Бо­ро­ти­ся з кі­бе­ра­та­ка­ми до­по­мо­же НАТО

У Дні­прі ство­ре­но пер­ший в Укра­ї­ні му­ні­ци­паль­ний центр ре­а­гу­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

За сло­ва­ми ра­дни­ка мі­сько­го го­ло­ви Дні­пра Яні­ки МІРИЛО, сво­го ча­су ква­лі­фі­ко­ва­ним фа­хів­цям IT-де­пар­та­мен­ту вда­ло­ся уни­кну­ти згу­бно­го впли­ву комп’ютер­но­го ві­ру­су Petya. Про­те це, на жаль, не пер­ша і не оста­н­ня ата­ка на сай­ти мі­ськра­ди, мі­ські еле­ктрон­ні сер­ві­си та ре­є­стри осо­би­стих баз да­них як пра­ців­ни­ків ме­рії, так і го­ро­дян. «Та­кий центр — пер­ший в Укра­ї­ні. Зав­дя­ки на­шим фа­хів­цям сьо­го­дні всі сер­ве­ри сай­тів мі­ської ра­ди, мі­ських еле­ктрон­них сер­ві­сів і ре­є­стрів баз да­них пра­цю­ють зі стій­кі­стю від за­ви­са­н­ня на 99,99%», — ка­же во­на. Ідею за­пу­ску та­ко­го ці­ло­до­бо­во­го цен­тру під­три­ма­ли ке­рів­ни­ки СБУ, МВС Укра­ї­ни і Дні­про­пе­тров­ської обла­сті. За сло­ва­ми Яні­ки Мірило, пред­став­ни­кам Дні­пров­ської мі­ськра­ди вда­ло­ся до­мо­ви­ти­ся та­кож із фа­хів­ця­ми та­ко­го цен­тру в Есто­нії, що за­йма­є­ться, зокре­ма, га­ран­ту­ва­н­ням кі­бер­без­пе­ки ме­реж військ НАТО. «На­ра­зі ми пра­цю­є­мо над ство­ре­н­ням на ба­зі цьо­го цен­тру на­вчаль­но­го по­лі­го­ну з під­го­тов­ки сту­ден­тів із Дні­пра і для ро­бо­ти в си­сте­мах кі­бер­без­пе­ки ін­фор­ма­цій­них ме­реж. Естон­ські ко­ле­ги на­да­дуть для на­шо­го по­лі­го­ну до­ступ до на­вчаль­них про­грам, і не­за­ба­ром гру­пи сту­ден­тів змо­жуть роз­по­ча­ти на­вча­н­ня», — роз­по­ві­ла ра­дник мі­сько­го го­ло­ви. За сло­ва­ми Яні­ки Мірило, в ре­гіо­наль­но­му цен­трі ре­а­гу­ва­н­ня на кі­бе­ра­та­ки при IT-де­пар­та­мен­ті Дні­пров­ської мі­ськра­ди по­стій­но пра­цю­ва­ти­муть три про­фе­сій­ні си­стем­ні адмі­ні­стра­то­ри.

На ва­жли­во­сті ство­ре­н­ня у Дні­прі цен­тру з кі­бер­за­хи­сту на­го­ло­шує де­кан фа­куль­те­ту фі­зи­ки, еле­ктро­ні­ки і комп’ютер­них си­стем ДНУ ім. Олеся Гон­ча­ра Дми­тро СВИНАРЕНКО: «Ми вдя­чні Дні­пров­ській мі­ськра­ді й усім твор­цям ре­гіо­наль­но­го цен­тру ре­а­гу­ва­н­ня на кі­бе­ра­та­ки за на­да­н­ня на­вчаль­но­го по­лі­го­ну для на­ших сту­ден­тів. На цьо­му по­лі­го­ні гру­пи сту­ден­тів, по­ді­ле­ні умов­но на ха­ке­рів і си­са­дмі­нів, ви­ко­ну­ва­ти­муть зав­да­н­ня з рі­зних сце­на­рі­їв на­па­ду на ін­фор­ма­цій­ні ме­ре­жі з ме­тою ви­ро­бле­н­ня на­ви­чок зі швид­ко­го роз­пі­зна­ва­н­ня і зне­шко­дже­н­ня комп’ютер­них ві­ру­сів. Та­ка ро­бо­та сту­ден­тів є ду­же ва­жли­вою, оскіль­ки, аби бо­ро­ти­ся з ата­кою, слід ро­зу­мі­ти, де і як її мо­жуть зав­да­ти. Тим па­че, що на­вчаль­ні про­гра­ми мо­жуть мо­де­лю­ва­ти ата­ку як у рам­ках окре­мо взя­то­го сай­та, так і в мас­шта­бах всі­єї кра­ї­ни. Крім то­го, для сту­ден­тів ва­жли­вою є са­ма мо­жли­вість тре­ну­ва­ти­ся на су­ча­сно­му обла­днан­ні, за най­су­ча­сні­ших на­вчаль­ни­ми про­гра­ма­ми для ви­ро­бле­н­ня у них ви­со­ких про­фе­сій­них на­ви­чок», — вва­жає де­кан.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.