Ро­зви­вай­ся з «Фул­брай­том»!

Кон­цер­ти, кі­но­по­ка­зи, ле­кції: ві­до­ма про­гра­ма осві­тніх обмі­нів свя­ткує 25-річ­чя ді­яль­но­сті в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Так, 9 жов­тня в На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії Укра­ї­ни ви­сту­пив Чу­па­хін/Гу­ме­нюк квар­тет, джа­зо­ві му­зи­кан­ти-фул­брай­те­ри. А 10 жов­тня в ки­їв­сько­му кі­но­те­а­трі «Кі­но­па­но­ра­ма» від­бу­де­ться прем’єра до­ку­мен­таль­ної стрі­чки «Хо­ро­бра сім­над­ця­тка». У філь­мі роз­по­від­а­є­ться істо­рія Укра­їн­ської ка­пе­ли бан­ду­ри­стів у ро­ки Дру­гої сві­то­вої війни, йо­го ре­жи­се­ром став аме­ри­кан­ський фул­брай­тер Орест Су­шко. Де­таль­ну ін­фор­ма­цію про за­хо­ди у ме­жах свя­тку­ва­н­ня 25-річ­чя мо­жна зна­йти на сай­ті Про­гра­ми ака­де­мі­чних обмі­нів іме­ні Фул­брай­та в Укра­ї­ні (fulbright.org.ua).

Між ін­шим, ва­го­ма ча­сти­на свя­тку­ва­н­ня рі­чни­ці — про­сві­тни­цькі по­дії. Зокре­ма, 12 жов­тня у «Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі» пре­зи­дент Ін­сти­ту­ту мі­жна­ро­дної осві­ти Алан Ґу­дмен чи­та­ти­ме ле­кцію про ви­кли­ки в осві­ті та ми­сте­цтві у ХХІ сто­літ­ті. На­сту­пно­го дня в Ди­пло­ма­ти­чній ака­де­мії від­бу­де­ться дис­ку­сія «Жі­но­чий рух в Укра­ї­ні як чин­ник роз- бу­до­ви гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства», в якій бра­ти­муть участь фул­брай­тер­ки до­ктор Мар­та Бо­га­чев­ська-Хо­мяк і пре­зи­дент Укра­їн­ської асо­ці­а­ції до­слі­дни­ків жі­но­чої істо­рії Окса­на Кісь.

На­га­да­є­мо, Про­гра­ма іме­ні Фул­брай­та — це про­гра­ма осві­тніх обмі­нів, за­сно­ва­на 1946 ро­ку зав­дя­ки іні­ці­а­ти­ві то­ді­шньо­го аме­ри­кан­сько­го се­на­то­ра від шта­ту Ар­кан­зас Джейм­са Ві­лья­ма Фул­брай­та. Її фі­нан­сує Дер­жав­ний де­пар­та­мент США, ме­та — змі­цне­н­ня куль­тур­но-ака­де­мі­чних зв’яз­ків між гро­ма­дя­на­ми Спо­лу­че­них Шта­тів та ін­ших кра­їн. Сьо­го­дні про­гра­ма діє в більш ніж 160 кра­ї­нах сві­ту. Як роз­по­від­а­ють на сай­ті Про­гра­ми іме­ні Фул­брай­та в Укра­ї­ні, з 1992 ро­ку май­же 1000 укра­їн­ців на­вча­лись, ста­жу­ва­лись і про­во­ди­ли до­слі­дже­н­ня в США. Во­дно­час по­над 650 аме­ри­кан­ців за­йма­лись в Укра­ї­ні на­у­ко­вою пра­цею і ви­кла­да­ли тут у ви­шах.

При­єм­на но­ви­на на­о­ста­нок — тер­мін по­да­н­ня до­ку­мен­тів для уча­сті в кон­кур­сі Fulbright Scholar Program по­дов­же­но до 20 жов­тня. Де­та­лі шу­кай­те на сай­ті Про­гра­ми іме­ні Фул­брай­та в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.