За­до­ро­го ку­пи­ли і схо­ва­ли

Обла­дна­н­ня, при­дба­не дер­жав­ним ко­штом ще 2012 ро­ку, че­рез не­че­сно­го по­ста­чаль­ни­ка по­тра­пи­ло до ОХМАТДИТу ли­ше за­раз

Den (Ukrainian) - - День України -

2012 ро­ку з держ­бю­дже­ту на­да­ли 35 міль­йо­нів гри­вень на за­ку­пів­лю трьо­хм­одаль­ної си­сте­ми AnyScan ОФФЕКТКТ-ПЕТ. Як роз­по­від­а­ють на сай­ті Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я, хо­ча дер­жа­ва опла­ти­ла уста­тку­ва­н­ня пов­ні­стю, по­пе­ре­дній під­ря­дник бу­дів­ни­цтва не­за­кон­но утри­му­вав і не по­вер­тав йо­го. Остан­ній рік МОЗ спіль­но з на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми-чле­на­ми На­гля­до­вої ра­ди ОХМАТДИТу за­йма­ло­ся по­вер­не­н­ням ра­ні­ше за­ку­пле­но­го ме­ди­чно­го та ін­же­нер­но­го обла­дна­н­ня.

Де­те­кти­ви НАБУ на­ра­зі здій­сню­ють до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні за фа­кта­ми за­во­ло­ді­н­ня бю­дже­тни­ми ко­шта­ми в осо­бли­во ве­ли­ких роз­мі­рах при бу­дів­ни­цтві но­во­го кор­пу­су На­ціо­наль­ної ди­тя­чої спе­ці­а­лі­зо­ва­ної лі­кар­ні ОХМАТ­ДИТ у 2012— 2015 ро­ках. За вер­сі­єю слід­ства, в 2012 ро­ці те­хні­ку при­дба­ли ко­штом дер­жа­ви в при­ва­тно­го під­при­єм­ства за за­ви­ще­ною ці­ною, яка на 23 міль­йо­ни гри­вень пе­ре­ви­щу­ва­ла рин­ко­ву вар­тість, що то­ді скла­да­ла близько 12 міль­йо­нів. Хо­ча обла­дна­н­ня є ре­чо­вим до­ка­зом у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні, слід­чі до­зво­ли­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти йо­го до за­вер­ше­н­ня роз­слі­ду­ва­н­ня. За­раз те­хні­ка зна­хо­ди­ться у но­во­збу­до­ва­но­му кор­пу­сі ОХМАТДИТу.

«Уні­каль­ність обла­дна­н­ня по­ля­гає у то­му, що во­но до­зво­ляє ви­яви­ти пу­хли­ни на ран­ніх ста­ді­ях. Це над­зви­чай­но під­ви­щує ефе­ктив­ність лі­ку­ва­н­ня. Впер­ше в ди­тя­чій лі­кар­ні Укра­ї­ни з’яви­ться по­ді­бне обла­дна­н­ня для ма­лень­ких па­ці­єн­тів», — ци­ту­ють на сай­ті МОЗ Іри­ну Са­дов’як, го­лов­но­го лі­ка­ря ОХМАТДИТу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.