У Бар­се­ло­ні від­був­ся мі­тинг за єдність Іспа­нії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Що­най­мен­ше 350 тис. лю­дей у Бар­се­ло­ні взя­ли участь у про­те­сті про­ти мо­жли­во­го від­окрем­ле­н­ня Ка­та­ло­нії від Іспа­нії, по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі. Ор­га­ні­за­то­ри на­зва­ли акцію мі­тин­гом «мов­ча­зної біль­шо­сті», що ви­сту­пає про­ти ре­фе­рен­ду­му. Під час про­те­сту лю­ди три­ма­ли в ру­ках пла­ка­ти з на­пи­са­ми «Ра­зом ми силь­ні­ші» та «Ка­та­ло­нія — це Іспа­нія». Акції про­те­стів від­бу­ли­ся та­кож у ін­ших іспан­ських мі­стах. Як по­ві­дом­ляє ЗМІ, пі­сля про­ве­де­н­ня пле­бі­сци­ту це най­біль­ша де­мон­стра­ція за дер­жав­ну єдність Іспа­нії. Пар­ла­мент Ка­та­ло­нії при­зна­чив го­ло­су­ва­н­ня за ре­зуль­та­та­ми ре­фе­рен­ду­му на 10 жов­тня. На­га­да­є­мо, 90% ка­та­лон­ців під­три­ма­ли не­за­ле­жність ре­гіо­ну, при цьо­му яв­ка ви­бор­ців ста­но­ви­ла 43%. Прем’єр-мі­ністр Іспа­нії Ма­рі­а­но Ра­хой за­явив, що не пі­де на ком­про­міс у пи­тан­ні Ка­та­ло­нії й ого­ло­сив про мо­жли­вий роз­пуск ка­та­лон­сько­го пар­ла­мен­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.