ХДС і ХСС до­мо­ви­ли­ся ско­ро­ти­ти при­йом бі­жен­ців

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ні­ме­цькі пар­тії Хри­сти­ян­сько-де­мо­кра­ти­чний со­юз (ХДС) і Хри­сти­ян­сько-со­ці­аль­ний со­юз (ХСС) до­мо­ви­ли­ся, що Ні­меч­чи­на при­йма­ти­ме ма­кси­мум 200 тис. бі­жен­ців що­рі­чно, по­ві­дом­ляє DW. Та­ка угода має за ме­ту зни­зи­ти кіль­кість не­ле­галь­них мі­гран­тів, які пра­гнуть по­тра­пи­ти в ФРН, а та­кож до­по­мо­же ве­сти більш ефе­ктив­ну бо­роть­бу з не­за­кон­ни­ми пе­ре­ві­зни­ка­ми лю­дей у ЄС. Крім то­го, пар­тії узго­ди­ли роз­ши­ре­н­ня за­ко­но­дав­чих ра­мок для ле­галь­ної мі­гра­ції з ме­тою по­лі­пше­н­ня на­да­н­ня до­по­мо­ги лю­дям, які по­тре­бу­ють при­тул­ку. Так, у над­зви­чай­них си­ту­а­ці­ях, на­при­клад, за гу­ма­ні­тар­ної кри­зи, уряд ФРН і Бун­де­стаг ці­ле­спря­мо­ва­но ви­рі­шу­ва­ти­муть, що ро­би­ти з мо­жли­вим при­пли­вом бі­жен­ців у ЄС та Ні­меч­чи­ну. Крім то­го, бу­ло ви­рі­ше­но, що пре­тен­ден­ти на отри­ма­н­ня при­тул­ку по­вин­ні пе­ре­бу­ва­ти в спе­ці­аль­них цен­трах аж до ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про їхній ста­тус. У ра­зі від­мо­ви в на­дан­ні при­тул­ку бі­жен­ців до­прав­ля­ти­муть на ба­тьків­щи­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.