те­лі ра­йо­ну не­о­дно­ра­зо­во ви­хо­ди­ли на про­те­сти. Кіль­ка днів то­му кон­флікт за­го­стрив­ся. Ра­ди­каль­но на­ла­што­ва­ні гро­ма­дя­ни, се­ред яких бу­ло ба­га­то пред­став­ни­ків пар­тії « На­ціо­наль­ний кор­пус » , всту­пи­ли у су­ти­чки з по­лі­ці­єю та роз­гро­ми­ли май­же до­бу­до­ва­ну ав­то­за­прав­ну стан­цію. Утім, по­ки одні ме­шкан­ці бло­ку­ють до­ро­ги і тро­щать пар­ка­ни, ін­ші ви­са­джу­ють нав­ко­ло за­прав­ки ка­над­ські кле­ни та ви­ма­га­ють при­пи­ни­ти спе­ку­ля­ції нав­ко­ло об’єкта. Мі­ський го­ло­ва Ки­є­ва Ві­та­лій Кли­чко за­кли­кав усі сто­ро­ни по­ча­ти мир­ний ді­а­лог. Утім, Фе­мі­да зно­ву під­ли­ла ма­сла у во­гонь.

Про­ку­ра­ту­ра Дар­ни­цько­го ра­йо­ну до­мо­гла­ся в Окру­жно­му адмі­ні­стра­тив­но­му су­ді Ки­є­ва аре­шту ді­лян­ки та за­бо­ро­ни бу­дів­ни­цтва на ній АЗС. Па­ра­лель­но мі­ська про­ку­ра­ту­ра по­да­ла до Го­спо­дар­сько­го су­ду мі­ста Ки­є­ва по­зов про зне­се­н­ня за­прав­ки. На за­сі­дан­ні 9 жов­тня су­д­дя Ві­кто­рія Сі­ва­ко­ва йо­го від­хи­ли­ла.

Го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Бар­ви жи­т­тя» і пред­став­ник іні­ці­а­тив­ної гру­пи гро­ма­дян Лі­дія ГОНЧАРЕНКО ко­мен­тує хід за­сі­да­н­ня: «Пред­став­ник про­ку­ра­ту­ри на­го­ло­шу­вав, що є ухва­ла Вер­хов­но­го Су­ду та її роз’ясне­н­ня. У ньо­му йде­ться, що ці­льо­ве ви­ко­ри­ста­н­ня зем­лі має від­бу­ва­ти­ся від­по­від­но до рі­ше­н­ня Ки­їв­ра­ди, і тіль­ки її де­пу­та­ти мо­жуть це змі­ню­ва­ти. Пі­сля цьо­го су­д­дя ска­за­ла, щоб усі ви­йшли, і бу­кваль­но че­рез дві хви­ли­ни по­кли­ка­ла на­зад. Кло­по­та­н­ня про­ку­ра­ту­ри від­хи­ле­но, на якій під­ста­ві — ні­хто не по­ясню­вав. Ми вва­жа­є­мо та­ке рі­ше­н­ня упе­ре­дже­ним, мо­жли­во, «вмо­ти­во­ва­ним» зі сто­ро­ни за­бу­дов­ни­ка. Во­но су­пе­ре­чить чин­но­му за­ко­но­дав­ству. Це мо­же при­зве­сти до но­во­го кон­флі­кту».

Ком­па­нія ОККО, якій на­ле­жить за­прав­ка, на пе­ре­го­во­рах із за­бу­дов­ни­ком і фа­кти­чним вла­сни­ком не­ру­хо­мо­сті ТОВ «Гу­ель Парк» ви­рі­ши­ла зу­пи­ни­ти будь-які ро­бо­ти на об’єкті до зна­йде­н­ня пра­во­во­го шля­ху розв’яза­н­ня кон­флі­кту. Для по­шу­ку ком­про­мі­су ком­па­нія за­про­си­ла жи­те­лів мі­кро­ра­йо­ну до діа­ло­гу.

Акти­ві­сти на­ла­што­ва­ні до ці­єї про­по­зи­ції ске­пти­чно, тож пла­ну­ють про­дов­жи­ти спів­пра­цю з про­ку­ра­ту­рою Ки­є­ва у ком­пле­ксно­му роз­слі­ду­ван­ні. Член іні­ці­а­тив­ної гру­пи Марина МІЗЮК, яка про­жи­ває на ву­ли­ці Ре­ву­цько­го, ка­же: «Ми зі­бра­ли ба­га­то до­ку­мен­тів, які за­свід­чу­ють не­за­кон­ність бу­дів­ни­цтва АЗС. Тож ми до­по­мо­же­мо з цим про­ку­ра­ту­рі. Ду­ма­є­мо, во­ни пе­ре­ро­бля­ти­муть по­зов­ні ви­мо­ги чи по­да­ва­ти­муть апе­ля­цію на це рі­ше­н­ня су­ду».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.