Про фул-кон­такт із су­про­тив­ни­ком

Ва­силь ГРИЦАК: «Ми бу­де­мо ро­би­ти все для то­го, щоб по­вер­ну­ти Пав­ла Гри­ба в Укра­ї­ну»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Оле­ксій КОСТЮЧЕНКО, Острог

До На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Острозь­ка ака­де­мія» ці­єї п’ятни­ці за­ві­тав го­ло­ва Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни Ва­силь Грицак. Зі сту­ден­та­ми та про­фе­сор­сько­ви­кла­да­цьким скла­дом Ва­силь Сер­гі­йо­вич зустрівся у рам­ках між­на­ро­дно­го про­е­кту «Острог Forum 2017», ме­тою яко­го є пу­блі­чне обго­во­ре­н­ня клю­чо­вих со­ці­аль­них, куль­тур­них, еко­но­мі­чних і по­лі­ти­чних про­блем Укра­ї­ни.

Це ста­ло своє­рі­дною під­трим­кою дис­ку­сій­ної пла­тфор­ми, яку в трав­ні цьо­го ро­ку від­кри­ли пер­ший го­ло­ва Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни, ві­до­мий укра­їн­ський дер­жав­ний ді­яч Єв­ген Мар­чук та го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са Ів­ши­на («День», №83—84 за 18 трав­ня 2017 р.). Да­лі між­на­ро­дний фо­рум отри­мав пра­кти­чну ре­а­лі­за­цію — в Острозь­кій ака­де­мії здій­сни­ли пер­ший на­бір сту­ден­тів за спе­ці­аль­ні­стю «На­ціо­наль­на без­пе­ка». «Я пе­ре­ко­на­ний, що кла­си­чні уні­вер­си­те­ти по­вин­ні го­ту­ва­ти фа­хів­ців з на­ціо­наль­ної без­пе­ки, сві­до­мих мо­ло­дих лю­дей, які ма­ють ба­че­н­ня що­до сьо­го­де­н­ня дер­жа­ви та її май­бу­тньо­го й дум­ка яких по­вин­на бу­ти по­чу­тою ви­щим дер­жав­ним ке­рів­ни­цтвом, екс­пер­та­ми, по­лі­ти­ка­ми», — під­кре­слює ре­ктор Острозь­кої ака­де­мії Ігор Па­сі­чник.

За сло­ва­ми Ва­си­ля Гри­ца­ка, ви­пу­скни­ки ці­єї спе­ці­аль­но­сті мо­жуть в май­бу­тньо­му по­пов­ни­ти ла­ви СБУ. Із го­ло­вою спец­слу­жби сту­ден­ти обговорили ва­жли­ві про­бле­ми на­ціо­наль­ної без­пе­ки, май­бу­тньо­го Укра­ї­ни, отри­му­ю­чи у від­по­відь на по­став­ле­ні за­пи­та­н­ня істо­рії з вла­сно­го до­сві­ду бо­йо­во­го ге­не­ра­ла. На­ше ін­терв’ю для «Дня» ми роз­по­ча­ли із клю­чо­во­го пи­та­н­ня, пов’яза­но­го з ухва­ле­н­ням в пер­шо­му чи­тан­ні но­во­го за­ко­ну про ре­ін- те­гра­цію Дон­ба­су, який вно­сить пев­ні ко­ре­кти­ви у пов­но­ва­же­н­ня СБУ, зокре­ма що­до вій­сько­вих дій на схо­ді на­шої дер­жа­ви. Від­по­віді на акту­аль­ні пи­та­н­ня — у роз­мо­ві з го­ло­вою Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни Ва­си­лем ГРИЦАКОМ.

«Я НЕ БА­ЧУ РИЗИКУ ЩО­ДО ЗВУ­ЖЕ­Н­НЯ КОМПЕТЕНЦІЙ СБУ ВІД­ПО­ВІД­НО ДО ЗА­КО­НУ ПРО РЕ­ІН­ТЕ­ГРА­ЦІЮ»

— Від­по­від­но до но­во­го за­ко­ну про ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су, який ухва­ле­ний Вер­хов­ною Ра­дою у пер­шо­му чи­тан­ні, ска­со­ву­є­ться АТО, якою без­по­се­ре­дньо ке­ру­ва­ла СБУ. Як ві­до­мо, бу­де­ство­ре ний об’єд­на­ний опе­ра­тив­ний штаб ЗСУ, який здій­сню­ва­ти­ме­кон­троль си­ту­а­ції на схо­ді Укра­ї­ни. Фа­кти­чно від ва­шо­го ві­дом­ства від­хо­дять пев­ні фун­кції. Як цей за­кон впли­не­на ді­яль­ність СБУ?

— Я не ба­чу ризику що­до зву­же­н­ня компетенцій СБУ від­по­від­но до цьо­го за­ко­ну. Нав­па­ки, як на ме­не, все ста­не на свої мі­сця. Сьо­го­дні ду­же скла­дно на­зи­ва­ти ан­ти­те­ро­ри­сти­чною опе­ра­ці­єю бо­йо­ві дії, які че­твер­тий рік по­спіль ве­ду­ться на Дон­ба­сі. Тим па­че, ко­ли ти­ся­чі ка­дро­вих вій­сько­вих ЗС РФ зна­хо­дя­ться на на­шій те­ри­то­рії, ко­ли ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться за­бо­ро­не­ні ви­ди озбро­єнь з бо­ку так зва­них псев­до­ре­спу­блік «ЛНР» і «ДНР», ко­ли ги­нуть лю­ди. На сьо­го­дні, так чи іна­кше СБУ не ке­рує вій­ська­ми, оскіль­ки управ­ля­ти во­гнем ар­ти­ле­рії, тан­ко­ви­ми чи су­хо­пу­тни­ми вій­ська­ми не вхо­дить до на­ших пов­но­ва­жень. Від­так мі­сце для компетенцій СБУ, від­по­від­но до но­во­го за­ко­ну про ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су, одно­зна­чно за­ли­ши­ться.

— Чи бу­ла по­тре­ба змі­ню­ва­ти ка­дри в СБУ із мо­мен­ту ва­шо­го ке­рів­ни­цтва?

— Основ­ний кі­стяк СБУ сьо­го­дні скла­да­ють ті офі­це­ри, які про­йшли гор­ни­ло війни. Во­ни за­хи­ща­ли на­шу Ба­тьків­щи­ну в зо­ні АТО, бра­ли без­по­се­ре­дню участь в бо­йо­вих ді­ях. Те са­ме мо­жу ска­за­ти й про спів­ро­бі­тни­ків опе­ра­тив­них під­роз­ді­лів СБУ. Ка­дри у на­шо­му ві­дом­стві по­стій­но онов­лю­ю­ться. Ми пра­цю­є­мо над тим, щоб ви­ко­рі­ню­ва­ти у сво­їх ря­дах зра­ду та ко­ру­пцію. За час мо­єї ка­ден­ції на по­са­ді го­ло­ви СБУ за­ре­є­стро­ва­но 84 кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­ня що­до сво­їх спів­ро­бі­тни­ків, 55 осо­бам ого­ло­ше­но про пі­до­зру, ви­не­се­но біль­ше 20 ви­ро­ків, де­які спра­ви слу­ха­ю­ться в су­дах. Тоб­то, це не про­сто за­три­ма­н­ня, а по­тім про­фі­ла­кти­ка. Су­до­ва пер­спе­кти­ва у та­ких ви­пад­ках є обов’яз­ко­вою.

«ПО­СТІЙ­НО ЗАТРИМУЄМО РО­СІЙ­СЬКІ ДИВЕРСІЙНОРОЗВІДУВАЛЬНІ ГРУ­ПИ І ОКРЕ­МИХ РО­СІЙ­СЬКИХ ШПИГУНІВ»

— Не­що­дав­но вна­слі­док ви­бу­ху ав­то­мо­бі­ля в Ки­є­ві, в ра­йо­ні Бес­са­раб­ської пло­щі, за­ги­нув во­дій-че­че­нець, який слу­жив у зо­ні АТО. На­ве­сні в цен­трі Ки­є­ва вби­ли екс-де­пу­та­та Дер­жду­ми РФ Де­ни­са Во­ро­нен­ко­ва. Як одна із вер­сій та­ких зу­хва­лих зло­чи­нів — це­ро­згул ро­сій­ських спец­служб. На­скіль­ки СБУ «при­сі­кає» сьо­го­дні ді­яль­ність ФСБ на те­ри­то­рії Укра­ї­ни?

— Пе­ре­глянь­те но­ви­ни на на­шо­му сай­ті, при­найм­ні за остан­ні три мі­ся­ці. Там ви по­ба­чи­те скіль­ки остан­нім ча­сом ми за­три­ма­ли. На­при­клад, у Хар­ко­ві ви­кри­ли та­ку гру­пу, до якої вхо­ди­ло 18 осіб. Та­кож 9 ди­вер­сан­тів за­три­ма­но в пів­ден­но­му ре­гіо­ні на­шої кра­ї­ни, зокре­ма в Оде­сі та Ми­ко­ла­є­ві. По­стій­но затримуємо окре­мих ро­сій­ських шпигунів, ба­га­то справ роз­гля­да­є­ться в су­дах. Та­кож ми по­пе­ре­ди­ли те­ра­кти, які пла­ну­ва­ли ро­сі­я­ни на сво­їй те­ри­то­рії. Біль­ше то­го, для їх ін­сце­ну­а­ції ма­ли бу­ти за­ді­я­ні пред­став­ни­ки АТО. На жаль, іно­ді тра­пля­є­ться так, що ми не мо­же­мо по­пе­ре­ди­ти пев­не за­мов­не вбив­ство чи те­ро­ри­сти­чний акт. Утім низ­ка фа­ктів свід­чить, що ми уне­мо­жли­ви­ли за­мов­ні вбив­ства де­яких по­лі­ти­ків, окре­мих на­ро­дних де­пу­та­тів, які є дер­жав­ни­ми ді­я­ча­ми. Та­кож спів­ро­бі­тни­ки СБУ по­пе­ре­ди­ли низ­ку зло­чи­нів те­ро­ри­сти­чної спря­мо­ва­но­сті на те­ри­то­рії на­шої дер­жа­ви.

«РО­СІЙ­СЬКІ СПЕЦ­СЛУ­ЖБИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ БРУ­ДНІ МЕТОДИ ДЛЯ ТО­ГО, ЩОБ ВИМАНИТИ НА­ШИХ ХЛО­ПЦІВ»

— А що ска­же­те про си­ту­а­цію з укра­їн­ським хло­пцем Пав­лом Гри­бом, який по­їхав на зу­стріч із дів­чи­ною-ро­сі­ян­кою в Бі­ло­русь і зник? Чи мо­жна го­во­ри­ти в цьо­му ви­пад­ку про те, що ФСБ РФ пра­цю­ва­ла в Бі­ло­ру­сі? Адже­зго­дом з’ясу­ва­ло­ся, що він пе­ре­бу­ває в ро­сій­сько­му СІЗО з пі­до­зрою у те­ро­ри­сти­чній ді­яль­но­сті.

— Пам’ятаю, що про те, де мо­же пе­ре­бу­ва­ти Пав­ло Гриб ме­не за­пи­та­ли жур­на­лі­сти в дво­рі На­ціо­наль­ної ака­де­мії СБУ. У цей день на­ші кур­сан­ти якраз скла­ли при­ся­гу на вір­ність укра­їн­сько­му на­ро­до­ві. Ми зна­ли, що хло­пець пе­ре­тнув бі­ло­ру­ський кор­дон і це під­твер­ди­ли їхні при­кор­дон­ни­ки. Я вже то­ді зро­бив при­пу­ще­н­ня, що він пе­ре­бу­ває у ФСБ. На жаль, ро­сій­ські спец­слу­жби використовують бру­дні методи для то­го, щоб виманити хло­пців, які да­ле­кі від про­ве­де­н­ня те­ро­ри­сти­чної ді­яль­но­сті. По­тім де­мон­стру­ють це, як зна­чний ре­зуль­тат сво­єї ро­бо­ти. Це ду­же при­кра си­ту­а­ція і ми бу­де­мо ро­би­ти все для то­го, щоб Пав­ла Гри­ба по­вер­ну­ти до­до­му в Укра­ї­ну.

«ІЗ БАГАТЬМА СПЕЦ­СЛУ­ЖБА­МИ ЗАХОДУ МИ РЕАЛІЗОВУЄМО СПІЛЬНІ ОПЕ­РА­ЦІЇ...»

— Яким чи­ном СБУ спів­пра­цює із спец­слу­жба­ми кра­їн Заходу у кон­текс­ті вій­сько­вих по­дій на Дон­ба­сі?

— Біль­шість спец­служб про­від­них кра­їн Заходу чі­тко усві­дом­лю­ють за­гро­зи від ро­сій­ських бру­дних ме­то­дів ве­де­н­ня гі­бри­дної агре­сії в Укра­ї­ні. Во­ни про­во­дять з на­ми кон­суль­та­ції, здій­сню­є­ться по­стій­ний обмін ін­фор­ма­ці­єю. Із багатьма спец­слу­жба­ми ми реалізовуємо спільні опе­ра­ції, які до­зво­ле­ні в ме­жах чин­но­го за­ко­но­дав­ства. Пе­ре­д­усім, це опе­ра­ції з ло­ка­лі­за­ції ді­яль­но­сті пев­них ро­сій­ських стру­ктур, як на на­шій те­ри­то­рії, так і за її ме­жа­ми. Що сто­су­є­ться в ці­ло­му ро­сій­ської гі­бри­дної за­гро­зи, то я ду­же ра­дий, що в ба­га­тьох екс­пер­тів і ке­рів­ни­ків за­хі­дних спец­служб дав­но вже ши­ро­ко від­кри­ті очі. Во­ни за­люб­ки пе­ре­йма­ють наш до­свід, усві­дом­лю­ю­чи те, що ми пе­ре­бу­ва­є­мо фа­кти­чно в рин­зі. У нас фул-кон­такт із су­про­тив­ни­ком, а ті, хто усві­дом­лює за­гро­зу, си­дять пра­кти­чно у пер­шо­му ря­ду. Во­ни не про­сто за цим спо­сте­рі­га­ють, во­ни актив­но нам до­по­ма­га­ють. Не ко­ре­ктно де­таль­ні­ше роз­по­від­а­ти, як са­ме це здій­сню­є­ться, але за­пев­няю, що ця до­по­мо­га сут­тє­ва і пе­ре­д­усім ґрун­ту­є­ться на до­ві­рі.

ФОТО ОЛЕКСАНДРА КОВШУНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.